Nariadenie vlády č. 213/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach

Čiastka 95/2007
Platnosť od 01.05.2007 do04.12.2008
Účinnosť od 01.12.2008 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 5 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2008

213

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. apríla 2007

o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády na vykonanie osobitných predpisov1) určuje

a) znevýhodnené oblasti,

b) podmienky poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach (ďalej len „vyrovnávací príspevok“).

§ 2

(1) Do horských oblastí2) (ďalej len „oblasť typu H“), ostatných menej priaznivých oblastí3) (ďalej len „oblasť typu O“) a oblastí so špecifickými obmedzeniami4) (ďalej len „oblasť typu S“) sa pôdne bloky5) zaraďujú podľa oblasti typu s prevažujúcou výmerou patriacou do katastrálneho územia obce.

(2) Zoznam katastrálnych území zaradených do jednotlivých oblastí podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

Výška vyrovnávacieho príspevku pre jednotlivé znevýhodnené oblasti je uvedená v prílohe č. 2. Ak sa platba poskytne v slovenských korunách, výška vyrovnávacieho príspevku sa prepočíta na slovenské koruny kurzom podľa osobitného predpisu.5a)

§ 4

(1) Žiadosť o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku môže podať osoba (ďalej len „žiadateľ“), ktorá

a) vykonáva poľnohospodársku činnosť6) na ploche minimálne jeden hektár poľnohospodárskej pôdy v znevýhodnenej oblasti vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov,7) pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 hektára obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom,

b) dodržiava na poľnohospodárskej pôde dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky8) a podmienky krížového plnenia podľa osobitného predpisu,9)

c) sa zaviaže čestným vyhlásením vykonávať poľnohospodársku činnosť podľa písmena a) v znevýhodnenej oblasti najmenej počas piatich rokov od prvej platby vyrovnávacieho príspevku; to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik prevedený na iný subjekt.

(2) Žiadateľ predkladá žiadosť o vyrovnávací príspevok ako súčasť jednotnej žiadosti10) spolu s identifikačným listom11) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“).

(3) Žiadosť o vyrovnávací príspevok musí byť doručená agentúre do 15. mája príslušného kalendárneho roka12) každoročne počas trvania záväzku podľa odseku 1 písm. c).

(4) Prílohou k žiadosti o vyrovnávací príspevok je

a) zoznam dielov pôdnych blokov13) zaradených do znevýhodnených oblastí s uvedením druhu pozemku a výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy,

b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c) čestné vyhlásenie podľa odseku 1 písm. c), ktoré predkladá žiadateľ pri prvej žiadosti o vyrovnávací príspevok.

§ 5

(1) Na vyrovnávací príspevok sa poskytne preddavok podľa osobitného predpisu.14) Preddavok možno poskytnúť do 70 % zo sumy vypočítanej podľa zisteného stavu po administratívnej kontrole.15)

(2) Agentúra zníži sumu vyrovnávacieho príspevku podľa osobitných predpisov,16) ak

a) žiadateľ nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky,

b) sa zistia na základe vykonaných kontrol rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.

§ 6

(1) Ak žiadateľ poruší záväzok podľa § 4 ods. 1 písm. c), je povinný vrátiť17) agentúre poskytnutý vyrovnávací príspevok.

(2) Vyrovnávací príspevok podľa odseku 1 sa nevracia, ak

a) nastali prípady vyššej moci,18)

b) fyzická osoba ukončila poľnohospodársku činnosť a jej záväzok prevzala iná osoba,

c) právnická osoba zanikla bez likvidácie v dôsledku predaja poľnohospodárskeho podniku podľa osobitného predpisu19) a nadobúdateľ sa zaviaže prevziať záväzok na zvyšok obdobia,

d) došlo k zrušeniu zaradenia do niektorej znevýhodnenej oblasti podľa osobitného predpisu.20)

(3) Ak žiadateľ nedodrží podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. b) po schválení vyrovnávacieho príspevku, je povinný vrátiť agentúre poskytnutý vyrovnávací príspevok alebo jeho časť.

(4) Ak výška vyrovnávacieho príspevku bude nižšia ako výška poskytnutého preddavku, žiadateľ je povinný vrátiť agentúre rozdiel medzi poskytnutým preddavkom a vyrovnávacím príspevkom alebo jej časť.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2007 s výnimkou § 5 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 213/2007 Z. z.

