Oznámenie č. 22/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Čiastka 14/2007
Platnosť od 13.01.2007

22

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. januára 2007 č. MF/027725/2006-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.