Zákon č. 220/2007 Z. z.Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní)

Čiastka 99/2007
Platnosť od 05.05.2007
Účinnosť od 01.01.2021