ZOZNAM KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ

Kód
okresu
Kód obceObecKód katastraKatastrálne územieIdentifikácia
101528595Bratislava-Staré Mesto804096Staré MestoNP
102529311Bratislava-Podunajské Biskupice847755Podunajské BiskupiceNP
102529320Bratislava-Ružinov804274NivyNP
102529320Bratislava-Ružinov805556RužinovNP
102529320Bratislava-Ružinov805343TrnávkaNP
102529338Bratislava-Vrakuňa870293VrakuňaNP
103529346Bratislava-Nové Mesto804690Nové MestoS5
103529346Bratislava-Nové Mesto804380VinohradyS5
103529354Bratislava-Rača805866RačaNP
103529362Bratislava-Vajnory805700VajnoryNP
104529401Bratislava-Devín805301DevínS3
104529371Bratislava-Devínska Nová Ves810649Devínska Nová VesS2
104529389Bratislava-Dúbravka806099DúbravkaS3
104529397Bratislava-Karlova Ves805211Karlova VesNP
104529419Bratislava-Lamač806005LamačNP
104529427Bratislava-Záhorská Bystrica871796Záhorská BystricaS2
105529435Bratislava-Čunovo809985ČuňovoNP
105529443Bratislava-Jarovce822256JarovceNP
105529460Bratislava-Petržalka804959PetržalkaNP
105529494Bratislava-Rusovce853771RusovceNP
106507831Borinka803693BorinkaO2
106507831Borinka803707VačkováO2
106507890Gajary814482GajaryO3
106507954Jablonové821756JablonovéO1/3
106507962Jakubov821888JakubovO3
106508012Kostolište826626KostolišteO3
106508021Kuchyňa829773KuchyňaO1/3
106508039Láb830399LábO3
106508055Lozorno833231LozornoO1/2
106508063Malacky835196MalackyO3
106504556Malé Leváre835625Malé LeváreO2
106508080Marianka836079MariankaO1/3
106508161Pernek845931PernekO1/3
106504629Plavecké Podhradie846775Plavecké PodhradieO3
106504637Plavecký Mikuláš846791Plavecký MikulášO3
106508195Plavecký Štvrtok846821FeldO3
106508195Plavecký Štvrtok846813Plavecký ŠtvrtokO3
106504769Rohožník852716RohožníkO3
106504858Sološnica857335SološnicaO3
106504874Studienka859303StudienkaO1/2
106508233Stupava871800Bystrická horaO3
106508233Stupava871818Hrubé lúkyO3
106508233Stupava859320Mást IO3
106508233Stupava859346Mást IIO3
106508233Stupava859354Mást IIIO3
106508233Stupava859338StupavaO3
106508241Suchohrad859524SuchohradO3
106504947Veľké Leváre868191Veľké LeváreO2
106508349Vysoká pri Morave871133Vysoká pri MoraveO2
106500267Záhorie (vojenský obvod)991970BažantnicaNP
106500267Záhorie (vojenský obvod)991988Červený KrížNP
106500267Záhorie (vojenský obvod)991945NivkyNP
106500267Záhorie (vojenský obvod)991953OboraNP
106500267Záhorie (vojenský obvod)991996RiadokNP
106500267Záhorie (vojenský obvod)991961ŠranekNP
106500267Záhorie (vojenský obvod)992003Turecký vrchNP
106500267Záhorie (vojenský obvod)871788ZáhorieNP
106508365Záhorská Ves871826Záhorská VesO3
106504980Závod872679ZávodO3
106508381Zohor873586ZohorO3
107507806Báhoň800481BáhoňNP
107507849Budmerice807265BudmericeNP
107507857Častá808814ČastáS6
107507873Doľany811483DoľanyS6
107507881Dubová813303DubováS1
107507946Jablonec821560JablonecNP
107508047Limbach832189LimbachS5
107508101Modra838039ModraS1
107508179Pezinok839019GrinavaS6
107508179Pezinok846163PezinokNP
107508187Píla846554PílaS3
107508250Šenkvice860760Malé ŠenkviceNP
107508250Šenkvice860778Veľké ŠenkviceNP
107508225Slovenský Grob856657Slovenský GrobNP
107508268Štefanová861111ŠtefanováS1
107507989Svätý Jur822892NeštichNP
107507989Svätý Jur822884Svätý JurNP
107508306Viničné869481ViničnéNP
107508314Vinosady869571Malé TŕnieNP
107508314Vinosady869554Veľké TŕnieNP
107508322Vištuk869686VištukNP
108507814Bernolákovo802735BernolákovoNP
108507822Blatné803065BlatnéNP
108503681Boldog803570BoldogNP
108507865Čataj808881ČatajNP
108507911Chorvátsky Grob820865Chorvátsky GrobNP
108545333Dunajská Lužná822094JánošíkováNP
108545333Dunajská Lužná841838Nová LipnicaNP
108545333Dunajská Lužná842036Nové KošariskáNP
108507903Hamuliakovo815594HamuliakovoNP
108503797Hrubá Borša819824Hrubá BoršaNP
108503801Hrubý Šúr819867Hrubý ŠúrS2
108503819Hurbanova Ves820407Hurbanova VesNP
108555487Igram821128IgramNP
108507938Ivanka pri Dunaji821438FarnáNP
108507938Ivanka pri Dunaji821446Ivanka pri DunajiNP
108507997Kalinkovo823023KalinkovoNP
108555495Kaplna823554KaplnaNP
108503851Kostolná pri Dunaji826634Kostolná pri DunajiNP
108503851Kostolná pri Dunaji826642Malý ŠúrS2
108503894Kráľová pri Senci828203Kráľová pri SenciNP
108503894Kráľová pri Senci828211KrmešS3
108508071Malinovo835803MalinovoNP
108508071Malinovo835811PatovS3
108508098Miloslavov837628MiloslavovNP
108508110Most pri Bratislave838527Most pri BratislaveS3
108508110Most pri Bratislave838519StudenéS3
108508136Nová Dedinka841731Dedinka pri DunajiNP
108508136Nová Dedinka841749Nová Ves pri DunajiNP
108582549Nový Svet851922Nový SvetNP
108503983Reca851931RecaNP
108508209Rovinka852813RovinkaNP
108508217Senec854964SenecNP
108508276Tomášov863475Malý MadarasNP
108508276Tomášov863491TomášovNP
108508284Tureň865958TureňNP
108508284Tureň865966ZoncNP
108508292Veľký Biel868850Malý BielNP
108508292Veľký Biel868868Veľký BielNP
108508331Vlky869945VlkyS2
108555509Zálesie872270ZálesieNP
201501441Báč800406BáčNP
201501450Baka800597BakaNP
201501468Baloň800643BaloňNP
201555517Bellova Ves802476Bellova VesNP
201501484Blahová803022BlahováNP
201501492Blatná na Ostrove803031Blatná na OstroveNP
201503461Bodíky818330BodíkyNP
201501506Boheľov803430BoheľovNP
201501514Čakany808644ČakanyS3
201580554Čenkovce873365ČenkovceS3
201501531Čiližská Radvaň809853Čiližská RadvaňNP
201501549Dobrohošť811343DobrohošťNP
201501557Dolný Bar812234Dolný BarNP
201501611Dolný Štál819557Dolný ŠtálNP
201501611Dolný Štál819565Horný ŠtálNP
201501611Dolný Štál819581TôneNP
201501433Dunajská Streda813664Dunajská StredaNP
201501433Dunajská Streda813834Malé BlahovoNP
201501433Dunajská Streda813826MliečanyNP
201555541Dunajský Klátov821802Dunajský KlátovNP
201501573Gabčíkovo814440GabčíkovoNP
201501581Holice816639BeketfaNP
201501581Holice816647ČéfaNP
201501581Holice816710ČentöfaNP
201501581Holice816655Kostolná GalaNP
201501581Holice816663Malá BudafaNP
201501581Holice816680PóšfaNP
201501581Holice816698Stará GalaNP
201501581Holice816701Veľká BudafaNP
201501590Horná Potôň817490Benkova PotôňNP
201501590Horná Potôň817503Čečínska PotôňNP
201501590Horná Potôň817511Horná PotôňNP
201555568Horné Mýto864714Horné MýtoNP
201501603Horný Bar818356Horný BarNP
201501603Horný Bar818364ŠuľanyNP
201501620Hubice820032HubiceS3
201501638Hviezdoslavov820571HviezdoslavovS3
201501654Jahodná821811JahodnáNP
201501662Janíky822051BúštelekNP
201501662Janíky822060Dolné JaníkyNP
201501662Janíky822078Horné JaníkyS2
201501671Jurová822914JurováNP
201501689Kľúčovec824887KľúčovecNP
201501697Kostolné Kračany826740Amadeho KračanyNP
201501697Kostolné Kračany826758Kostolné KračanyNP
201501697Kostolné Kračany826766Kynceľove KračanyNP
201501697Kostolné Kračany826774Moravské KračanyNP
201501697Kostolné Kračany826782Pinkove KračanyNP
201501701Kráľovičove Kračany828262Etreho KračanyNP
201501701Kráľovičove Kračany828271Jastrabie KračanyNP
201501701Kráľovičove Kračany828289Kľučiarove KračanyNP
201501701Kráľovičove Kračany828297Kráľovičove KračanyNP
201501701Kráľovičove Kračany828301Lesné KračanyNP
201501719Kútniky829960BlažovS3
201501719Kútniky829986HeďbeneéteNP
201501719Kútniky830020TöböréteNP
201501727Kvetoslavov830208KvetoslavovNP
201580597Kyselica870013KyselicaNP
201501735Lehnice831107Malý LégNP
201501735Lehnice831115MasníkovoNP
201501735Lehnice831123SásaNP
201501735Lehnice831131Veľký LégNP
201501743Lúč na Ostrove833631Malá LúčNP
201501743Lúč na Ostrove833649Veľká LúčNP
201555606Macov834599MacovNP
201555649Mad812242MadNP
201555665Malé Dvorníky814113Malé DvorníkyNP
201501760Medveďov836508MedveďovNP
201501786Michal na Ostrove836826Michal na OstroveNP
201501778Mierovo836788MierovoNP
201501930Ňárad863955ŇáradNP
201501808Nový Život842958EliášovceNP
201501808Nový Život842966Malý MágerNP
201501808Nový Život842974TonkovceS3
201501808Nový Život842991VojtechovceS3
201501816Ohrady843172OhradyNP
201501824Okoč843300OkočNP
201501824Okoč843946Opatovský SokolecNP
201501832Oľdza843482OľdzaS3
201501859Orechová Potôň844250Dolná PotôňNP
201501859Orechová Potôň844268Orechová PotôňNP
201501867Padáň844942PadáňNP
201501883Pataš845612PatašNP
201582522Potônske Lúky817520Potônske LúkyNP
201555720Povoda829978ČenkesfaNP
201555720Povoda830003Lidér TejedNP
201555720Povoda830011PódafaNP
201501891Rohovce852678RohovceNP
201501905Šamorín837709BučuházaNP
201501905Šamorín860379ČilistovNP
201501905Šamorín837717KráľoviankyNP
201501905Šamorín837725MliečnoNP
201501905Šamorín860387ŠamorínNP
201501875Sap845248SapNP
201501913Štvrtok na Ostrove861791Štvrtok na OstroveS3
201501921Topoľníky863921Dolné TopoľníkyNP
201501921Topoľníky863939Horné TopoľníkyNP
201555576Trhová Hradská864731Trhová HradskáNP
201501956Trnávka865290TrnávkaNP
201501964Trstená na Ostrove865486Trstená na OstroveNP
201501972Veľká Paka867861Čukárska PakaNP
201501972Veľká Paka867870Malá PakaNP
201501972Veľká Paka867888Veľká PakaNP
201501981Veľké Blahovo867951Veľké BlahovoNP
201555673Veľké Dvorníky814121Veľké DvorníkyNP
201501522Veľký Meder821535IžopNP
201501522Veľký Meder808709Veľký MederNP
201555746Vieska844276Blatná lúkaNP
201555746Vieska950114Poteho osadaNP
201555746Vieska844284VieskaNP
201501999Vojka nad Dunajom870021Vojka nad DunajomNP
201502006Vrakúň870251Nekyje na OstroveNP
201502006Vrakúň870269VrakúňNP
201502014Vydrany870790VydranyNP
201502022Zlaté Klasy873373MaslovceS3
201502022Zlaté Klasy873390RasticeS2
202503673Abrahám800058AbrahámNP
202503690Čierna Voda809616Čierna VodaS2
202503703Čierny Brod809764Čierny BrodNP
202503703Čierny Brod809772HeďNP
202503703Čierny Brod809802OstrovNP
202503703Čierny Brod809799ZúgovNP
202555789Dolná Streda811777Dolná StredaNP
202503746Dolné Saliby812129Dolné SalibyNP
202503754Dolný Chotár812293Dolný ChotárNP
202503665Galanta814504GalantaNP
202503665Galanta814539HodyNP
202503665Galanta814610NebojsaNP
202503762Gáň814636BrakoňNP
202503762Gáň814644GáňNP
202503771Horné Saliby818178Horné SalibyNP
202503789Hoste818607HosteNP
202503827Jánovce822141JánovceNP
202503835Jelka822680ErečNP
202503835Jelka822663JelkaNP
202503835Jelka822671Nová JelkaNP
202503843Kajal822965KajalNP
202503860Košúty827720KošútyNP
202503878Kráľov Brod828106Kráľov BrodNP
202582638Malá Mača835161Malá MačaNP
202555754Matúškovo836451MatúškovoNP
202503924Mostová838543MostováNP
202503924Mostová838551ŠoriakošNP
202503959Pata845655PataS2
202503967Pusté Sady850705Pusté SadyS2
202503975Pusté Úľany850730Pusté ÚľanyNP
202504033Šalgočka860301ŠalgočkaNP
202504009Sereď855235Dolný ČepeňNP
202504009Sereď855375Horný ČepeňNP
202504009Sereď855251SereďNP
202504009Sereď855316Stredný ČepeňNP
202504041Šintava860859ŠintavaNP
202504017Sládkovičovo855961SládkovičovoNP
202504050Šoporňa861014ŠoporňaNP
202504076Tomášikovo863459TomášikovoNP
202504084Topoľnica863912TopoľnicaNP
202504106Trstice865524TrsticeNP
202504114Váhovce866709VáhovceNP
202504122Veľká Mača867853Veľká MačaNP
202504131Veľké Úľany842265Nové OsadyNP
202504131Veľké Úľany868752Veľké ÚľanyNP
202504149Veľký Grob868990Veľký GrobNP
202504157Vinohrady nad Váhom869546Vinohrady nad VáhomNP
202504173Vozokany870188VozokanyNP
202504181Zemianske Sady873098Zemianske SadyNP
203506800Bojničky803553BojničkyNP
203506885Červeník809411ČerveníkNP
203506958Dolné Otrokovce812102Dolné OtrokovceNP
203506966Dolné Trhovište812170Dolné TrhovišteNP
203556521Dolné Zelenice812200Dolné ZeleniceNP
203507024Dvorníky814024DvorníkyNP
203507024Dvorníky848689PosádkaNP
203507032Hlohovec816248HlohovecNP
203507032Hlohovec861847ŠulekovoNP
203507075Horné Otrokovce818127Horné OtrokovceNP
203556602Horné Trhovište818259Horné TrhovišteS5
203556530Horné Zelenice818313Horné ZeleniceNP
203507130Jalšové821985JalšovéNP
203507172Kľačany823970KľačanyNP
203507202Koplotovce826235KoplotovceS3
203507253Leopoldov831379LeopoldovS3
203507288Madunice834670MaduniceNP
203507326Merašice836729MerašiceNP
203507415Pastuchov845591PastuchovNP
203518620Ratkovce851779RatkovceNP
203507521Sasinkovo854425SasinkovoNP
203507539Siladice855472SiladiceNP
203556611Tekolďany862592TekolďanyNP
203556645Tepličky862762TepličkyNP
203507661Trakovice864064TrakoviceNP
203507792Žlkovce875007ŽlkovceNP
204581399Banka800678BankaNP
204558354Bašovce802166BašovceNP
204506834Borovce803758BorovceNP
204507121Chtelnica821039ChtelnicaNP
204506982Dolný Lopašov812480Dolný LopašovNP
204506991Drahovce812773DrahovceS1
204507008Dubovany813320Dolné DubovanyNP
204507008Dubovany813338Horné DubovanyNP
204558338Ducové813516DucovéNP
204556581Hubina820041HubinaH3
204507199Kočín-Lančár825077KočínNP
204507199Kočín-Lančár830615LančárS6
204507229Krakovany828050KrakovanyNP
204507229Krakovany828068StrážeNP
204507342Moravany nad Váhom838420Moravany nad VáhomNP
204507369Nižná840769NižnáNP
204507385Ostrov835641Malé OrvišteNP
204507385Ostrov844578OstrovNP
204507431Pečeňady845825PečeňadyNP
204507440Piešťany825069KocuriceNP
204507440Piešťany846309PiešťanyNP
204507466Prašník849251PrašníkS6
204507482Rakovice851531RakoviceNP
204507491Ratnovce851841RatnovceNP
204558397Šípkové860905ŠípkovéS6
204507563Sokolovce857262SokolovceNP
204556548Šterusy861189ŠterusyNP
204507679Trebatice864102TrebaticeNP
204507709Veľké Kostoľany868141Veľké KostoľanyNP
204507709Veľké Kostoľany868159ZákostoľanyNP
204556572Veľké Orvište868221Veľké OrvišteNP
204507725Veselé869236ŤapkovéNP
204507725Veselé869244VeseléNP
204507750Vrbové870595VrbovéNP
205504211Bílkove Humence802948Bílkove HumenceS2
205504238Borský Mikuláš803804Borský MikulášS2
205504238Borský Mikuláš803821Borský PeterS2
205504220Borský Svätý Jur803766Borský Svätý JurS2
205504319Čáry808806ČáryS2
205504327Častkov808831ČastkovS5
205504297Cerová808024Cerová-LieskovéNP
205504297Cerová852881RozbehyS5
205504335Dojč811475DojčNP
205504360Hlboké816175HlbokéNP
205504386Hradište pod Vrátnom819000Hradište pod VrátnomS3
205504416Jablonica821586JablonicaNP
205504475Koválov827827KoválovNP
205504491Kuklov829781KuklovS2
205504513Kúty830038KútyS2
205504513Kúty980021UhliskoNP
205504521Lakšárska Nová Ves830577Lakšárska Nová VesS2
205504521Lakšárska Nová Ves830585MikulášovS2
205504572Moravský Svätý Ján838489Moravský Svätý JánNP
205504602Osuské844659OsuskéS6
205504645Plavecký Peter846805Plavecký PeterNP
205504653Podbranč847178PodbrančS3
205504700Prietrž849987PrietržS3
205504726Prievaly850021PrievalyNP
205556122Rohov852694RohovNP
205504777Rovensko852805RovenskoNP
205556131Rybky852708RybkyNP
