Oznámenie č. 224/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 101/2007
Platnosť od 10.05.2007

224

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 20. apríla 2007 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 28. marca 2007 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom zamestnancov obrany

a

Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 3 z 29. novembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 1. marca 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

3. Dodatok č. 1 z 21. decembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 1. januára 2006 uzavretej medzi Asociáciou bánk

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

4. Dodatok č. 5 z 18. januára 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 zo 17. decembra 2003 uzavretej medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

5. Dodatok č. 6 z 27. februára 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.

6. Dodatok č. 3 z 29. marca 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 2006 z 28. februára 2006 uzavretej medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

7. Dodatok č. 2 z 30. marca 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 31. marca 2006 uzavretej medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.