Vyhláška č. 233/2007 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku

Čiastka 104/2007
Platnosť od 19.05.2007 do07.04.2009
Účinnosť od 01.06.2007 do07.04.2009
Zrušený 136/2009 Z. z.

OBSAH

233

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 26. apríla 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku

Národný bezpečnostný úrad podľa § 27 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. b) sa za slovo „platným“ vkladajú slová „elektronickým podpisom alebo“.

2. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Používanie elektronického podpisu

V obchodnom styku a administratívnom styku možno na podpisovanie elektronického dokumentu používať elektronický podpis alebo zaručený elektronický podpis.“.

3. § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Upresnenia obsahu formátov elektronických dokumentov v administratívnom styku a ich formálne špecifikácie zverejňuje úrad na svojej internetovej stránke.“.

4. Príloha č. 3 sa dopĺňa bodmi 13 a 14, ktoré znejú:

13. Tag Image File Format for image technology (TIFF). Formát je definovaný v zahraničnej norme.21)

14. Portable Network Graphics (PNG). Formát je definovaný v zahraničnej norme.22)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 22 znejú:

21) ISO 12639.

22) ISO/IEC 15948:2004.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2007.


František Blanárik v. r.