205504882Šajdíkove Humence860174Šajdíkove HumenceNP
205504891Šaštín-Stráže860689ŠaštínNP
205504891Šaštín-Stráže860671Stráže nad MyjavouNP
205556114Sekule980013KameňNP
205556114Sekule854778SekuleS2
205504203Senica829862KunovNP
205504203Senica855006SenicaNP
205504823Smolinské856801SmolinskéS2
205504831Smrdáky856878SmrdákyS6
205504840Sobotište857165SobotišteS5
205504904Štefanov861081ŠtefanovNP
206504271Brodské806960BrodskéS2
206504271Brodské980030ŠtepniceNP
206504394Chropov821004ChropovS5
206504343Dubovce813354VidovanyNP
206504343Dubovce813346VlčkovanyS6
206504351Gbely814717GbelyS2
206504378Holíč816728HolíčNP
206504378Holíč980064PláňavyNP
206504432Kátov823651KátovS1
206504459Kopčany826197KopčanyNP
206504459Kopčany980056StruhaNP
206504483Koválovec827835KoválovecS5
206504530Letničie831522LetničieNP
206504530Letničie950050RúbaniceNP
206504548Lopašov833100LopašovNP
206504564Mokrý Háj838284Mokrý HájNP
206504599Oreské844314OreskéNP
206504611Petrova Ves846007Petrova VesNP
206504611Petrova Ves950068Primoravské lúkyNP
206504670Popudinské Močidľany848522MočidľanyNP
206504670Popudinské Močidľany848531PopudinyNP
206504718Prietržka850012PrietržkaNP
206504734Radimov980048Dolná ČiernohorskáNP
206504734Radimov850896RadimovNP
206504734Radimov950076ZáhajnéNP
206504742Radošovce851094RadošovceNP
206504742Radošovce869279VieskaNP
206504815Skalica980072SečeNP
206504815Skalica855618SkalicaNP
206504912Trnovec865389TrnovecNP
206504939Unín950084SedlišteNP
206504939Unín866491UnínNP
206504963Vrádište870226VrádišteNP
207580473Biely Kostol802921Biely KostolNP
207506788Bíňovce802972BíňovceNP
207506796Bohdanovce nad Trnavou803421Bohdanovce nad TrnavouNP
207506818Boleráz803588BolerázNP
207506818Boleráz803596KlčovanyNP
207506826Borová803740BorováNP
207506842Brestovany833193Horné LovčiceS1
207506842Brestovany806242Malé BrestovanyNP
207506842Brestovany806251Veľké BrestovanyNP
207506851Bučany807109BučanyNP
207506869Buková807303BukováS5
207506877Cífer808130CíferNP
207506877Cífer822230JarnáNP
207506877Cífer844926PácNP
207506893Dechtice810223DechticeNP
207556599Dlhá810878DlháS1
207506915Dobrá Voda811220Dobrá VodaS5
207506923Dolná Krupá811548Dolná KrupáNP
207506931Dolné Dubové811963Dolné DubovéNP
207556661Dolné Lovčice833185Dolné LovčiceNP
207506940Dolné Orešany812099Dolné OrešanyS3
207507041Horná Krupá817180Horná KrupáNP
207507059Horné Dubové817872Horné DubovéNP
207507067Horné Orešany818097Horné OrešanyNP
207581020Hrnčiarovce nad Parnou819476HrnčiarovceNP
207507156Jaslovské Bohunice822400BohuniceNP
207507156Jaslovské Bohunice822418JaslovceNP
207507156Jaslovské Bohunice844977PaderovceNP
207507164Kátlovce823643KátlovceNP
207507211Košolná827690KošolnáNP
207556483Križovany nad Dudváhom829218Križovany nad DudváhomNP
207556688Lošonec833142LošonecS5
207507296Majcichov834726MajcichovNP
207507318Malženice835960MalženiceNP
207507351Naháč839256NaháčS5
207556491Opoj844004OpojNP
207556556Pavlice845698PavliceNP
207556653Radošovce851116RadošovceNP
207507512Ružindol853798RužindolNP
207556670Šelpice860735ŠelpiceNP
207556564Slovenská Nová Ves856541Slovenská Nová VesNP
207507555Smolenice856771SmoleniceNP
207507555Smolenice856789Smolenická Nová VesNP
207507601Špačince861049ŠpačinceNP
207507571Suchá nad Parnou859435Suchá nad ParnouNP
207507636Šúrovce862266Valtov ŠúrNP
207507636Šúrovce867462Varov ŠúrNP
207507636Šúrovce862274Veľké Šúrovce INP
207507636Šúrovce862291Veľké Šúrovce IINP
207507636Šúrovce862282Zemianske ŠúrovceNP
207506745Trnava838071ModrankaNP
207506745Trnava864790TrnavaNP
207507687Trstín865559TrstínNP
207556513Vlčkovce869881VlčkovceNP
207507741Voderady869961VoderadyNP
207507768Zavar872580ZavarNP
207507776Zeleneč872997ZelenečNP
207581488Zvončín873918ZvončínNP
301542652Bánovce nad Bebravou800805Bánovce nad BebravouNP
301542652Bánovce nad Bebravou802981BiskupiceNP
301542652Bánovce nad Bebravou818135Horné OzorovceS1
301542652Bánovce nad Bebravou835528Malé ChlievanyNP
301556793Borčany803677BorčanyNP
301542741Brezolupy806722BrezolupyS1
301556408Chudá Lehota821047Chudá LehotaNP
301542806Čierna Lehota809560Čierna LehotaH2
301542776Cimenná808202CimennáS5
301542822Dežerice810673DežericeS1
301542822Dežerice810681VlčkovoS1
301542849Dolné Naštice812072Dolné NašticeNP
301542857Dubnička813222DubničkaS1
301542873Dvorec813966DvorecNP
301542890Haláčovce815471HaláčovceS1
301542920Horné Naštice818046Horné NašticeS1
301543080Krásna Ves828432Krásna VesH4
301543136Kšinná829692KšinnáH2
301543136Kšinná872482Závada pod Čiernym vrchomH2
301556360Libichava831981LibichavaNP
301505056Ľutov834360ĽutovH3
301505072Malá Hradná835021Malá HradnáS1
301505102Malé Hoste835510Malé HosteS1
301505153Miezgovce836796MiezgovceS1
301505200Nedašovce839426NedašovceS1
301505277Omastiná843776OmastináH2
301556289Otrhánky815489OtrhánkyS5
301505331Pečeňany845833PečeňanyNP
301556742Pochabany847852PochabanyNP
301505358Podlužany847585PodlužanyS1
301505382Pravotice849332PravoticeS1
301505412Prusy850357PrusyS1
301505447Ruskovce853704RuskovceS1
301505455Rybany854140RybanyS1
301505544Šípkov860883ŠípkovH3
301505552Šišov860972ŠišovNP
301505471Slatina nad Bebravou856070Slatina nad BebravouH3
301505480Slatinka nad Bebravou856096Slatinka nad BebravouH3
301505579Timoradza863203TimoradzaS1
301505595Trebichava864170TrebichavaH3
301505625Uhrovec866385LátkovceNP
301505625Uhrovec866393UhrovecNP
301505633Uhrovské Podhradie866407Uhrovské PodhradieH2
301505692Veľké Chlievany868001Veľké ChlievanyS1
301545651Veľké Držkovce809977ČuklasovceS3
301545651Veľké Držkovce811955Dolné DržkovceS1
301545651Veľké Držkovce817864Horné DržkovceS1
301505684Veľké Hoste867993Veľké HosteNP
301505765Vysočany870897VysočanyS1
301505811Žitná-Radiša874981RadišaS5
301505811Žitná-Radiša874990ŽitnáS5
301505790Zlatníky873501ZlatníkyH3
302582301Bohunice803456BohuniceS6
302512885Bolešov803600BolešovS3
302557391Borčice803685BorčiceS3
302512931Červený Kameň809438Červený KameňH2
302513016Dubnica nad Váhom813141Dubnica nad VáhomH4
302513016Dubnica nad Váhom849430PrejtaH4
302513024Dulov813583DulovS1
302513091Horná Poruba817465Horná PorubaH2
302513156Ilava821187IlavaS3
302513156Ilava824402KlobušiceS6
302557404Kameničany823350KameničanyS3
302513253Košeca826880KošecaS3
302513351Košecké Podhradie826219KopecH3
302513351Košecké Podhradie835552Malé Košecké PodhradieH3
302513351Košecké Podhradie868167Veľké Košecké PodhradieH3
302557617Krivoklát829153KrivoklátH3
302513296Ladce830488LadceS3
302513385Mikušovce837539Mikušovce pri PruskomS3
302513440Nová Dubnica825417Malý KolačínS3
302513440Nová Dubnica841757Nová DubnicaNP
302513440Nová Dubnica825425Veľký KolačínS3
302513598Pruské850331PruskéNP
302557412Sedmerovec854751SedmerovecNP
302557421Slavnica856215SlavnicaS3
302513725Tuchyňa865605TuchyňaS3
302557625Vršatské Podhradie870641Vršatské PodhradieH2
302513865Zliechov826910Košecké RovnéH1
302513865Zliechov873578ZliechovH1
303504254Brestovec806277BrestovecS5
303504262Brezová pod Bradlom806749Brezová pod BradlomS3
303504289Bukovec807354BukovecS3
303504408Chvojnica821063ChvojnicaS3
303506079Hrašné819158HrašnéS5
303504424Jablonka821632JablonkaS5
303504467Košariská826821KošariskáS3
303506141Kostolné826693KostolnéS5
303506150Krajné827975KrajnéS5
303504581Myjava838926MyjavaS5
303504581Myjava865702Turá LúkaS3
303506419Podkylava847526PodkylavaS5
303504661Polianka847950PoliankaS5
303504688Poriadie848590PoriadieS5
303504696Priepasné849901PriepasnéS3
303504793Rudník853461RudníkS1
303504866Stará Myjava858196Stará MyjavaH4
303504971Vrbovce870587VrbovceS3
304505846Beckov802255BeckovS3
304505871Bošáca803863BošácaS5
304505889Brunovce806986BrunovceNP
304505897Bzince pod Javorinou807818Dolné BzinceS5
304505897Bzince pod Javorinou807826Horné BzinceS4
304505897Bzince pod Javorinou807834Hrubá StranaS5
304505897Bzince pod Javorinou807842HrušovéS3
304505901Čachtice808555ČachticeS1
304505919Častkovce808857ČastkovceNP
304505951Dolné Srnie812145Dolné SrnieS4
304556424Haluzice803871HaluziceS3
304505994Hôrka nad Váhom817104Hôrka nad VáhomH3
304506001Horná Streda817589Horná StredaNP
304506061Hrachovište819042HrachovišteS3
304506052Hrádok819018HrádokH3
304506109Kálnica823155KalnicaH3
304506125Kočovce825085Beckovská VieskaNP
304506125Kočovce825093KočovceS3
304506125Kočovce825107RakoľubyS3
304506184Lubina833398LubinaS5
304506206Lúka834106LúkaH3
304506249Modrová838098ModrováH3
304506257Modrovka838101ModrovkaNP
304506265Moravské Lieskové838454Moravské LieskovéS3
304506303Nová Bošáca841501Nová BošácaH3
304506311Nová Lehota841781Nová LehotaH3
304556459Nová Ves nad Váhom841935Nová Ves nad VáhomNP
304506338Nové Mesto nad Váhom842044Nové Mesto nad VáhomNP
304506346Očkov843105OčkovNP
304506401Pobedim847062PobedimNP
304506427Podolie847640PodolieS1
304506435Potvorice848794PotvoriceNP
304506443Považany848808PovažanyNP
304506516Stará Lehota858064Stará LehotaH3
304506524Stará Turá858251Stará TuráS5
304506583Trenčianske Bohuslavice864404Trenčianske BohuslaviceS3
304506630Vaďovce866687VaďovceS3
304506672Višňové869635VišňovéH3
304556441Zemianske Podhradie873080Zemianske PodhradieH3
305542733Bošany803901BaštínNP
305542733Bošany803910Malé BošanyNP
305542733Bošany803936Veľké BošanyNP
305580449Brodzany806978BrodzanyNP
305543004Chynorany821098ChynoranyNP
305542962Hradište818968HradišteS1
305556416Ješkova Ves869023Ješkova VesS1
305543047Klátova Nová Ves822132Janova VesS1
305543047Klátova Nová Ves824101Klátova Nová VesNP
305543055Kolačno825441KolačnoS6
305556246Krásno828467KrásnoNP
305556173Livina839221LivinaNP
305556190Livinské Opatovce832952Livinské OpatovceNP
305505129Malé Kršteňany835595Malé KršteňanyS3
305580953Malé Uherce835714Malé UherceS6
305505170Nadlice839230NadliceNP
305505196Nedanovce839418NedanovceNP
305505307Ostratice844543Malé OstraticeNP
305505307Ostratice844560Veľké OstraticeNP
305505315Partizánske835480Malé BieliceS1
305505315Partizánske839388NávojovceS1
305505315Partizánske845426PartizánskeS1
305505315Partizánske867934Veľké BieliceS1
305505323Pažiť845809PažiťNP
305505463Skačany855596SkačanyS1
305556271Turčianky865842TurčiankyS6
305505706Veľké Kršteňany868183Veľké KršteňanyNP
305505722Veľké Uherce868744Veľké UherceNP
305505731Veľký Klíž869031KlížS1
305505731Veľký Klíž869040Klížske HradišteS3
305505803Žabokreky nad Nitrou873934Žabokreky nad NitrouNP
306557633Bodiná803294BodináH3
306512915Brvnište807044BrvništeH3
306557561Čelkova Lehota809144Čelkova LehotaH2
306512966Dolná Mariková811611Dolná MarikováH3
306546640Dolný Lieskov812471Dolný LieskovH3
306546640Dolný Lieskov865532TŕstieH3
306513008Domaniža812595DomanižaH3
306513008Domaniža823597Kardošova VieskaH3
306557609Ďurďové813907ĎurďovéH3
306557510Hatné815926HatnéS3
306513083Horná Mariková817287Horná MarikováH2
306580856Horný Lieskov818402Horný LieskovS3
306513172Jasenica822281JasenicaH3
306557552Klieština824348KlieštinaS3
306513245Kostolec826600KostolecH3
306557579Malé Lednice835617Malé LedniceH3
306513466Papradno845337PapradnoH2
306513474Plevník-Drienové846945Plevník-DrienovéH4
306558222Počarová847071PočarováH3
306580864Podskalie847712PodskalieH3
306512842Považská Bystrica812501Dolný MoštenecS5
306512842Považská Bystrica818411Horný MoštenecS3
306512842Považská Bystrica837571MilochovS3
306512842Považská Bystrica844373OrlovéS5
306512842Považská Bystrica847615PodmanínS3
306512842Považská Bystrica847763PodvažieS3
306512842Považská Bystrica848832Považská BystricaS5
306512842Považská Bystrica849006Považská TepláS5
306512842Považská Bystrica849022Považské PodhradieS6
306512842Považská Bystrica849367PraznovS3
306512842Považská Bystrica860719ŠebešťanováS5
306512842Považská Bystrica873101Zemiansky KvašovS3
306513563Prečín849391PrečínH3
306513563Prečín873039Zemianska ZávadaH3
306513601Pružina806927BriestennéH2
306513601Pružina850390PružinaH2
306557595Sádočné854310SádočnéH2
306557480Slopná856479SlopnáS3
306513687Stupné859362StupnéH3
306518913Sverepec859702SverepecS3
306513741Udiča850314ProsnéH3
306513741Udiča866270UdičaH3
306513784Vrchteplá870625VrchtepláH2
306513822Záskalie872369ZáskalieH3
307513903Bojnice803511BojniceS1
307513903Bojnice803537DubnicaS1
307513911Bystričany807613BystričanyH2
307513911Bystričany807630ChalmováH2
307513911Bystričany807648VieskaH2
307513938Čavoj808911ČavojH2
307513946Čereňany809241ČereňanyH2
307514021Chrenovec-Brusno820989BrusnoS5
307514021Chrenovec-Brusno820997ChrenovecS5
307514039Chvojnica821071ChvojnicaH1
307513920Cigeľ808156CigeľH1
307513954Diviacka Nová Ves810720Diviacka Nová VesNP
307513954Diviacka Nová Ves810738VrbanyS5
307513962Diviaky nad Nitricou800694BankyH4
307513962Diviaky nad Nitricou810762Diviaky nad NitricouH4
307513962Diviaky nad Nitricou822825Ješkova VesH4
307513962Diviaky nad Nitricou834602MačovH4
307513971Dlžín811165DlžínH3
307513989Dolné Vestenice812188Dolné VesteniceH3
307513997Handlová815608HandlováH2
307513997Handlová838501MorovnoH2
307513997Handlová841803Nová LehotaH2
307514004Horná Ves817805Horná VesH3
307514012Horné Vestenice818283Horné VesteniceH3
307557714Jalovec821977JalovecH3
307514063Kamenec pod Vtáčnikom823261Kamenec pod VtáčnikomH1
307514071Kanianka823520KaniankaH3
307514080Kľačno824011KľačnoH1
307514098Kocurany825051KocuranyS5
307514110Koš826812KošS1
307514101Kostolná Ves826651Kostolná VesH4
307514128Lazany830887LazanyS1
307514136Lehota pod Vtáčnikom831191Lehota pod VtáčnikomH1
307514144Liešťany832081DobročnáH3
307514144Liešťany832090LiešťanyH3
307514144Liešťany832103LomnicaH3
307557706Lipník832235LipníkH4
307514179Malá Čausa834971Malá ČausaH4
307514187Malinová835790MalinováH2
307514209Nedožery-Brezany839469BrezanyS1
307514209Nedožery-Brezany839477NedožeryNP
307514217Nevidzany839850NevidzanyH1
307514225Nitrianske Pravno840670Nitrianske PravnoH4
307514225Nitrianske Pravno840688SolkaH4
307514225Nitrianske Pravno840696VyšehradnéH4
307514233Nitrianske Rudno840700Nitrianske RudnoH2
307514241Nitrianske Sučany840726Nitrianske SučanyH4
307514250Nitrica840742Dvorníky nad NitricouH3
307514250Nitrica840751RačiceH3
307514268Nováky842001NovákyS1
307514284Opatovce nad Nitrou843881Opatovce nad NitrouS6
307514292Oslany844489OsľanyH2
307514306Podhradie847399PodhradieH1
307514314Poluvsie848115PoluvsieS1
307514322Poruba848638PorubaH1
307514331Pravenec849294PravenecS1
307513881Prievidza850195HradecS3
307513881Prievidza850187Malá LehôtkaS1
