Vyhláška č. 225/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu

Čiastka 102/2007
Platnosť od 15.05.2007
Účinnosť od 15.05.2007

OBSAH

225

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 23. apríla 2007,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu, dopĺňa sa takto:

V § 2 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prostriedkov individuálnej ochrany pre obyvateľstvo obce, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2007.


Robert Kaliňák v. r.