Zákon č. 221/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)

Čiastka 100/2007
Platnosť od 05.05.2007 do31.05.2013
Účinnosť od 01.06.2007 do31.05.2013
Zrušený 94/2013 Z. z.

221

ZÁKON

z 23. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

㤠1

Predmet úpravy

Zákon upravuje puncovníctvo, skúšanie drahých kovov, identifikáciu voľných drahých kameňov a vsadených drahých kameňov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyrábajú výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, obchodujú s nimi alebo ich inak uvádzajú na trh.

§ 2

Drahé kovy a drahé kamene

(1) Drahými kovmi sú na účely tohto zákona zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium.

(2) Drahými kameňmi sú na účely tohto zákona prírodné substancie anorganického pôvodu a organického pôvodu používané v šperkárstve, uvedené v prílohe k zákonu.“.

2. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Orgány štátnej správy

Štátnu správu vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov vykonávajú

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),

b) Puncový úrad.“.

3. V § 7 sa za slová „drahých kovov“ vkladajú slová „a drahých kameňov“.

4. V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a obchodníkov s neopracovanými diamantmi.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Nariadenie Rady ES č. 2368/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 18/ zv. 2, Ú. v. ES L 358, 31. 12. 2002.) v platnom znení.“.

5. V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).

6. V § 9 ods. 1 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v odbore drahých kameňov,“.

7. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:

n) vykonáva identifikáciu drahých kameňov,

o) na vyžiadanie vykonáva expertíznu činnosť v odbore drahých kameňov pre potreby colného úradu alebo colného kriminálneho úradu,6a)

p) vykonáva kontrolu vnútorného trhu s neopracovanými diamantmi podľa osobitného predpisu.6b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

6a) § 2 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6b) § 3a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Správa majetku štátu

(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, Puncový úrad vykonáva správu majetku štátu pri tovare podľa § 3 ods. 1 písm. a), drahých kovoch a drahých kameňoch,

a) pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie tovaru alebo veci alebo ktoré boli zhabané v konaní o colných priestupkoch alebo v konaní o colných deliktoch,

b) pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktoré boli zhabané v trestnom konaní,

c) ktoré boli prenechané v prospech štátu, alebo pri tovare alebo veci, pri ktorých štát nadobudol vlastnícke právo podľa osobitného predpisu.6c)

(2) Puncový úrad je oprávnený tovar alebo vec uvedené v odseku 1 predať, spravidla na dražbe, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.6d)

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, pri nakladaní s majetkom štátu podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa osobitného predpisu.6e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6c až 6e znejú:

6c) § 135 ods. 1 a 3 a § 456 Občianskeho zákonníka.

6d) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

6e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 12 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ak je predkladaný tovar kombinovaný s inými materiálmi, jeho hmotnosť určí Puncový úrad odhadom.“.

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 160 zákona č. 238/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Čl. 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/ zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992.) v platnom znení.“.

11. V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Použitie iných kovov môže v technologicky odôvodnených prípadoch povoliť Puncový úrad.“.

12. V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Použitie iných spájok môže v technologicky odôvodnených prípadoch povoliť Puncový úrad.“.

13. Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Originály vzorov puncových značiek sú v správe Puncového úradu.“.

14. V § 23 odsek 2 znie:

(2) Ak starý tovar nie je možné bez poškodenia trvanlivo označiť puncovou značkou alebo ak predkladateľ s trvanlivým označením starého tovaru nesúhlasí, označí ho Puncový úrad zavesením plomby s vyrazenou puncovou značkou alebo vydaním osvedčenia o rýdzosti tovaru.“.

15. V § 25 ods. 2 sa za slová „colným dokladom“ vkladajú slová „alebo dokladom o vrátení chybného tovaru“.

16. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

㤠28a

Ak opakované skúšky a konečná skúška rýdzosti tovaru preukážu, že tovar nemá predkladateľom deklarovanú rýdzosť, úhradu za tieto skúšky znáša predkladateľ.“.

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 284 zákona č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Čl. 84 Colného kódexu spoločenstva.“.

18. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 377 zákona č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Čl. 161 a 162 Colného kódexu spoločenstva.“.

19. Nadpis štvrtej časti znie:

„SKÚŠANIE OSTATNÝCH VÝROBKOV A VECÍ Z DRAHÝCH KOVOV A IDENTIFIKÁCIA DRAHÝCH KAMEŇOV“.

20. § 32 vrátane nadpisu znie:

㤠32

Mince

Výrobca mincí je povinný predložiť Puncovému úradu alebo príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, oprávnenému overovať rýdzosť, vzorky z razby mincí na overenie rýdzosti. Bez osvedčenia o overení rýdzosti nesmie výrobca razbu odovzdať odberateľovi.“.

21. V § 35 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak vykonanie požadovaných úkonov nie je možné z dôvodov ochrany zdravia.“.

22. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠36a

Identifikácia drahých kameňov

(1) Puncový úrad identifikuje drahé kamene na žiadosť predkladateľa. Identifikácia sa vykonáva nedeštruktívnymi gemologickými skúškami. O výsledku gemologickej skúšky vydá Puncový úrad osvedčenie.

(2) Na výkon identifikácie drahých kameňov sa vzťahuje ustanovenie § 35 ods. 3 obdobne.“.

23. § 37 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na zahraničných podnikateľov, ktorí obchodujú s tovarom na území Slovenskej republiky.

(8) Odsek 1 sa primerane vzťahuje aj na osoby, ktoré neopracované diamanty spracovávajú alebo s nimi obchodujú.“.

24. § 38 znie:

㤠38

Výrobnú značku môže používať len výrobca, ktorému bola pridelená a ňou označovať len tovar, ktorý sám vyrobil alebo skompletizoval.“.

25. V § 43 ods. 1 sa za slová „drahými kovmi“ vkladajú slová „a obchodníkov s neopracovanými diamantmi“.

26. V § 43 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neopracovanými diamantmi“.

27. V § 43 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neopracovanými diamantmi“.

28. Nadpis § 46 znie: „Správne delikty“.

29. § 48 vrátane nadpisu znie:

㤠48

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) bez príslušného oprávnenia vykonáva rovnakú činnosť ako výrobca alebo obchodník,

b) falšuje alebo zneužije puncovú značku alebo obchoduje s tovarom, hoci vie, že je takouto značkou označený,

c) dopustí sa pri predaji klamlivého označenia.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) uloží Puncový úrad pokutu do 100 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) uloží Puncový úrad pokutu do 500 000 Sk.

(3) Tomu, kto sa dopustí priestupku podľa odseku 1 písm. a) až c) opakovane do troch rokov, uloží Puncový úrad dvojnásobnú pokutu.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.17a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

30. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:

㤠54a

Za úradne označený sa považuje aj tovar, ktorý je preskúšaný a označený príslušným orgánom členského štátu Európskej únie podľa právnych predpisov tohto štátu, ak označenie bolo vykonané puncovými značkami používanými od 1. mája 2004 a ak je toto označenie ekvivalentné označeniu podľa tohto zákona.“.

31. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha

k zákonu č. 10/2004 Z. z.

v znení zákona č. 221/2007 Z. z.

Zoznam drahých kameňov

Tabuľka


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.