307513881Prievidza850063PrievidzaS1
307513881Prievidza867781Veľká LehôtkaS5
307514349Radobica850942RadobicaH4
307514357Ráztočno851868RáztočnoH2
307514365Rudnianska Lehota853437Rudnianska LehotaH2
307514373Sebedražie854492SebedražieS1
307514381Seč854514SečH2
307514390Šútovce862312Dolné ŠútovceH3
307514390Šútovce862304Horné ŠútovceH3
307514403Temeš862711TemešH2
307514411Tužina866148TužinaH2
307514420Valaská Belá867195Valaská BeláH2
307514438Veľká Čausa867659Veľká ČausaS1
307514454Zemianske Kostoľany873055Zemianske KostoľanyS5
308512851Beluša802506BelušaNP
308512851Beluša816400Hloža-PodhorieNP
308512940Dohňany811432DohňanyH3
308512940Dohňany838535MostišteH3
308512940Dohňany872873ZboraH3
308512958Dolná Breznica811521Dolná BreznicaS3
308557439Dolné Kočkovce812013Dolné KočkovceS5
308557692Horná Breznica817163Horná BreznicaS3
308513121Horovce818551HorovceS1
308557501Kvašov830151KvašovS3
308513300Lazy pod Makytou830917DubkováH2
308513300Lazy pod Makytou830950Lazy pod MakytouH2
308513318Lednica831051LednicaH3
308513326Lednické Rovne817007HoreniceS5
308513326Lednické Rovne817023HôrkaS3
308513326Lednické Rovne831077Lednické RovneS6
308513326Lednické Rovne817015MednéS3
308513334Lúky834211LúkyH3
308513342Lysá pod Makytou834483Lysá pod MakytouH3
308513377Mestečko836753MestečkoH3
308513407Mojtín838217MojtínH2
308557447Nimnica839884NimnicaH3
308513610Púchov850501Horné KočkovceNP
308513610Púchov818712HoštináS3
308513610Púchov821161IhrišteS3
308513610Púchov841234NosiceS3
308513610Púchov850462PúchovS3
308513610Púchov850560Vieska-BezdedovNP
308557471Streženice859095StreženiceS3
308513776Visolaje869619VisolajeS5
308557498Vydrná870811VydrnáH2
308513814Záriečie872342ZáriečieH3
308500348Zubák873641ZubákH2
309505838Adamovské Kochanovce800121Adamovské KochanovceS4
309505854Bobot803197BobotS1
309505854Bobot803201Bobotská LehotaNP
309506087Chocholná-Velčice820831Chocholná-VelčiceH3
309505935Dolná Poruba811726Dolná PorubaH2
309505943Dolná Súča811840Dolná SúčaS3
309505960Drietoma813001DrietomaH3
309505978Dubodiel813290DubodielH2
309506010Horná Súča817627Horná SúčaS3
309506028Horňany817856HorňanyS1
309506036Horné Srnie818216Horné SrnieH3
309506044Hrabovka818861HrabovkaS5
309506095Ivanovce821471IvanovceNP
309506133Kostolná-Záriečie826669Kostolná-ZáriečieNP
309506168Krivosúd-Bodovka829161Krivosúd-BodovkaS6
309545686Melčice-Lieskové836664MelčiceS4
309545686Melčice-Lieskové873063Zemianske LieskovéS4
309506231Mníchova Lehota837873Mníchova LehotaH3
309506273Motešice838608Dolné MotešiceS1
309506273Motešice838616Horné MotešiceS1
309506273Motešice845957PeťovkaS3
309506281Nemšová824879KľúčovéS1
309506281Nemšová833533ĽuborčaS1
309506281Nemšová839639NemšováS1
309506281Nemšová872431Trenčianska ZávadaS5
309506290Neporadza839663Bošianska NeporadzaS1
309506290Neporadza839671Rožňová NeporadzaS1
309506354Omšenie843792OmšenieH3
309506371Opatovce843873OpatovceNP
309581348Petrova Lehota845990Petrova LehotaH3
309506478Selec854841SelecH3
309546682Skalka nad Váhom855600SkalaS1
309546682Skalka nad Váhom855782Skalská Nová VesS1
309546682Skalka nad Váhom866415ÚjazdS1
309506508Soblahov857106SoblahovS5
309506541Štvrtok861782ŠtvrtokS4
309506532Svinná859907SvinnáS1
309506559Trenčianska Teplá811173DobráS5
309506559Trenčianska Teplá864374Trenčianska TepláS3
309506567Trenčianska Turná815586HámreNP
309506567Trenčianska Turná864391Trenčianska TurnáNP
309506591Trenčianske Jastrabie864412Trenčianske JastrabieS1
309506605Trenčianske Mitice864421Trenčianske MiticeH4
309545741Trenčianske Stankovce835684Malé StankovceNP
309545741Trenčianske Stankovce852929RozvadzeNP
309545741Trenčianske Stankovce854735SedličnáNP
309545741Trenčianske Stankovce868591Veľké StankovceNP
309506613Trenčianske Teplice864455Trenčianske TepliceH3
309505820Trenčín873527HanzlíkováS5
309505820Trenčín872601IstebníkS3
309505820Trenčín829722KubráNP
309505820Trenčín829731KubricaNP
309505820Trenčín843865OpatováS3
309505820Trenčín872598OrechovéS3
309505820Trenčín864668Trenčianske BiskupiceS3
309505820Trenčín864528TrenčínS6
309505820Trenčín871664ZáblatieS3
309505820Trenčín873551ZlatovceS3
309506648Veľká Hradná867713Veľká HradnáS5
309506656Veľké Bierovce867942Veľké BierovceS1
309556475Zamarovce872300ZamarovceS5
401501034Bajč800503BajčNP
401501395Bátorove Kosihy870081Bátorove KosihyNP
401501042Bodza803359BodzaNP
401555819Bodzianske Lúky803367Bodzianske LúkyNP
401501069Brestovec806269BrestovecNP
401501077Búč807079BúčNP
401501085Čalovec808679ČalovecNP
401501158Chotín820881ChotínS2
401501093Číčov809527ČíčovNP
401501107Dedina Mládeže810142Dedina MládežeS1
401501123Dulovce813605DulovceNP
401580911Holiare816612Dolné HoliareNP
401580911Holiare816621Horné HoliareNP
401501140Hurbanovo803383BohatáNP
401501140Hurbanovo820423HurbanovoS2
401501166Imeľ821241ImeľNP
401501174Iža821501IžaNP
401501182Kameničná823384KameničnáNP
401501191Klížska Nemá824381Klížska NemáS1
401501204Kolárovo825581KolárovoNP
401501204Kolárovo825671Vážsky klinNP
401501026Komárno825883KomárnoNP
401501026Komárno841901Nová StrážNP
401501212Kravany nad Dunajom828823Kravany nad DunajomS2
401501221Lipové832324LipovéNP
401501239Marcelová836028Krátke KesyS2
401501239Marcelová836036MarcelováNP
401501247Martovce836354MartovceNP
401501255Moča837954MočaS2
401501263Modrany838080ModranyNP
401501271Mudroňovo838721MudroňovoNP
401501280Nesvady839817NesvadyNP
401501301Okoličná na Ostrove843342Okoličná na OstroveNP
401501310Patince845663PatinceNP
401501328Pribeta849707PribetaNP
401501336Radvaň nad Dunajom851132Radvaň nad DunajomNP
401501344Sokolce857246Sokolce-LakS3
401501344Sokolce857238Sokolce-TuriNP
401501352Šrobárová861073ŠrobárováNP
401501115Svätý Peter812536Svätý PeterNP
401501361Tôň863521TôňNP
401501379Trávnik864099TrávnikNP
401501387Veľké Kosihy868132Veľké KosihyNP
401555827Virt851141VirtNP
401501409Vrbová nad Váhom870463Vrbová nad VáhomNP
401501417Zemianska Olča873021Zemianska OlčaNP
401501425Zlatná na Ostrove873462Zlatná na OstroveNP
402502049Bajka800571BajkaNP
402502057Bátovce802221BátovceNP
402502057Bátovce802239JalakšováNP
402502065Beša802760BešaNP
402502073Bielovce802913BielovceNP
402580937Bohunice803448BohuniceS1
402502090Bory803855BoryS5
402502103Brhlovce806897Dolné BrhlovceNP
402502103Brhlovce806901Horné BrhlovceS1
402502111Čajkov808571ČajkovS1
402502120Čaka808580ČakaNP
402555843Čata808873ČataNP
402502154Demandice810240DemandiceS1
402502162Devičany810606Dolné DevičanyS1
402502162Devičany810614Horné DevičanyS6
402502171Dolná Seč811769Dolná SečNP
402502189Dolné Semerovce812137Dolné SemerovceNP
402502197Dolný Pial812544Dolný PialNP
402502201Domadice812579DomadiceNP
402502219Drženice813109DrženiceS1
402502219Drženice802247KmeťovceNP
402502227Farná814202FarnáNP
402502243Hokovce816582HokovceNP
402502251Hontianska Vrbica816906Hontianska VrbicaNP
402545350Hontianske Trsťany862673Hontianske TrsťanyS6
402502260Horná Seč817571Horná SečNP
402502278Horné Semerovce818194Horné SemerovceNP
402502286Horné Turovce818275Horné TurovceNP
402502294Horný Pial818437Horný PialNP
402581895Hrkovce819450HrkovceNP
402502324Hronovce819701ČajakovoNP
402502324Hronovce819719DomašaNP
402502324Hronovce819735Vozokany nad HronomNP
402502332Hronské Kľačany819794Hronské KľačanyNP
402502341Hronské Kosihy819808Hronské KosihyNP
402502359Iňa821250IňaNP
402502367Ipeľské Úľany821306Ipeľské ÚľanyS3
402502375Ipeľský Sokolec821373Ipeľský SokolecNP
402502383Jabloňovce821730Dolné JabloňovceS3
402502383Jabloňovce821748Horné JabloňovceS1
402556777Jesenské802778JesenskéNP
402502391Jur nad Hronom822868Jur nad HronomNP
402502413Kalná nad Hronom823112KalnáNP
402502413Kalná nad Hronom823121KalnicaNP
402502413Kalná nad Hronom838152MochovceS6
402502472Keť830178KeťNP
402502421Kozárovce827860KozárovceS1
402502430Krškany829447Malé KrškanyNP
402502430Krškany829455Veľké KrškanyNP
402502448Kubáňovo829714KubáňovoNP
402502456Kukučínov829811KukučínovS1
402502456Kukučínov829820Malý PesekNP
402502464Kuraľany829901KuraľanyNP
402502031Levice808768ČankovNP
402502031Levice818585HoršaNP
402502031Levice823015KalinčiakovoNP
402502031Levice831646LeviceNP
402502031Levice835871Malý KiarNP
402502481Lok833002LokNP
402502499Lontov833096LontovNP
402502502Lula834238LulaNP
402502511Málaš835382MálašNP
402581135Malé Kozmálovce835587Malé KozmálovceNP
402502537Malé Ludince835633Malé LudinceNP
402502570Mýtne Ludany839141Mýtne LudanyNP
402502588Nová Dedina815209GondovoS1
402502588Nová Dedina841706OpatováS1
402502588Nová Dedina841722Tekovská Nová VesS1
402502596Nový Tekov842923MarušováNP
402502596Nový Tekov842931Nový TekovNP
402502600Nýrovce843016NýrovceNP
402502618Ondrejovce843849OndrejovceNP
402502626Pastovce845566PastovceNP
402502634Pečenice845841PečeniceS3
402502642Plášťovce846759PlášťovceS6
402502651Plavé Vozokany836494MedveckéNP
402502651Plavé Vozokany846767Plavé VozokanyNP
402502669Podlužany847577PodlužanyNP
402502677Pohronský Ruskov847844Pohronský RuskovNP
402502693Pukanec850675PukanecH3
402502707Rybník854158RybníkNP
402502782Šahy849472Preseľany nad IpľomNP
402502782Šahy860158ŠahyNP
402502782Šahy863165TešmákS1
402502791Šalov860344ŠalovNP
402502715Santovka854379MalinovecNP
402502715Santovka854387SantovkaS6
402502804Šarovce860603Malé ŠarovceNP
402502804Šarovce860611Veľké ŠarovceNP
402502804Šarovce860620VeseláNP
402502723Sazdice854450SazdiceNP
402502731Sikenica855448TrhyňaNP
402502731Sikenica855456Veľký PesekNP
402502740Slatina856053SlatinaS5
402502758Starý Hrádok858501Starý HrádokNP
402502766Starý Tekov858579Starý TekovNP
402502812Tehla862584TehlaNP
402502821Tekovské Lužany862614HulvinkyNP
402502821Tekovské Lužany862622Tekovské LužanyNP
402502821Tekovské Lužany862631Tekovské LužiankyNP
402502847Tekovský Hrádok862681Dolný Tekovský HrádokNP
402502847Tekovský Hrádok862690Horný Tekovský HrádokNP
402502863Tlmače863416TlmačeNP
402502871Tupá865630ChorvaticeNP
402502871Tupá865648TupáNP
402502880Turá865656TuráNP
402502898Uhliská866334UhliskáH3
402581160Veľké Kozmálovce868175Veľké KozmálovceNP
402502910Veľké Ludince868213Veľké LudinceNP
402502928Veľké Turovce868701Dolné TurovceNP
402502928Veľké Turovce868710Stredné TurovceNP
402502936Veľký Ďur868931Dolný ĎurNP
402502936Veľký Ďur868949Horný ĎurNP
402502936Veľký Ďur868965RohožnicaNP
402502944Vyškovce nad Ipľom871168Vyškovce nad IpľomNP
402502952Vyšné nad Hronom871389Vyšné nad HronomNP
402502961Zalaba872261ZalabaNP
402502979Zbrojníky872911Dolné ZbrojníkyNP
402502979Zbrojníky872920Horné ZbrojníkyS1
402502987Želiezovce874248MikulaNP
402502987Želiezovce859966SvodovNP
402502987Želiezovce874272ŽeliezovceNP
402502995Žemberovce874311Dolné ŽemberovceS1
402502995Žemberovce874329Horné ŽemberovceS1
402503002Žemliare874337ŽemliareNP
403500020Alekšince800163AlekšinceNP
403500046Báb800287Malý BábNP
403500046Báb800295Veľký BábNP
403581623Babindol800341BabindolNP
403582697Bádice847267BádiceNP
403500071Branč804029BrančNP
403500071Branč804037Veľká VesS1
403582387Čab808253ČabNP
403545589Cabaj-Čápor807931CabajNP
403545589Cabaj-Čápor808776ČáporNP
403500101Čakajovce808598ČakajovceNP
403555886Čechynce840581ČechynceNP
403500135Čeľadice809098ČeľadiceNP
403500160Čifáre809845ČifáreNP
403582425Dolné Lefantovce812048Dolné LefantovceS1
403500194Dolné Obdokovce812081Dolné ObdokovceNP
403500232Golianovo815195GolianovoNP
403545635Horné Lefantovce817996Horné LefantovceS1
403555959Hosťová818674HosťováNP
403500313Hruboňovo819832SuľanyNP
403500313Hruboňovo819841VýčapkyNP
403558320Ivanka pri Nitre821454Ivanka pri NitreNP
403500356Jarok822248JarokNP
403500372Jelenec822655JelenecNP
403500381Jelšovce822728JelšovceNP
403500399Kapince823538KapinceNP
403500402Klasov824054KlasovNP
403500411Kolíňany825743KolíňanyS1
403500453Lehota831140LehotaNP
403500470Lúčnica nad Žitavou834050MartinováNP
403500470Lúčnica nad Žitavou834068Vajka nad ŽitavouNP
403581097Ľudovítová870773ĽudovítováNP
403500488Lukáčovce834114LukáčovceNP
403580899Lužianky834408LužiankyNP
403556785Malé Chyndice835536Malé ChyndiceNP
403500534Malé Zálužie835749Malé ZálužieNP
403555908Malý Cetín840599Malý CetínNP
403555851Malý Lapáš830623Malý LapášS1
403500569Melek836672MelekNP
403500577Mojmírovce838179MojmírovceNP
403500011Nitra840378ChrenováNP
403500011Nitra812021Dolné KrškanyNP
403500011Nitra812854DražovceS1
403500011Nitra840076Horné KrškanyNP
403500011Nitra840203KynekNP
403500011Nitra840564Mikov dvorNP
403500011Nitra840254MlynárceNP
403500011Nitra839914NitraNP
403500011Nitra840165Párovské HájeNP
403500011Nitra868035Veľké JaníkovceNP
403500011Nitra840319ZoborNP
403556696Nitrianske Hrnčiarovce840653Nitrianske HrnčiarovceS1
403500631Nová Ves nad Žitavou841943Nová Ves nad ŽitavouNP
403500640Nové Sady842311Nové SadyNP
403500640Nové Sady808270SilaNP
403500666Paňa845272PaňaNP
403500674Podhorany847275MecheniceNP
403500674Podhorany847283SokolníkyNP
403500682Pohranice847810PohraniceS1
403500691Poľný Kesov848018Poľný KesovNP
403500704Rišňovce852660RišňovceNP
403500712Rumanová853542RumanováNP
403581691Štefanovičová861162ŠtefanovičováNP
403582719Štitáre812161Dolné ŠtitáreS1
403500780Šurianky862231ŠuriankyNP
403555991Svätoplukovo859630SvätoplukovoNP
403500798Tajná862461TajnáNP
403555967Telince862703TelinceNP
403500844Veľká Dolina867691Veľká DolinaNP
403500518Veľké Chyndice868019Veľké ChyndiceNP
403500887Veľké Zálužie868787Veľké ZálužieNP
403500895Veľký Cetín868914Veľký CetínNP
403555860Veľký Lapáš830631Veľký LapášNP
403500917Vinodol869511Dolný VinodolNP
403500917Vinodol869520Horný VinodolNP
403500933Vráble814156DyčkaNP
403500933Vráble818429Horný OhajS1
403500933Vráble870218VrábleNP
403500941Výčapy-Opatovce870781Výčapy-OpatovceNP
403500950Zbehy800180AndačNP
403500950Zbehy872831ZbehyNP
403500992Žirany874931ŽiranyS1
403501018Žitavce874973ŽitavceNP
404503029Andovce800198AndovceNP
404503037Bajtava800589BajtavaS6
404503045Bánov800724BánovNP
404503045Bánov800732Malá KesaNP
404503053Bardoňovo802093BardoňovoNP
404503061Belá802301BeláNP
404503070Bešeňov802808BešeňovNP
404503088Bíňa802956BíňaNP
404503096Branovo804045BranovoNP
404503100Bruty807036BrutyNP
404503118Čechy809021ČechyNP
404503126Černík809314ČerníkNP
404503207Chľaba820661ChľabaNP
404503134Dedinka810169DedinkaNP
404503151Dolný Ohaj812510Dolný OhajNP
404503169Dubník813249DubníkNP
404503169Dubník813265Mikulášov dvorNP
404503169Dubník882003Veľká tabuľaNP
