Vyhláška č. 226/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 227/2006 Z. z.

Čiastka 102/2007
Platnosť od 15.05.2007 do31.01.2009
Účinnosť od 15.05.2007 do31.01.2009
Zrušený 8/2009 Z. z.

OBSAH

226

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 23. apríla 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 227/2006 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 725/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 227/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 51 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“ a odsek 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) dvojica a pätica číslic, ktoré oddeľuje štátny znak Slovenskej republiky.4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 51 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 1 písm. c) možno označiť len vozidlo Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2007.


Robert Kaliňák v. r.