Nariadenie vlády č. 237/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Čiastka 106/2007
Platnosť od 24.05.2007 do31.12.2007
Účinnosť od 01.07.2007 do31.12.2007
Zrušený 613/2007 Z. z.

237

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. mája 2007,

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. júla 2007 zvýšená platová tarifa uvedená v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2006 Z. z. o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 237/2007 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

(Sk mesačne)

Platová trieda Platová tarifa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
8 950
9 670
10 480
11 400
13 620
14 460
16 370
17 560
20 010
22 820
26 020