404503177Dvory nad Žitavou814148Dvory nad ŽitavouNP
404503185Gbelce814687GbelceNP
404503193Hul820113HulNP
404503215Jasová822451JasováNP
404503223Jatov822515JatovNP
404503231Kamenica nad Hronom823333Kamenica nad HronomNP
404503240Kamenín823422KamenínNP
404503258Kamenný Most823490Kamenný MostNP
404503266Kmeťovo824941KmeťovoNP
404503274Kolta825786KoltaNP
404503282Komjatice826073KomjaticeNP
404503291Komoča826103KomočaNP
404503312Leľa831255LeľaS2
404503321Lipová832243Mlynský SekNP
404503321Lipová832251OndrochovNP
404503339Ľubá833258ĽubáNP
404503347Malá nad Hronom835170Malá nad HronomNP
404503355Malé Kosihy835544Malé KosihyNP
404503363Maňa835994Malá MaňaNP
404503363Maňa836001Veľká MaňaNP
404503371Michal nad Žitavou836834Michal nad ŽitavouNP
404503398Mojzesovo838225MojzesovoNP
404503401Mužla838896MužlaNP
404556092Nána861545NánaNP
404503436Nová Vieska841960Nová VieskaNP
404503011Nové Zámky842320Nové ZámkyNP
404582361Obid843032ObidNP
404503452Palárikovo845027PalárikovoNP
404556033Pavlová845701PavlováNP
404503479Podhájska847241BelekNP
404503479Podhájska847259SvätušaNP
404503487Pozba849090PozbaNP
404503495Radava850870RadavaNP
404503509Rastislavice851680RastislaviceNP
404503517Rúbaň853283RúbaňNP
404503525Salka875163Horný chotárNP
404503525Salka854352SalkaNP
404503576Šarkan810711DivaNP
404503576Šarkan860581ŠarkanNP
404503533Semerovo854913SemerovoNP
404503541Sikenička855464SikeničkaNP
404503550Strekov859028StrekovNP
404503584Štúrovo861553ŠtúrovoNP
404503592Šurany826804Kostolný SekNP
404503592Šurany840734Nitriansky HrádokNP
404503592Šurany861898ŠuranyNP
404503568Svodín859940Maďarský SvodínNP
404503568Svodín879720Nemecký SvodínNP
404503606Trávnica864081TrávnicaNP
404503614Tvrdošovce866211TvrdošovceNP
404556050Úľany nad Žitavou866431Úľany nad ŽitavouNP
404503631Veľké Lovce868205Veľké LovceNP
404503380Veľký Kýr879711Malý KýrNP
404503380Veľký Kýr837547Veľký KýrNP
404556025Vlkas869902VlkasNP
404503649Zemné873152ZemnéNP
405503711Diakovce810703DiakovceNP
405503720Dlhá nad Váhom811009Dlhá nad VáhomNP
405500241Hájske815446HájskeNP
405555878Horná Kráľová817171Horná KráľováNP
405503886Kráľová nad Váhom828190Kráľová nad VáhomNP
405500739Močenok855936MočenokNP
405503932Neded839434NededS1
405504025Šaľa860182ŠaľaNP
405503991Selice854875SeliceNP
405503991Selice854883ŠókNP
405504068Tešedíkovo863157TešedíkovoNP
405504092Trnovec nad Váhom865397Horný JatovNP
405504092Trnovec nad Váhom865427Trnovec nad VáhomNP
405504165Vlčany869872VlčanyS1
405504190Žihárec874574ŽihárecNP
406556220Ardanovce800236ArdanovceS6
406542661Belince802468BelinceNP
406542695Biskupová803006BiskupováNP
406542709Blesovce803162BlesovceNP
406542717Bojná803481BojnáNP
406542717Bojná803499Malé DvoranyS1
406556297Čeľadince809101ČeľadinceNP
406542792Čermany809292ČermanyNP
406556165Chrabrany820903ChrabranyNP
406556262Dvorany nad Nitrou813958Dvorany nad NitrouNP
406542881Hajná Nová Ves815390Hajná Nová VesNP
406556351Horné Chlebany817970Horné ChlebanyNP
406542938Horné Obdokovce818089Horné ObdokovceNP
406542938Horné Obdokovce843083ObsolovceNP
406542954Horné Štitáre818241Horné ŠtitáreNP
406542971Hrušovany819981HrušovanyNP
406556157Jacovce821781JacovceNP
406543039Kamanová823236KamanováNP
406543063Koniarovce826111KoniarovceNP
406543071Kovarce827843KovarceNP
406543101Krnča829269KrnčaNP
406543110Krtovce829471KrtovceNP
406556149Krušovce829609Dolné ChlebanyNP
406556149Krušovce829617KrušovceNP
406581704Kuzmice830054KuzmiceNP
406505021Lipovník832367LipovníkNP
406505048Ludanice834076LudaniceNP
406505048Ludanice839124Mýtna Nová VesNP
406505064Lužany834378LužanyNP
406505137Malé Ripňany835676Malé RipňanyNP
406581305Nemčice839558NemčiceNP
406505226Nemečky839612NemečkyS1
406505234Nitrianska Blatnica840602Nitrianska BlatnicaNP
406505242Nitrianska Streda840611Nitrianska StredaNP
406505251Norovce841226NorovceNP
406505285Oponice844012OponiceNP
406556211Orešany844331OrešanyNP
406505340Podhradie847372PodhradieH3
406505374Prašice849171PrašiceS1
406581658Práznovce849375PráznovceNP
406505404Preseľany849464PreseľanyNP
406505421Radošina807796BzinceNP
406505421Radošina851078RadošinaNP
406505439Rajčany851213RajčanyNP
406505536Šalgovce860310ŠalgovceNP
406505498Solčany857289SolčanyNP
406556327Solčianky857297SolčiankyNP
406505510Súlovce859591SúlovceNP
406556238Svrbice859974SvrbiceNP
406505561Tesáre863114TesáreNP
406504998Topoľčany835471Malé BedzanyNP
406504998Topoľčany863548TopoľčanyNP
406504998Topoľčany867926Veľké BedzanyS1
406580457Tovarníky864056TovarníkyNP
406505617Tvrdomestice866164TvrdomesticeS1
406505641Urmince866539UrminceNP
406505676Veľké Dvorany867985Veľké DvoranyNP
406505714Veľké Ripňany802271BehynceNP
406505714Veľké Ripňany868299Veľké RipňanyNP
406505749Velušovce869210VelušovceS6
406505757Vozokany870196VozokanyNP
406505773Závada872423ZávadaS3
407500062Beladice802409BeladiceNP
407500062Beladice875210ČakýňNP
407500062Beladice820962Malé ChrašťanyNP
407500062Beladice802417Pustý ChotárNP
407500062Beladice820971Veľké ChrašťanyS1
407500127Čaradice808792ČaradiceS1
407555916Červený Hrádok809420Červený HrádokNP
407500321Choča820792ChočaNP
407500151Čierne Kľačany809675Čierne KľačanyNP
407500283Hostie818631HostieS5
407500283Hostie818640Panský dielNP
407500305Hosťovce818682HosťovceNP
407500364Jedľové Kostoľany822621Jedľové KostoľanyH3
407500429Kostoľany pod Tribečom826596Kostoľany pod TribečomS1
407500437Ladice830496LadiceNP
407500461Lovce833151LovceS6
407500500Machulince834718MachulinceNP
407555924Malé Vozokany835722Malé VozokanyNP
407500542Mankovce836010MankovceNP
407500551Martin nad Žitavou836320Martin nad ŽitavouNP
407500585Nemčiňany839566NemčiňanyNP
407500585Nemčiňany839574RohožnicaNP
407500593Neverice839833NevericeNP
407500607Nevidzany839841NevidzanyNP
407500658Obyce843091ObyceS5
407500721Skýcov855901SkýcovS3
407500747Sľažany856266Dolné SľažanyNP
407500747Sľažany856274Horné SľažanyNP
407500755Slepčany856282SlepčanyNP
407517305Tekovské Nemce862665Tekovské NemceS3
407500810Tesárske Mlyňany863122MlyňanyNP
407500810Tesárske Mlyňany863149Tesáre nad ŽitavouNP
407500828Topoľčianky863882TopoľčiankyNP
407500836Velčice867594VelčiceS1
407555932Veľké Vozokany868761Veľké VozokanyNP
407500909Vieska nad Žitavou869317Vieska nad ŽitavouNP
407500925Volkovce870153VolkovceS1
407500925Volkovce870161ZávadaS6
407500984Žikava874591ŽikavaS6
407582816Žitavany874949KňažiceNP
407582816Žitavany874957OpatovceS6
407500968Zlaté Moravce874965HoňovceNP
407500968Zlaté Moravce873420PrílepyNP
407500968Zlaté Moravce873438Zlaté MoravceNP
407500976Zlatno873519ZlatnoS5
501517461Bytča807711Hliník nad VáhomS4
501517461Bytča818836HrabovéS3
501517461Bytča807729Malá BytčaS5
501517461Bytča807737MikšováS5
501517461Bytča850420PšurnoviceS3
501517461Bytča807745Veľká BytčaS5
501581984Hlboké nad Váhom816183Hlboké nad VáhomH3
501517623Hvozdnica820598HvozdnicaH3
501517631Jablonové821772JablonovéH3
501517674Kolárovice825506KolároviceH2
501517691Kotešová827746KotešováS5
501517798Maršová-Rašov836141MaršováS3
501517861Petrovice846121PetroviceH1
501517861Petrovice846147SetechovH1
501517895Predmier849421PredmierS3
501518018Štiavnik861324ŠtiavnikH2
501517992Súľov-Hradná859583Súľov-HradnáH2
501518085Veľké Rovné868540Veľké RovnéH2
502509132Čadca808393ČadcaH3
502509132Čadca808512HorelicaH3
502509159Čierne809624ČierneH3
502509167Dlhá nad Kysucou810908Dlhá nad KysucouH2
502509183Dunajov813630DunajovH3
502509213Klokočov824551KlokočovH1
502509221Klubina824852KlubinaH2
502509230Korňa826294KorňaH2
502509248Krásno nad Kysucou828483Krásno nad KysucouH3
502509299Makov834858MakovH1
502509311Nová Bystrica815802HarvelkaH1
502509311Nová Bystrica841633Nová BystricaH1
502509311Nová Bystrica852325RiečnicaH1
502509337Olešná843644Burkov vrchH2
502509337Olešná843610OlešnáH2
502509345Oščadnica844748OščadnicaH2
502509361Podvysoká847771PodvysokáH4
502509396Radôstka851027RadôstkaH2
502509400Raková851388RakováH4
502509451Skalité855774SkalitéH2
502509477Stará Bystrica857921Stará BystricaH2
502509485Staškov858633StaškovH2
502509493Svrčinovec860018SvrčinovecH3
502509507Turzovka866075TurkovH2
502509507Turzovka866083TurzovkaH2
502509515Vysoká nad Kysucou871061Vysoká nad KysucouH2
502509523Zákopčie872253ZákopčieH2
502509531Zborov nad Bystricou872903Zborov nad BystricouH2
503580813Bziny807885BzinyH2
503509698Chlebnice820679ChlebniceH1
503509639Dlhá nad Oravou810991Dlhá nad OravouH1
503509540Dolný Kubín802671Beňova LehotaH1
503509540Dolný Kubín812315Dolný KubínH1
503509540Dolný Kubín824968KňažiaH1
503509540Dolný Kubín812455Kubínska HoľaH1
503509540Dolný Kubín812340Malý BysterecH1
503509540Dolný Kubín812463MedzihradnéH1
503509540Dolný Kubín838241MokraďH1
503509540Dolný Kubín838250Mokradská HoľaH1
503509540Dolný Kubín857785SrňacieH1
503509540Dolný Kubín812331Veľký BysterecH1
503509540Dolný Kubín812404ZáskalieH1
503509671Horná Lehota817210Horná LehotaH1
503509701Istebné821390IstebnéH1
503509710Jasenová822345JasenováH1
503509744Kraľovany828220KraľovanyH1
503509761Krivá829072KriváH1
503509787Leštiny831484LeštinyH1
503509825Malatiná835391MalatináH1
503509833Medzibrodie nad Oravou836613Medzibrodie nad OravouH2
503509922Oravská Poruba844144Poruba-GeceľH4
503509922Oravská Poruba844152ZábrežH4
503509957Oravský Podzámok811599Dolná LehotaH1
503509957Oravský Podzámok844209Oravský PodzámokH1
503509965Osádka844438OsádkaH1
503509973Párnica845388PárnicaH1
503509990Pokryváč847861PokryváčH1
503510009Pribiš849715PribišH2
503510017Pucov850454PucovH2
503510041Sedliacka Dubová854701Sedliacka DubováH1
503510165Veličná867608RevišnéH1
503510165Veličná867616VeličnáH1
503510181Vyšný Kubín871541Vyšný KubínH1
503510254Žaškov874027ŽaškovH1
503510211Zázrivá872806ZázriváH1
504509175Dolný Vadičov812561Dolný VadičovH2
504509205Horný Vadičov818526Horný VadičovH2
504509205Horný Vadičov875236Prostredný VadičovH2
504509256Kysucké Nové Mesto807117Budatínska LehotaH3
504509256Kysucké Nové Mesto830283Kysucké Nové MestoH3
504509256Kysucké Nové Mesto844811OškerdaH3
504509264Kysucký Lieskovec830381Kysucký LieskovecH3
504509272Lodno832987LodnoH2
504509281Lopušné Pažite833126Lopušné PažiteH3
504509302Nesluša839728NeslušaH2
504509329Ochodnica843229OchodnicaH3
504509370Povina849057PovinaH2
504580791Radoľa850977RadoľaH3
504509426Rudina853291RudinaH4
504509434Rudinka853305RudinkaH4
504509442Rudinská853356RudinskáH2
504509469Snežnica856908SnežnicaH3
505510271Beňadiková802573BeňadikováH2
505510319Bobrovček803227BobrovčekH1
505510327Bobrovec803235BobrovecH1
505510335Bobrovník803243BobrovníkH2
505510351Bukovina807401BukovinaH2
505510386Demänovská Dolina810304Demänovská DolinaH1
505510408Dúbrava813401DúbravaH1
505510416Galovany814628GalovanyH2
505510424Gôtovany815250GôtovanyH2
505510459Huty820563HutyH1
505510467Hybe820610HybeH1
505556807Ižipovce821519IžipovceH1
505510505Jakubovany821900JakubovanyH1
505510513Jalovec821969JalovecH1
505510521Jamník822019JamníkH1
505507393Konská826138KonskáH1
505510564Kráľova Lehota828173Kráľova LehotaH1
505510572Kvačany830097Dlhá LúkaH1
505510572Kvačany830101KvačanyH1
505510581Lazisko830895LaziskoH1
505510602Liptovská Anna832391Liptovská AnnaH1
505510611Liptovská Kokava832405Liptovská KokavaH1
505558281Liptovská Porúbka832448Liptovská PorúbkaH1
505510653Liptovská Sielnica832499Liptovská MaraH1
505510653Liptovská Sielnica832472Liptovská SielnicaH1
505510653Liptovská Sielnica832481ParížovceH1
505510653Liptovská Sielnica950092SestrčH1
505510688Liptovské Beharovce832545Liptovské BeharovceH1
505510696Liptovské Kľačany832553Liptovské KľačanyH1
505510700Liptovské Matiašovce832561Liptovské MatiašovceH1
505510726Liptovský Hrádok812714DovalovoH1
505510726Liptovský Hrádok832618Liptovský HrádokH1
505510734Liptovský Ján832677Liptovský JánH1
505510262Liptovský Mikuláš802638BeniceH1
505510262Liptovský Mikuláš803286BodiceH1
505510262Liptovský Mikuláš810282DemänováH1
505510262Liptovský Mikuláš821179IľanovoH1
505510262Liptovský Mikuláš832782Liptovská OndrašováH1
505510262Liptovský Mikuláš832707Liptovský MikulášH1
505510262Liptovský Mikuláš843385OkoličnéH1
505510262Liptovský Mikuláš832766PalúdzkaH1
505510262Liptovský Mikuláš847054PloštínH1
505510262Liptovský Mikuláš851892RáztokyH1
505510262Liptovský Mikuláš882011Svätý ŠtefanH1
505510751Liptovský Ondrej832839Liptovský OndrejH1
505580287Liptovský Peter832855Liptovský PeterH2
505510777Liptovský Trnovec802727BeňušovceH1
505510777Liptovský Trnovec832863Liptovský TrnovecH1
505510793Ľubeľa833266Kráľovská ĽubeľaH1
505510793Ľubeľa833274Zemianska ĽubeľaH1
505510831Malatíny835412MalatínyH2
505510840Malé Borové835498Malé BorovéH1
505510858Malužiná835820MalužináH1
505510874Nižná Boca840785Nižná BocaH1
505510904Partizánska Ľupča845400Partizánska ĽupčaH1
505510912Pavčina Lehota845671Pavčina LehotaH1
505510921Pavlova Ves845728BabkyH1
505510921Pavlova Ves845710Pavlova VesH1
505510947Podtureň847721PodtureňH2
505510963Pribylina849774PribylinaH1
505510971Prosiek850292ProsiekH1
505511013Smrečany856886SmrečanyH1
505511048Svätý Kríž859656Svätý KrížH2
505511072Trstené865494TrstenéH2
505511099Uhorská Ves866351Uhorská VesH1
505511099Uhorská Ves866369VislavceH1
505511111Vavrišovo867501VavrišovoH1
505511129Važec867527VažecH1
505511137Veľké Borové867969Veľké BorovéH1
505511145Veterná Poruba869252Veterná PorubaH1
505511153Vlachy869821KrmešH2
505511153Vlachy857254SokolčeH2
505511153Vlachy869830VlachyH2
505511153Vlachy869848VlaškyH2
505511170Východná870862VýchodnáH1
505511188Vyšná Boca871184Vyšná BocaH1
505511196Závažná Poruba872644Závažná PorubaH1
505511200Žiar874353ŽiarH1
506512052Belá-Dulice802328BeláH1
506512052Belá-Dulice813575DuliceH1
506512061Benice802654BeniceS3
506512079Blatnica803103BlatnicaH1
506512133Bystrička807664BystričkaH1
506512150Ďanová810061ĎanováS3
506512168Diaková810690DiakováS5
506512206Dolný Kalník812307Dolný KalníkS5
506512214Dražkovce812820DražkovceS6
506512257Folkušová814369FolkušováH1
506512290Horný Kalník818399Horný KalníkS5
506512346Karlová823601KarlováS3
506512354Kláštor pod Znievom824089Kláštor pod ZnievomH1
506512354Kláštor pod Znievom830879LazanyH1
506512371Košťany nad Turcom827711Košťany nad TurcomS3
506512389Krpeľany829412KrpeľanyH1
506512397Laskár830658LaskárS1
506512397Laskár867268ValentováS1
506512419Ležiachov831972LežiachovS3
506512435Lipovec832341LipovecH1
506512036Martin836168MartinH1
