Nariadenie vlády č. 244/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 110/2007
Platnosť od 01.06.2007 do30.09.2008
Účinnosť od 01.06.2007 do30.09.2008
Zrušený 373/2008 Z. z.

OBSAH

244

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 694/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 88/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 sa na konci pripája tento text:

Tabulka 01

2. V prílohe č. 2 v poradovom čísle 71 (Coniothyrium minitans) v stĺpci 3 sa slová „30. jún 2006“ nahrádzajú slovami „31. december 2007“ a v stĺpci 4 sa slová „30. jún 2007“ nahrádzajú slovami „30. jún 2009“.

3. V prílohe č. 2 sa na konci pripája tento text:

Tabuľka 02

4. Príloha č. 9 sa dopĺňa bodmi 28 a 29, ktoré znejú:

28. Smernica Komisie 2007/5/ES zo 7. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť kaptán, folpet, formetanát a metiokarb medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 35, 8. 2. 2007).

29. Smernica Komisie 2007/6/ES zo 14. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad a thiamethoxam medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 43, 15. 2. 2007).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2007.


Robert Fico v. r.