506512036Martin849839PriekopaH1
506512036Martin836273TomčanyH1
506512036Martin872407ZáturčieH1
506512478Necpaly839400NecpalyH1
506512486Nolčovo841218NolčovoH1
506512508Podhradie826154KonskéH1
506512508Podhradie847381Podhradie nad VáhomH1
506512524Príbovce849731PríbovceS5
506512541Rakovo851574RakovoS3
506512567Ratkovo851787RatkovoH4
506512583Sklabiňa855812SklabiňaH2
506512591Sklabinský Podzámok855847Sklabinský PodzámokH1
506512613Slovany856487SlovanyH1
506512630Socovce857203SocovceS5
506512648Sučany859371SučanyH1
506512656Šútovo862347ŠútovoH1
506512664Trebostovo864315TrebostovoH1
506512672Trnovo865435TrnovoH1
506512681Turany865788TuranyH1
506512702Turčianska Štiavnička865851Turčianska ŠtiavničkaH2
506545961Turčianske Jaseno817988Turčianske JasenoH1
506512711Turčianske Kľačany865869Turčianske KľačanyH1
506512737Turčiansky Ďur865907Turčiansky ĎurS3
506512753Turčiansky Peter865931Turčiansky PeterH2
506512761Valča867250ValčaH1
506512796Vrícko870633VríckoH1
506557358Vrútky870650VrútkyH1
506512834Žabokreky873926ŽabokrekyS3
506512818Záborie871672ZáborieH2
507509558Babín800317BabínH1
507509566Beňadovo802590BeňadovoH1
507509582Bobrov803219BobrovH2
507509591Breza806404BrezaH1
507509680Hruštín820024HruštínH1
507509680Hruštín867357VaňovkaH1
507509728Klin824364KlinH1
507509779Krušetnica829587KrušetnicaH1
507509809Lokca833011LokcaH1
507509817Lomná833053LomnáH1
507509850Mútne838837MútneH1
507509868Námestovo839345NámestovoH1
507509868Námestovo839361Námestovské PilskoH1
507509868Námestovo839353SlanicaH1
507509884Novoť842877NovoťH1
507509892Oravská Jasenica844047Oravská JasenicaH1
507509906Oravská Lesná844110Oravská LesnáH1
507509914Oravská Polhora844128Oravská PolhoraH1
507509931Oravské Veselé844179Oravské VeseléH1
507510025Rabča850772RabčaH1
507510033Rabčice850811RabčiceH1
507510050Sihelné855405SihelnéH1
507510092Ťapešovo862509ŤapešovoH1
507510149Vasiľov867471VasiľovH1
507510157Vavrečka867489VavrečkaH1
507510203Zákamenné871940ZákamennéH1
507510246Zubrohlava873683ZubrohlavaH1
508510301Bešeňová802816BešeňováH2
508510441Hubová820075HubováH1
508507300Ivachnová821403IvachnováH4
508510530Kalameny822981KalamenyH1
508510548Komjatná826081KomjatnáH1
508510599Likavka832171LikavkaH1
508510629Liptovská Lúžna832413Liptovská LúžnaH1
508510637Liptovská Osada832430Liptovská OsadaH1
508510661Liptovská Štiavnica832502Liptovská ŠtiavnicaH1
508510670Liptovská Teplá832511Liptovská TepláH2
508510670Liptovská Teplá832529MadočanyH2
508510718Liptovské Revúce832596Liptovské RevúceH1
508511005Liptovské Sliače856410Liptovské SliačeH1
508510742Liptovský Michal832693Liptovský MichalH4
508510785Lisková832871LiskováH1
508510807Ľubochňa833509ĽubochňaH1
508510815Lúčky834017LúčkyH1
508510823Ludrová834084LudrováH2
508510866Martinček836338MartinčekH1
508510955Potok848719PotokH2
508510998Ružomberok819221HrboltováH1
508510998Ružomberok853801RužomberokH1
508511030Stankovany857823StankovanyH1
508511056Štiavnička861201ŠtiavničkaH4
508511064Švošov862444ŠvošovH1
508507407Turík865991TuríkH1
508511102Valaská Dubová867233Valaská DubováH1
509512044Abramová800091AbramováH1
509512044Abramová847909PoleriekaH1
509512087Blažovce803146BlažovceO1/2
509512095Bodorová803308BodorováO1/3
509512095Bodorová803316KeviceO1/3
509512109Borcová803669BorcováO2
509512117Brieštie806935BrieštieH1
509512125Budiš807222BudišH2
509512141Čremošné809951ČremošnéH1
509512222Dubové813362DubovéH2
509512265Háj815381HájO1/2
509512273Horná Štubňa817708Horná ŠtubňaH1
509512303Ivančiná813982Dvorec nad TurcomO1/3
509512303Ivančiná821411IvančináO1/3
509512311Jasenovo822396JasenovoH2
509512320Jazernica822566JazernicaO1/3
509512338Kaľamenová822973KaľamenováO1/1
509512427Liešno832073LiešnoO1/2
509512443Malý Čepčín835846Malý ČepčínO1/2
509512451Moškovec838560MoškovecO1/2
509512460Mošovce838578MošovceH1
509512494Ondrašová843822OndrašováH1
509512559Rakša851582RakšaH2
509512575Rudno853526RudnoO1/1
509512605Sklené855863SklenéH2
509512621Slovenské Pravno856649Slovenské PravnoH2
509512699Turček865826Dolný TurčekH1
509512699Turček865834Horný TurčekH1
509512729Turčianske Teplice810746DiviakyO1/2
509512729Turčianske Teplice811874Dolná ŠtubňaO1/2
509512729Turčianske Teplice865877Turčianske TepliceO1/2
509512729Turčianske Teplice865923Turčiansky MichalO1/2
509512788Veľký Čepčín868922Veľký ČepčínO1/2
510509604Brezovica806838BrezovicaH1
510518719Čimhová809870ČimhováH1
510509655Habovka815322HabovkaH1
510509663Hladovka816159HladovkaH1
510509795Liesek832022LiesekH1
510509876Nižná840777NižnáH1
510509876Nižná873004Zemianska DedinaH1
510509949Oravský Biely Potok844195Oravský Biely PotokH1
510509981Podbiel847101PodbielH1
510510084Štefanov nad Oravou861090Dolný ŠtefanovH1
510510084Štefanov nad Oravou861103Horný ŠtefanovH1
510510076Suchá Hora859401Suchá HoraH1
510510106Trstená866571Oravské HámreH1
510510106Trstená866580OsadaH1
510510106Trstená865478TrstenáH1
510510106Trstená866563Ústie nad PriehradouH1
510510114Tvrdošín828386Krásna HôrkaH1
510510114Tvrdošín866172Medvedie pri TvrdošíneH1
510510114Tvrdošín869694OraviceH1
510510114Tvrdošín866181TvrdošínH1
510510173Vitanová950106Tichá dolinaH1
510510173Vitanová869708VitanováH1
510510190Zábiedovo871648ZábiedovoH1
510510238Zuberec873659ZuberecH1
511517429Belá802336BeláH1
511547522Bitarová803014BitarováS5
511547557Brezany806412BrezanyS1
511517470Čičmany809519ČičmanyH1
511517488Divina810835DivinaH3
511517496Divinka810851DivinkaH3
511517500Dlhé Pole811041Dlhé PoleH2
511517518Dolná Tižina811904Dolná TižinaH1
511517526Dolný Hričov812277Dolný HričovS3
511517526Dolný Hričov845892PeklinaS3
511557986Ďurčiná813851ĎurčináH1
511517542Fačkov814181FačkovH1
511517551Gbeľany814679GbeľanyS5
511517577Hôrky817139HôrkyS1
511517593Horný Hričov818381Horný HričovS1
511547590Hričovské Podhradie819271Hričovské PodhradieH3
511517640Jasenové822388JasenovéH2
511517658Kamenná Poruba823449Kamenná PorubaH1
511557994Kľače824003KľačeH4
511517682Konská826146KonskáH4
511517704Kotrčiná Lúčka827762Kotrčiná LúčkaH3
511517712Krasňany828459KrasňanyH1
511517721Kunerad829838KuneradH1
511517739Lietava832111LietavaH4
511557935Lietavská Lúčka832138Lietavská LúčkaS3
511517755Lietavská Svinná-Babkov800376BabkovH2
511517755Lietavská Svinná-Babkov832162Lietavská SvinnáH2
511517763Lutiše834319LutišeH2
511517771Lysica834581LysicaH2
511517780Malá Čierna834980Malá ČiernaH2
511517801Mojš838187MojšS6
511517828Nededza839442NededzaH4
511558168Nezbudská Lúčka867438Nezbudská LúčkaH1
511547611Ovčiarsko844837OvčiarskoH4
511547620Paština Závada845647Paština ZávadaH3
511517879Podhorie847356PodhorieH2
511557960Porúbka832146PorúbkaH3
511517917Rajec851221RajecH1
511517925Rajecká Lesná851230Rajecká LesnáH1
511517933Rajecké Teplice848123Poluvsie nad RajčankouH1
511517933Rajecké Teplice851256Rajecké TepliceH1
511517941Rosina852767RosinaS1
511517950Stráňavy858781StráňavyH1
511517968Stránske858838StránskeH1
511517976Stráža858862StrážaH3
511517984Strečno858943StrečnoH2
511581712Šuja861804ŠujaH4
511518000Svederník859681SvederníkH3
511518034Teplička nad Váhom862754Teplička nad VáhomS5
511518042Terchová817783Horná TižinaH1
511518042Terchová863041TerchováH1
511518051Turie865982TurieH1
511518069Varín867446VarínH2
511518077Veľká Čierna867667Veľká ČiernaH4
511518093Višňové869651VišňovéH1
511518131Zbyňov872989ZbyňovH4
511517402Žilina800759BánováS1
511517402Žilina806951BrodnoS3
511517402Žilina874825BudatínS5
511517402Žilina807753BytčicaS1
511517402Žilina838195Mojšova LúčkaS1
511517402Žilina849031Považský ChlmecS5
511517402Žilina858897StrážovS3
511517402Žilina865371TrnovéS1
511517402Žilina870307VranieS3
511517402Žilina871737ZádubnieS3
511517402Žilina872377ZástranieS3
511517402Žilina874876ZávodieS5
511517402Žilina874604ŽilinaS1
511517402Žilina874906Žilinská LehotaS5
601508454Badín800473BadínH1
601508471Baláže800619BalážeH1
601508438Banská Bystrica801062Banská BystricaH2
601508438Banská Bystrica801453KostiviarskaH2
601508438Banská Bystrica801381KremničkaH2
601508438Banská Bystrica801283PodlaviceH2
601508438Banská Bystrica801241RadvaňH2
601508438Banská Bystrica801402ŠalkováH2
601508438Banská Bystrica801101SásováH2
601508438Banská Bystrica801411SenicaH2
601508438Banská Bystrica866423UľankaH2
601508675Brusno819671BrusnoH1
601508519Čerín808334ČačínO4/1
601508519Čerín809284ČerínO4/1
601508543Dolná Mičiná811718Dolná MičináO4/1
601508551Dolný Harmanec812251Dolný HarmanecH1
601508560Donovaly812641DonovalyH1
601508586Dúbravica813443DúbravicaH4
601508594Harmanec815799HarmanecH1
601508616Hiadeľ816124HiadeľH1
601508632Horná Mičiná817457Horná MičináH4
601508641Horné Pršany818160Horné PršanyH1
601508659Hrochoť819603HrochoťH1
601580236Hronsek819743HronsekO4/1
601508713Kordíky826260KordíkyH1
601508721Králiky828084KrálikyH1
601557277Kynceľová801429KynceľováO4/1
601508748Ľubietová833339ĽubietováH1
601508756Lučatín833657LučatínH3
601580244Malachov801372MalachovH2
601508764Medzibrod836605MedzibrodH2
601508781Môlča838306MôlčaH3
601508799Moštenica838586MoštenicaH1
601508802Motyčky838659MotyčkyH1
601557285Nemce801437NemceH4
601508837Oravce844021OravceH3
601508861Podkonice847411PodkoniceH1
601508896Pohronský Bukovec847836Pohronský BukovecH1
601508918Poniky848158PonikyH2
601508926Povrazník849073PovrazníkH1
601508942Priechod849782PriechodH3
601508969Riečka852236RiečkaH1
601508977Sebedín-Bečov854468BečovO4/1
601508977Sebedín-Bečov854476SebedínO4/1
601508985Selce854794SelceH2
601509001Slovenská Ľupča856525Slovenská ĽupčaH4
601509035Špania Dolina861057Špania DolinaH1
601509019Staré Hory858447Staré HoryH1
601509027Strelníky859052StrelníkyH1
601509060Tajov862487TajovH1
601557269Turecká858455TureckáH1
601557293Vlkanová869899VlkanováO4/1
602516601Baďan800465BaďanO4/1
602516601Baďan824062KlastavaO4/1
602516627Banská Belá801038Banská BeláH3
602516643Banská Štiavnica800708BankyH2
602516643Banská Štiavnica801470Banská ŠtiavnicaH2
602516651Banský Studenec801658Banský StudenecH2
602516678Beluj802492BelujH4
602516716Dekýš810231DekýšH3
602516856Ilija821225IlijaH2
602516953Kozelník827878KozelníkH3
602517071Močiar837989MočiarH2
602517160Počúvadlo847089PočúvadloH2
602517143Podhorie847330TepláH2
602517143Podhorie847348ŽakýlH2
602517178Prenčov849448PrenčovH3
602517283Štiavnické Bane861197Štiavnické BaneH1
602516597Svätý Anton800210Svätý AntonH3
602517372Vysoká870901VysokáH2
603508446Bacúch800384BacúchH1
603508462Beňuš802689BeňušH1
603508489Braväcovo806145BraväcovoH1
603508497Brezno806528BreznoH1
603557251Bystrá839159BystráH1
603508527Čierny Balog809713Čierny BalogH1
603508535Dolná Lehota811572Dolná LehotaH1
603508578Drábsko812722DrábskoH1
603508608Heľpa816019HeľpaH1
603508624Horná Lehota817201Horná LehotaH1
603508667Hronec819662HronecH1
603508691Jarabá822213JarabáH1
603508705Jasenie822302JasenieH1
603508730Lom nad Rimavicou833045Lom nad RimavicouH1
603508772Michalová836907MichalováH1
603508811Mýto pod Ďumbierom839175Mýto pod ĎumbieromH1
603508829Nemecká839591NemeckáH2
603508845Osrblie844519OsrblieH1
603508853Podbrezová847216PodbrezováH2
603508870Pohorelá847798PohoreláH1
603508888Pohronská Polhora847828Pohronská PolhoraH1
603508900Polomka848051PolomkaH1
603508934Predajná849413PredajnáH1
603508951Ráztoka851884RáztokaH1
603508993Sihla855413SihlaH1
603509043Šumiac861871ŠumiacH1
603509051Telgárt862436TelgártH1
603509086Valaská866792ValaskáH1
603509094Vaľkovňa867314VaľkovňaH1
603509124Závadka nad Hronom872563Závadka nad HronomH1
604518263Detva810363DetvaH2
604518271Detvianska Huta810550Detvianska HutaH1
604518379Dúbravy813478DúbravyO4/1
604518450Horný Tisovník812552Dolný TisovníkH2
604518450Horný Tisovník818453Horný TisovníkH2
604518468Hriňová819298HriňováH1
604518492Klokoč824437KlokočH2
604580520Korytárky829081KorytárkyH4
604518549Kriváň829099KriváňO4/1
604511510Látky830747LátkyH1
604511731Podkriváň847500PodkriváňH3
604518794Slatinské Lazy856142Slatinské LazyH4
604518816Stará Huta857971Stará HutaH1
604518824Stožok858757StožokO4/1
604518921Vígľaš869350VígľašO4/1
604518930Vígľašská Huta-Kalinka869431Vígľašská Huta-KalinkaH1
605518212Bzovík807893BzovíkO1/3
605518247Čabradský Vrbovok808318Čabradský VrbovokO1/2
605518255Čekovce809047ČekovceO1/1
605518239Cerovo808032CerovoO1/1
605518280Devičie810622DevičieO1/1
605518301Dolné Mladonice812056Dolné MladoniceO1/1
605518310Dolný Badín812226Dolný BadínO1/1
605518336Domaníky812587DomaníkyO1/3
605518344Drážovce812871DrážovceO2
605518352Drienovo812943DrienovoO1/2
605518387Dudince813532DudinceO2
605518387Dudince813559MerovceO2
605518409Hontianske Moravce816914Kostolné MoravceO4/1
605518409Hontianske Moravce816922Opatové MoravceO4/1
605518417Hontianske Nemce816931Hontianske NemceO1/2
605518417Hontianske Nemce816957RakovecO1/2
605518417Hontianske Nemce855588Sitnianska LehôtkaO1/2
605518425Hontianske Tesáre800457BáčovceO2
605518425Hontianske Tesáre860875Dolné ŠipiceO2
605518425Hontianske Tesáre814083DvorníkyO2
605518425Hontianske Tesáre816973Hontianske TesáreO2
605518425Hontianske Tesáre860867Horné ŠipiceO2
605518433Horné Mladonice818011Horné MladoniceO1/1
605518441Horný Badín818321Horný BadínO1/1
605518484Jalšovík822001JalšovíkO1/2
605518514Kozí Vrbovok827886Kozí VrbovokO1/1
605518531Kráľovce-Krnišov828246KráľovceO1/1
605518531Kráľovce-Krnišov828254KrnišovO1/1
605518557Krupina829498KrupinaO1/1
605518565Lackov830429LackovO1/1
605518573Ladzany830551LadzanyO1/2
605518603Lišov832880LišovO1/3
605518611Litava832928LitavaO1/1
605518646Medovarce836486MedovarceO1/3
605518701Rykynčice854191Dolné RykynčiceO1/2
605518701Rykynčice854204Horné RykynčiceO1/2
605518735Sebechleby854506SebechlebyO2
605518743Selce854832SelceO1/2
605518751Senohrad855201SenohradH2
605518832Sudince859389SudinceO1/3
605518841Súdovce859397SúdovceO1/3
605518867Terany862789Dolné TeranyO2
605518867Terany862797Horné TeranyO2
605518883Trpín865451TrpínO1/2
605518905Uňatín866482UňatínO1/2
605518956Zemiansky Vrbovok873136Zemiansky VrbovokO1/1
605518999Žibritov874558ŽibritovH4
606511226Ábelová800015ÁbelováH4
606511226Ábelová834637MadačkaH4
606511226Ábelová839451NedelišteH4
606511234Belina802450BelinaO4/1
606557315Biskupice802999BiskupiceO4/1
606511251Boľkovce803642BoľkovceO4/1
606511277Budiná807176BudináH2
606558273Bulhary807427BulharyO4/1
606511293Buzitka807508BuzitkaO4/1
606511323Čakanovce808601ČakanovceO4/1
606511331Čamovce808733ČamovceO4/1
606511358Divín810789DivínH3
606511366Dobroč811254DobročH3
606511391Fiľakovo814296FiľakovoO4/1
606511404Fiľakovské Kováče814334Fiľakovské KováčeO4/1
606557331Gregorova Vieska815276Gregorova VieskaO4/1
606511421Halič815501HaličO4/1
606511439Holiša816850HolišaO4/1
606511463Jelšovec822736JelšovecO4/1
606511480Kalonda823171KalondaO4/1
606511374Kotmanová811301KotmanováH3
606511528Lehôtka831204LehôtkaO4/1
606511536Lentvora831361LentvoraH4
606511544Lipovany832286LipovanyO4/1
606511552Lovinobaňa833215LovinobaňaO4/1
606511552Lovinobaňa866261UderináO4/1
606511561Ľuboreč833541ĽuborečO4/1
606511218Lučenec833673LučenecO4/1
606511218Lučenec833754OpatováO4/1
606511579Lupoč834254LupočO4/1
606511609Mašková836362MaškováO4/1
606580309Mikušovce833797MikušovceO4/1
606511625Mučín838691MučínO4/1
606511641Mýtna839108MýtnaH3
606511668Nitra nad Ipľom840572Nitra nad IpľomO4/1
606511676Nové Hony842010Nové HonyO4/1
606511692Panické Dravce845299Panické DravceO4/1
606511706Píla846619PílaH3
606511714Pinciná846660PincináO4/1
606511722Pleš846899PlešO4/1
606511749Podrečany847682PodrečanyO4/1
606511757Polichno847968PolichnoH2
606511773Praha849111PrahaO4/1
606511781Prša850322PršaO4/1
606511790Radzovce851191RadzovceO4/1
606511803Rapovce851655RapovceO4/1
606511811Ratka851728RatkaO4/1
606511838Ružiná853780RužináO4/1
606511854Šávoľ860697ŠávoľO4/1
606511862Šiatorská Bukovinka860786Šiatorská BukovinkaH3
606511871Šíd860824ŠídH3
606511846Stará Halič857939Stará HaličO4/1
606511897Šurice862258ŠuriceO4/1
606511901Točnica863424TočnicaO4/1
606511919Tomášovce863505TomášovceO4/1
606511927Trebeľovce838764MuľkaO4/1
606511927Trebeľovce864161TrebeľovceO4/1
606557340Trenč864358TrenčO4/1
606511943Tuhár865575TuhárH3
606511994Veľká nad Ipľom867632Veľká nad IpľomO4/1
606512010Veľké Dravce867977Veľké DravceO4/1
606512010Veľké Dravce950041ZáložnáO4/1
606557307Vidiná869261VidináO4/1
607511269Breznička806480BrezničkaO2
607511340České Brezovo809462České BrezovoH3
607511340České Brezovo867331VaľkovoH3
607511315Cinobaňa808211CinobaňaH3
607511315Cinobaňa865974TuríčkyH3
607557323Ďubákovo813125ĎubákovoH1
607511447Hradište818984HradišteH3
607514900Hrnčiarska Ves819514PondelokO1/3
607514900Hrnčiarska Ves819531Veľká SucháO1/3
607514918Hrnčiarske Zalužany819549Hrnčiarske ZalužanyO2
607511471Kalinovo823058HrabovoO2
607511471Kalinovo823066KalinovoO2
607511498Kokava nad Rimavicou825298Kokava nad RimavicouH2
607511501Krná829226KrnáH2
607511595Málinec821357Ipeľský PotokH3
607511595Málinec835773MálinecH3
607511617Mládzovo837695MládzovoO1/3
607511684Ozdín807656BystričkaO1/3
607511684Ozdín844853OzdínO1/3
607511765Poltár848077PoltárO1/3
607511765Poltár848093Slaná LehotaO1/3
607511765Poltár848107ZelenéO1/3
607511820Rovňany852821RovňanyO2
607515515Selce854808SelceH3
607511889Šoltýska861006ŠoltýskaH1
607515591Sušany859613SušanyO1/3
607511978Uhorské866377UhorskéO1/3
607580317Utekáč825344UtekáčH1
607512001Veľká Ves867900Veľká VesO2
607582051Zlatno809489ZlatnoH3
608514977Chvalová821055ChvalováO4/1
608525774Chyžné821110ChyžnéH1
608514675Držkovce813117DržkovceO4/1
608514721Gemer814865GemerO4/1
608514756Gemerská Ves814954Gemerská VesO4/1
608525677Gemerské Teplice814997Gemerský MilhosťO4/1
608525677Gemerské Teplice815004Jelšavská TeplicaO4/1
608525685Gemerský Sad815039MikolčanyO4/1
608525685Gemerský Sad815047NováčanyO4/1
608514896Hrlica819468HrlicaH3
608525766Hucín820091HucínO4/1
608525791Jelšava822698JelšavaH3
608525812Kameňany823252KameňanyO4/1
608515574Leváre859044StrelniceO4/1
608515159Levkuška831841LevkuškaO4/1
608525901Licince831999LicinceO4/1
608525928Lubeník833291LubeníkH3
608525944Magnezitovce834696KoprášH3
608525944Magnezitovce834700MníšanyH3
608580384Mokrá Lúka838233Mokrá LúkaH2
608525987Muráň838772MuráňH1
608525995Muránska Dlhá Lúka838799Muránska Dlhá LúkaH2
608526002Muránska Huta838802Muránska HutaH1
608526011Muránska Lehota838811Muránska LehotaH2
608526029Muránska Zdychava838829Muránska ZdychavaH1
608526037Nandraž839370NandražH3
608515256Otročok844829OtročokO4/1
608515302Ploské847020PloskéH3
608515311Polina847984PolinaO4/1
608526100Prihradzany850225PrihradzanyO4/1
608526118Rákoš851281RákošH3
608515361Rašice851698RašiceO4/1
608515370Ratková851752RatkováH3
608515370Ratková851761RepištiaH3
608515400Ratkovské Bystré851825FilierH1
608515400Ratkovské Bystré851833Ratkovské BystréH1
608526142Revúca852104RevúcaH1
608526142Revúca852228RevúčkaH1
608526151Revúcka Lehota852210Revúcka LehotaH4
608515507Rybník854166BrusníkH3
608515507Rybník854182Rybník nad TurcomH3
608557820Sása851809SásaH3
608526258Sirk855545SirkH3
608526304Šivetice860981ŠiveticeO4/1
608515523Skerešovo855804SkerešovoO4/1
608515612Tornaľa802280BehynceO4/1
608515612Tornaľa858498StarňaO4/1
608515612Tornaľa860123TornaľaO4/1
608515612Tornaľa860131ŽeleznéO4/1
608526321Turčok865940TurčokH3
608515761Višňové869643VišňovéO4/1
608515833Žiar874361ŽiarO4/1
609557757Abovce800040AbovceO4/1
609514489Babinec800350BabinecO1/2
609514501Barca801691BarcaO1/3
609514519Bátka802191BátkaO3
609514535Belín802433BelínO3
609514543Blhovce803171BlhovceH3
609514551Bottovo803961BottovoO3
609514586Budikovany807141BudikovanyO1/1
609514594Cakov807982CakovO2
609514608Čerenčany809268ČerenčanyO4/1
609514951Chanava820644ChanavaO4/1
609514969Chrámec820911ChrámecO1/3
609514616Čierny Potok809811Čierny PotokO1/1
609514624Číž809900ČížO2
609514632Dolné Zahorany812196Dolné ZahoranyO1/2
609514641Dražice812811DražiceO2
609514659Drienčany812889DrienčanyO1/1
609514659Drienčany812897PapčaO1/1
609514667Drňa813052DrňaH3
609514683Dubno813281DubnoO1/1
609514691Dubovec813389DubovecO4/1
609557919Dulovo802204DulovoO1/3
609514713Figa814229FigaO1/3
609514730Gemerček814881GemerčekO1/3
609514764Gemerské Dechtáre814971Gemerské DechtáreH3
609557889Gemerské Michalovce814989Gemerské MichalovceO1/2
609514781Gemerský Jablonec815021Gemerský JablonecO1/2
609514799Gortva815225BizovoO1/2
609514799Gortva815233ČeniceO1/2
609514799Gortva815217GortvaO1/2
609514811Hajnáčka815411HajnáčkaH3
609514829Hnúšťa804011BrádnoH3
609514829Hnúšťa815349HačavaH3
609514829Hnúšťa816515HnúšťaH3
609514829Hnúšťa848026PolomH3
609514837Hodejov816558HodejovO1/2
609514845Hodejovec816566HodejovecO1/2
609514853Horné Zahorany818291Horné ZahoranyO1/2
609514861Hostice818615HosticeO1/2
609514870Hostišovce818658HostišovceO1/1
609514888Hrachovo819051HrachovoO2
609514926Hrušovo819999HrušovoH3
609514926Hrušovo820008OstranyH3
609514926Hrušovo820016StriežovceH3
609514934Hubovo820083HubovoO1/1
609514942Husiná820491HusináO1/2
609514985Ivanice821420IvaniceO2
609514993Janice822035JaniceO1/2
609515001Jesenské822795JesenskéO1/3
609515019Jestice822817JesticeH3
609515027Kaloša823180KalošaO1/2
609515035Kesovce823805DimitrijO1/3
609515035Kesovce823791KesovceO1/3
609515043Klenovec824224KlenovecH1
609515051Kociha825026KocihaO1/3
609515060Konrádovce826120KonrádovceH3
609515078Kráľ828076KráľO1/3
609515086Kraskovo828378KraskovoO1/2
609515094Krokava829277KrokavaH1
609515108Kružno829676KružnoO4/1
609515116Kyjatice830232KyjaticeH3
609515124Lehota nad Rimavicou831166RimavicaH3
609515124Lehota nad Rimavicou831158Rimavská LehotaH3
609515132Lenartovce831336LenartovceO4/1
609515141Lenka831352LenkaO4/1
609515167Lipovec832359LipovecH3
609515175Lukovištia834203LukovištiaO1/2
609515183Martinová836346MartinováO3
609515205Neporadza839680NeporadzaO1/2
609557790Nižný Skálnik868647Nižný SkálnikO4/1
609515230Nová Bašta841447Nová BaštaO1/3
609515248Orávka844039OrávkaO3
609515264Ožďany844918OžďanyO1/3
609515272Padarovce844969PadarovceO1/3
609515281Pavlovce845736PavlovceO3
609515299Petrovce846074PetrovceH3
609515337Poproč848484PopročH3
609515345Potok848727PotokH3
609515353Radnovce850900RadnovceO1/3
609557854Rakytník866628RakytníkO2
609515388Ratkovská Lehota851795Ratkovská LehotaH3
609515396Ratkovská Suchá851817Ratkovská SucháH3
609557765Riečka852244RiečkaO4/1
609515426Rimavská Baňa852384Rimavská BaňaH3
609515442Rimavská Seč852414Rimavská SečO2
609514462Rimavská Sobota800601BaktaO2
609514462Rimavská Sobota813940DúžavaO2
609514462Rimavská Sobota838161MojínO2
609514462Rimavská Sobota840874Nižná PokoradzO2
609514462Rimavská Sobota852422Rimavská SobotaO2
609514462Rimavská Sobota852473TomášováO2
609514462Rimavská Sobota871265Vyšná PokoradzO2
609515451Rimavské Brezovo852597Rimavské BrezovoH3
609515469Rimavské Janovce852635Rimavské JanovceO1/3
609557811Rimavské Zalužany852643PríbojH3
609557811Rimavské Zalužany852651Rimavské ZalužanyO1/3
609515485Rovné852830Ratkovská ZdychavaH3
609515485Rovné852848RovnéH3
609515493Rumince853569RuminceO2
609515621Šimonovce860832ŠimonovceO4/1
609515639Širkovce860921ŠirkovceO3
609515531Slizké856461SlizkéO1/1
609515647Španie Pole861065Španie PoleO1/1
609515540Stará Bašta857858Stará BaštaO1/2
609515566Stránska858811StránskaO1/3
609515655Štrkovec861421ŠtrkovecO3
609515582Studená859281StudenáO2
609515604Sútor859621SútorO1/3
609515663Tachty862452TachtyO1/2
609515671Teplý Vrch862771Teplý VrchO1/2
609515680Tisovec852406Rimavská PílaH1
609515680Tisovec863220TisovecH1
609515698Tomášovce863513TomášovceO2
609515701Uzovská Panica866644Uzovská PanicaO2
609515795Valice841056Nižné ValiceO1/2
609515710Včelince867543VčelinceO4/1
609515728Večelkov867551VečelkovO1/2
609515736Veľké Teriakovce868639Malé TeriakovceO1/3
609515736Veľké Teriakovce868663Veľké TeriakovceO1/3
609515736Veľké Teriakovce868671Vrbovce nad RimavouO1/3
609515744Veľký Blh868906Nižný BlhO2
609515744Veľký Blh868892Vyšný BlhO2
609515752Vieska nad Blhom869309Vieska nad BlhomO3
609515779Vlkyňa869953VlkyňaO2
609557901Vyšné Valice871460GregorovceO1/2
609557901Vyšné Valice871478Vyšné ValiceO1/2
609515809Vyšný Skálnik871591Vyšný SkálnikO1/3
609557927Zacharovce871851ZacharovceO2
609515817Zádor871729ZádorO2
609515841Žíp874914ŽípO2
610515868Balog nad Ipľom800635Balog nad IpľomO4/1
610515876Bátorová802212BátorováO2
610515884Brusník807010BrusníkO1/1
610515892Bušince807451BušinceO4/1
610515906Čebovce808971ČebovceO1/2
610515914Čeláre809110ČeláreO1/3
610515922Čelovce809161ČelovceO1/1
610515931Červeňany809365ČerveňanyH3
610516058Chrastince820946ChrastinceO4/1
610516066Chrťany821012ChrťanyO1/2
610515949Dačov Lom810037Dolný Dačov LomO1/1
610515949Dačov Lom810002Horný Dačov LomO1/1
610515957Dolinka811513DolinkaO4/1
610515965Dolná Strehová811785Dolná StrehováO1/3
610515973Dolné Plachtince812111Dolné PlachtinceO4/1
610515981Dolné Strháre812153Dolné StrháreO2
610515981Dolné Strháre854816SelceO2
610515990Ďurkovce813931ĎurkovceO1/3
610516007Glabušovce815152GlabušovceO1/2
610516015Horná Strehová817597Horná StrehováO1/2
610516023Horné Plachtince818143Horné PlachtinceH3
610516031Horné Strháre818232Horné StrháreO1/2
610516040Hrušov819883HrušovO1/1
610516074Ipeľské Predmostie821292Ipeľské PredmostieO2
610516082Kamenné Kosihy823473Kamenné KosihyO4/1
610516091Kiarov823945KiarovO3
610516104Kleňany824135KleňanyO1/3
610516112Koláre825689KoláreO4/1
610516121Kosihovce826561KosihovceO1/3
610516139Kosihy nad Ipľom826570Kosihy nad IpľomO4/1
610516147Kováčovce827801KováčovceO2
610516155Lesenice831395LeseniceO4/1
610516163Ľuboriečka833568ĽuboriečkaO1/3
610516171Malá Čalomija834963Malá ČalomijaO4/1
610558206Malé Straciny835692Malé StracinyO2
610516198Malé Zlievce835757Malé ZlievceO2
610558192Malý Krtíš835889Malý KrtíšO4/1
610516210Modrý Kameň838128Modrý KameňO1/1
610516228Muľa838756MuľaO2
610516236Nenince839655NeninceO4/1
610516244Nová Ves841927Nová VesO2
610516252Obeckov843024ObeckovO4/1
610516261Olováry843687OlováryO1/3
610516279Opatovská Nová Ves843903Opatovská Nová VesO2
610516287Opava843962OpavaO1/1
610516295Pôtor848751PôtorO2
610516295Pôtor848786ŽihľavaO2
610516309Pravica849324PravicaH3
610516317Príbelce849634Dolné PríbelceO2
610516317Príbelce849642Horné PríbelceO2
610516333Sečianky854522SečiankyO4/1
610516341Seľany854786SeľanyO1/3
610516368Senné849723PríbojO1/1
610516368Senné855162SennéO1/1
610516431Širákov860913ŠirákovO1/2
610516376Sklabiná855839SklabináO4/1
610516384Slovenské Ďarmoty856592Slovenské ĎarmotyO2
610516392Slovenské Kľačany856606Slovenské KľačanyO1/3
610516406Stredné Plachtince859001Stredné PlachtinceO1/2
610516414Sucháň859478SucháňO1/1
610516422Suché Brezovo859508Suché BrezovoO1/1
610516449Šuľa861812ŠuľaH3
610516457Trebušovce864323TrebušovceO4/1
610516465Veľká Čalomija867641Veľká ČalomijaO4/1
610516473Veľká Ves nad Ipľom867918Veľká Ves nad IpľomO4/1
610558214Veľké Straciny868612Veľké StracinyO2
610516490Veľké Zlievce868833Veľké ZlievceO2
610515850Veľký Krtíš869058Veľký KrtíšO4/1
610516503Veľký Lom869147Veľký LomO1/1
610516511Vieska869295VieskaO4/1
610516520Vinica869465VinicaO4/1
610516538Vrbovka870617VrbovkaO3
610516546Záhorce871770ZáhorceO4/1
610516554Závada872440ZávadaO1/2
610516571Želovce874302ŽelovceO4/1
610516562Zombor873608ZomborO3
611518166Babiná800333BabináO4/1
611518174Bacúrov800392BacúrovO4/1
611518191Breziny806447BrezinyO4/1
611518204Budča807125BudčaO4/1
611518221Bzovská Lehôtka807915Bzovská LehôtkaO4/1
611518298Dobrá Niva811190Dobrá NivaO4/1
611518361Dubové813371DubovéH4
611518476Hronská Breznica819760Hronská BreznicaH3
611518506Kováčová827771KováčováO4/1
611518581Lešť (vojenský obvod)831441LažtekyO4/1
611518581Lešť (vojenský obvod)831433Lešť IO4/1
611518581Lešť (vojenský obvod)991911Lešť IIO4/1
611518581Lešť (vojenský obvod)831450Podjavorie IO4/1
611518581Lešť (vojenský obvod)991929Podjavorie IIO4/1
611518581Lešť (vojenský obvod)831468Vidov VrchO4/1
611558133Lieskovec832057LieskovecO4/1
611558087Lukavica834131LukavicaO4/1
611518654Michalková836877MichalkováH2
611518662Očová843156OčováH1
611518671Ostrá Lúka844527Ostrá LúkaO4/1
611518689Pliešovce846988PliešovceH2
611518689Pliešovce871915ZaježováH2
611518697Podzámčok847780PodzámčokH3
611518727Sása854417SásaO4/1
611518760Sielnica855391SielnicaH2
611518808Sliač856291HájnikyO4/1
611518808Sliač856304RybáreO4/1
611518808Sliač854361SamporO4/1
611518875Tŕnie865311BudičkaH4
611518875Tŕnie865338Kašova LehôtkaH4
611518875Tŕnie865346TŕnieH4
611518891Turová866024TurováO4/1
611581585Veľká Lúka867845Veľká LúkaO4/1
611518981Železná Breznica874205Železná BreznicaH2
611518158Zvolen828157KráľováH4
611518158Zvolen834181LukovéH4
611518158Zvolen873845MôťováH4
611518158Zvolen873594ZolnáH4
611518158Zvolen873705ZvolenH4
611518972Zvolenská Slatina856088SlatinkaH4
611518972Zvolenská Slatina873900Zvolenská SlatinaH4
612581607Brehy806188BrehyH3
612516759Hodruša-Hámre801461Banská HodrušaH3
612516759Hodruša-Hámre811971Dolné HámreH3
612516759Hodruša-Hámre826189KopaniceH3
612516805Horné Hámre817881Horné HámreH3
612516813Hrabičov818763HrabičovH3
612516830Hronský Beňadik819816Hronský BeňadikO4/1
612516830Hronský Beňadik850403PsiareO4/1
612516902Kľak824038KľakH1
612517062Malá Lehota835102Malá LehotaH3
612517097Nová Baňa841251Nová BaňaH3
612580546Orovnica844411OrovnicaH3
612517119Ostrý Grúň844624Ostrý GrúňH1
612517127Píla846651PílaH2
612517232Rudno nad Hronom853534Rudno nad HronomH3
612517291Tekovská Breznica862606Tekovská BreznicaH3
612517330Veľká Lehota867772Veľká LehotaH2
612517348Veľké Pole868248Veľké PoleH2
612517356Voznica870170VoznicaH3
612517381Žarnovica852091Revištské PodzámčieH3
612517381Žarnovica874001ŽarnovicaH3
612517381Žarnovica874019Žarnovická HutaH3
612517399Župkov875066ŽupkovH3
613516660Bartošova Lehôtka802107Bartošova LehôtkaH3
613516708Bzenica807419BukovinaH3
613516708Bzenica807761BzenicaH3
613516724Dolná Trnávka811921Dolná TrnávkaO4/1
613516732Dolná Ves811939Dolná VesH3
613516741Dolná Ždaňa811947Dolná ŽdaňaO4/1
613516767Hliník nad Hronom816191Hliník nad HronomO4/1
613581747Horná Ves817830Horná VesH3
613516791Horná Ždaňa817848Horná ŽdaňaH4
613516821Hronská Dúbrava819786Hronská DúbravaH3
613516848Ihráč821152IhráčH1
613516872Janova Lehota822124Janova LehotaH2
613516881Jastrabá822485JastrabáO4/1
613516937Kopernica826227KopernicaH2
613516945Kosorín826588KosorínH2
613516961Krahule827932KrahuleH1
613516970Kremnica828882KremnicaH1
613516988Kremnické Bane829021Kremnické BaneH1
613516996Kunešov829854KunešovH1
613599328Ladomerská Vieska830518LadomerH3
613599328Ladomerská Vieska877689VieskaH3
613517011Lehôtka pod Brehmi831212Lehôtka pod BrehmiO4/1
613517020Lovča833169LovčaO4/1
613517038Lovčica-Trubín833177LovčicaO4/1
613517038Lovčica-Trubín865567TrubínO4/1
613517046Lúčky834033LúčkyH1
613599336Lutila834262LutilaH3
613517089Nevoľné839868NevoľnéH1
613517135Pitelová846724PitelováO4/1
613517186Prestavlky817791Horná TrnávkaO4/1
613517186Prestavlky849499PrestavlkyO4/1
613517194Prochot850276ProchotH1
613517216Repište852031RepišteH3
613517241Sklené Teplice855871Sklené TepliceH3
613517259Slaská856045SlaskáH2
613517267Stará Kremnička858048Stará KremničkaO4/1
613517313Trnavá Hora821942JalnáH3
613517313Trnavá Hora823996KľačanyH3
613517313Trnavá Hora865265Trnavá HoraH3
613517364Vyhne870846VyhneH3
613516589Žiar nad Hronom874515Horné OpatovceO4/1
613516589Žiar nad Hronom860654Šášovské PodhradieO4/1
613516589Žiar nad Hronom874370Žiar nad HronomO4/1
701519014Abrahámovce800066AbrahámovceO4/2
701519022Andrejová800201AndrejováO4/2
701519006Bardejov801712BardejovO4/2
701519006Bardejov802077Bardejovská Nová VesO4/2
701519006Bardejov810886Dlhá LúkaO4/2
701519049Bartošovce802115BartošovceO4/2
701519057Becherov802298BecherovO4/2
701519065Beloveža802484BelovežaO4/2
701519073Bogliarka803375BogliarkaH3
701519081Brezov806731BrezovO4/2
701519090Brezovka806871BrezovkaO4/2
701519103Buclovany807061BuclovanyO4/2
701519286Chmeľová820725ChmeľováO4/2
701519111Cigeľka808172CigeľkaH2
701519138Dubinné813133DubinnéO4/2
701519154Frička814385FričkaH2
701519162Fričkovce814393FričkovceH2
701519171Gaboltov814474GaboltovH4
701519189Gerlachov815071GerlachovO4/2
701519201Hankovce815721HankovceO4/2
701519219Harhaj815772HarhajO4/2
701519227Hažlín815985HažlínO4/2
701519235Hertník816108HertníkH1
701519243Hervartov816116HervartovH3
701519251Hrabovec818844HrabovecO4/2
701519260Hrabské818887HrabskéH3
701519278Hutka820539HutkaO4/2
701519294Janovce822167JanovceO4/2
701519308Jedlinka822574JedlinkaO4/2
701519324Kľušov824925KľušovO4/2
701519341Kobyly824992KobylyO4/2
701519359Kochanovce825115KochanovceO4/2
701519367Komárov826031KomárovO4/2
701519375Koprivnica826251KoprivnicaO4/2
701519383Kožany827894KožanyO4/2
701519405Krivé829145KrivéO4/2
701519413Kríže829170KrížeH1
701519421Kružlov829625KružlovH3
701519430Kučín829757KučínO4/2
701519456Kurima829919KurimaO4/2
701519464Kurov829943KurovH4
701519472Lascov830640LascovO4/2
701519481Lenartov831328LenartovH2
701519499Lipová832260LipováO4/2
701519502Livov832961LivovH1
701519511Livovská Huta832979Livovská HutaH1
701519529Lopúchov833118LopúchovO4/2
701519545Lukavica834149LukavicaO4/2
701519553Lukov834165LukovH2
701519553Lukov834173VenéciaH2
701519570Malcov835447MalcovH4
701519588Marhaň836061MarhaňO4/2
701519600Mikulášová837521MikulášováO4/2
701519618Mokroluh838276MokroluhO4/2
701519626Nemcovce839493NemcovceO4/2
701519634Nižná Polianka840882Nižná PoliankaO4/2
701519642Nižná Voľa840971Nižná VoľaH3
701519669Nižný Tvarožec841196Nižný TvarožecH2
701519677Oľšavce843695OľšavceO4/2
701519685Ondavka843806OndavkaO4/2
701519693Ortuťová844420OrtuťováH3
701519707Osikov844454OsikovO4/2
701519715Petrová845981PetrováH2
701519723Poliakovce847917PoliakovceH3
701519731Porúbka848654PorúbkaO4/2
701519936Raslavice841021Nižné RaslaviceO4/2
701519936Raslavice871419Vyšné RaslaviceO4/2
701519740Regetovka851949RegetovkaH2
701519758Rešov852066RešovO4/2
701519766Richvald852376RichvaldO4/2
701519774Rokytov852759RokytovO4/2
701519847Šarišské Čierne860506Šarišské ČierneO4/2
701519855Šašová860638ŠašováO4/2
701519863Šiba860816ŠibaH2
701519782Smilno856703SmilnoO4/2
701519791Snakov856894SnakovH2
701519804Stebnícka Huta858684Stebnícka HutaH3
701519812Stebník858692StebníkH3
701519821Stuľany859311StuľanyO4/2
701519839Sveržov859711SveržovO4/2
701519871Tarnov862517TarnovO4/2
701519880Tročany865443TročanyO4/2
701518964Vaniškovce867349VaniškovceO4/2
701519901Varadka867373VaradkaH4
701519910Vyšná Polianka871273Vyšná PoliankaH4
701519928Vyšná Voľa871362Vyšná VoľaO4/2
701519944Vyšný Kručov871532Vyšný KručovO4/2
701519952Vyšný Tvarožec871613Vyšný TvarožecH2
701519961Zborov872881ZborovO4/2
701519979Zlaté873349ZlatéH4
702520012Adidovce800155AdidovceH3
702520021Baškovce802140BaškovceO4/2
702520055Brekov806196BrekovO4/2
702520063Brestov806218BrestovH3
702520110Černina809322ČerninaO4/2
702520268Chlmec820687ChlmecO4/2
702520152Dedačov810134DedačovH3
702559644Gruzovce856568GruzovceO4/2
702520195Hankovce815730HankovceO4/2
702559598Hažín nad Cirochou823317Hažín nad CirochouO4/2
702520225Hrabovec nad Laborcom818852Hrabovec nad LaborcomH3
702520233Hrubov819859HrubovH3
702520241Hudcovce820105HudcovceO4/2
702520004Humenné820121HumennéO4/2
702520276Jabloň821551JabloňO4/2
702520292Jankovce822086JankovceO4/2
702559547Jasenov822329JasenovO4/2
702520331Kamenica nad Cirochou823325Kamenica nad CirochouO4/2
702520349Kamienka823503KamienkaO4/2
702520357Karná823627KarnáO4/2
702520373Kochanovce825123Kochanovce nad LaborcomO4/2
702528803Košarovce826871KošarovceO4/2
702520403Koškovce827681KoškovceH3
702582140Lackovce830445LackovceO4/2
702520446Lieskovec832065LieskovecO4/2
702520454Ľubiša833495ĽubišaO4/2
702520462Lukačovce834122LukačovceO4/2
702559652Maškovce871494MaškovceH3
702520497Modra nad Cirochou838063Modra nad CirochouO4/2
702520501Myslina839027MyslinaO4/2
702520527Nechválova Polianka839485Nechválova PoliankaH3
702520535Nižná Jablonka840807Nižná JablonkaO4/2
702528897Nižná Sitnica840904Nižná SitnicaO4/2
702520543Nižné Ladičkovce840980Nižné LadičkovceO4/2
702520560Ohradzany843199OhradzanyO4/2
702528951Pakostov844985PakostovH3
702520624Papín845311PapínO4/2
702520667Porúbka848662PorúbkaO4/2
702529010Prituľany850250PrituľanyH3
702520683Ptičie850438PtičieO4/2
702529061Rohožník852724RohožníkO4/2
702520250Rokytov pri Humennom820369Humenský RokytovO4/2
702520250Rokytov pri Humennom872962Zbudský RokytovO4/2
702520721Rovné852856RovnéO4/2
702529087Ruská Kajňa853615Ruská KajňaH3
702529095Ruská Poruba853631Ruská PorubaH3
702520772Slovenská Volová856576Slovenská VolováO4/2
702520781Slovenské Krivé856614Slovenské KrivéO4/2
702559636Sopkovce843202SopkovceO4/2
702520896Topoľovka863971TopoľovkaO4/2
702520900Turcovce865818TurcovceH3
702520926Udavské866253UdavskéO4/2
702518638Valaškovce (vojenský obvod)992160Valaškovce-JuhH3
702518638Valaškovce (vojenský obvod)879703Valaškovce-SeverH3
702518638Valaškovce (vojenský obvod)992151Valaškovce-StredH3
702520977Veľopolie869201VeľopolieO4/2
702520985Víťazovce869732VíťazovceO4/2
702521019Vyšná Jablonka871206Vyšná JablonkaH3
702529249Vyšná Sitnica871303Vyšná SitnicaH3
702521027Vyšné Ladičkovce871371Vyšné LadičkovceH3
702521035Vyšný Hrušov871508Vyšný HrušovO4/2
702529273Závada872466ZávadaH3
702521043Závadka872491ZávadkaO4/2
702521086Zbudské Dlhé872954Zbudské DlhéH3
702521116Zubné873675ZubnéH3
703523399Abrahámovce800074AbrahámovceH1
703523411Bušovce807478BušovceH2
703523429Červený Kláštor809446Červený KláštorH3
703523461Havka815951HavkaH1
703523470Holumnica816884HolumnicaH2
703523500Hradisko818941HradiskoH1
703523526Huncovce820385HuncovceH2
703523534Ihľany821136MajerkaH1
703523534Ihľany821144StotinceH1
703523551Javorina (vojenský obvod)822558BlažovH1
703523551Javorina (vojenský obvod)991856IhlaH1
703523551Javorina (vojenský obvod)991830Levočská DolinaH1
703523551Javorina (vojenský obvod)991937Ľubické KúpeleH1
703523551Javorina (vojenský obvod)991848SypkováH1
703523569Jezersko822833JezerskoH1
703523577Jurské822922JurskéH1
703523585Kežmarok823813KežmarokH2
703523607Krížová Ves829196Krížová VesH2
703523615Lechnica831239LechnicaH2
703523623Lendak831344LendakH1
703523682Ľubica833312ĽubicaH1
703523674Majere834734MajereH4
703559938Malá Franková835005Malá FrankováH1
703581241Malý Slavkov835901Malý SlavkovH1
703523712Matiašovce836401MatiašovceH2
703523739Mlynčeky837750MlynčekyH2
703523771Osturňa844641OsturňaH1
703523780Podhorany847305PodhoranyH2
703523798Rakúsy851612RakúsyH1
703523801Reľov815373HágyH1
703523801Reľov851973ReľovH1
703523810Slovenská Ves856550Slovenská VesH1
703523828Spišská Belá857378Spišská BeláH2
703523828Spišská Belá858871StrážkyH2
703523836Spišská Stará Ves834416Lysá nad DunajcomH4
703523836Spišská Stará Ves857581Spišská Stará VesH4
703523861Spišské Hanušovce857629Spišské HanušovceH1
703523887Stará Lesná858081Stará LesnáH1
703523909Stráne pod Tatrami858803Stráne pod TatramiH1
703523976Toporec863998ToporecH1
703523984Tvarožná866156TvarožnáH1
703523992Veľká Franková867705Veľká FrankováH1
703524000Veľká Lomnica867837Veľká LomnicaH2
703524042Vlková869929VlkováH1
703524051Vlkovce869937VlkovceH1
703524069Vojňany870048VojňanyH1
703524077Vrbov870447VrbovH1
703524085Výborná870765VýbornáH1
703524123Žakovce873951ŽakovceH1
703524115Zálesie872296ZálesieH1
704526371Baldovce800627BaldovceS5
704526380Beharovce802263BeharovceS5
704526401Bijacovce802930BijacovceH2
704526410Brutovce807028BrutovceH1
704526428Buglovce807290BuglovceS5
704526452Dlhé Stráže811149Dlhé StrážeH2
704526461Doľany811491DoľanyH2
704526479Domaňovce812625DomaňovceS5
704526487Dravce812803DravceH2
704526495Dúbrava813435DúbravaH1
704526517Granč-Petrovce815268Granč-PetrovceS5
704526525Harakovce815764HarakovceH1
704543179Jablonov821713JablonovH2
704543225Klčov824127KlčovH2
704581640Korytné847879KorytnéH3
704543276Kurimany829927KurimanyS3
704543292Levoča831859LevočaH2
704543292Levoča872458ZávadaH2
704543314Lúčka834009LúčkaH2
704543381Nemešany839621NemešanyS5
704543390Nižné Repaše841030Nižné RepašeH1
704543420Oľšavica843709OľšavicaH1
704543446Ordzovany844225OrdzovanyH1
704543454Pavľany845680PavľanyH1
704543462Poľanovce847887PoľanovceH1
704543471Pongrácovce848131PongrácovceH2
704543578Spišské Podhradie823660KatúňS3
704543578Spišské Podhradie857645Spišské PodhradieS5
704543608Spišský Hrhov857726Spišský HrhovS5
704543624Spišský Štvrtok857777Spišský ŠtvrtokH2
704543641Studenec859290StudenecH2
704543675Torysky864021ToryskyH1
704543691Uloža866466UložaH1
704526606Vyšné Repaše871435Vyšné RepašeH1
704526614Vyšný Slavkov871605Vyšný SlavkovH1
705520071Brestov nad Laborcom806234Brestov nad LaborcomO1/1
705520098Čabalovce808288ČabalovceH3
705520101Čabiny808300ČabinyO1/1
705520128Čertižné809349ČertižnéH4
705520187Habura815331HaburaH4
705520314Kalinov823031KalinovH4
705520411Krásny Brod828769Krásny BrodO1/1
705520471Medzilaborce803723BorovH3
705520471Medzilaborce836621MedzilaborceH3
705520471Medzilaborce836630VydraňH3
705520519Ňagov839248ŇagovH3
705520578Oľka843661Krivá OľkaH3
705520578Oľka843679Nižná OľkaH3
705520586Oľšinkov843741OľšinkovH3
705520616Palota845256PalotaH4
705520691Radvaň nad Laborcom851167Radvaň nad LaborcomO1/1
705520705Repejov852015RepejovH3
705559610Rokytovce828785RokytovceH3
705520713Roškovce852775RoškovceH3
705520853Sukov859532SukovH3
705520861Svetlice859729SvetliceH3
705520951Valentovce867276ValentovceO1/1
705520993Volica870137VolicaO1/2
705521001Výrava870871VýravaH3
705521060Zbojné872857ZbojnéO1/1
705521078Zbudská Belá872946Zbudská BeláO1/1
706523402Batizovce802174BatizovceH1
706523437Gánovce814652FiliceH1
706523437Gánovce814661GánovceH1
706523445Gerlachov815098GerlachovH1
706523488Hôrka817040HôrkaH2
706523496Hozelec818721HozelecH1
706523518Hranovnica819131HranovnicaH1
706523542Jánovce822183JánovceH2
706523542Jánovce822191MachalovceH2
706523593Kravany828807KravanyH1
706523631Liptovská Teplička832537Liptovská TepličkaH1
706523658Lučivná833959LučivnáH1
706523721Mengusovce836702MengusovceH1
706523747Mlynica837784MlynicaH1
706523763Nová Lesná841820Nová LesnáH1
706523381Poprad836371MatejovceH1
706523381Poprad848174PopradH1
706523381Poprad848221Spišská SobotaH1
706523381Poprad848298Stráže pod TatramiH1
706523381Poprad848417VeľkáH1
706523844Spišská Teplica857599Spišská TeplicaH1
706523852Spišské Bystré857611Spišské BystréH1
706523879Spišský Štiavnik857751Spišský ŠtiavnikH1
706559890Štôla836711ŠtôlaH1
706523933Štrba861375ŠtrbaH1
706524107Šuňava840963Nižná ŠuňavaH1
706524107Šuňava871354Vyšná ŠuňavaH1
706523950Švábovce862371ŠvábovceH2
706523925Svit859923SvitH1
706580368Tatranská Javorina874108Tatranská JavorinaH1
706524018Veľký Slavkov869163Veľký SlavkovH1
706524026Vernár869228VernárH1
706524034Vikartovce869457VikartovceH1
706524093Vydrník870820VydrníkH2
706560103Vysoké Tatry858544Starý SmokovecH1
706560103Vysoké Tatry861405Štrbské PlesoH1
706560103Vysoké Tatry862568Tatranská LomnicaH1
706524131Ždiar874132ŽdiarH1
707524158Abranovce800112AbranovceS1
707524174Bajerov800554BajerovH3
707524191Bertotovce802743BertotovceS3
707524212Brestov806226BrestovS1
707524221Bretejovce806382BretejovceS1
707524255Brežany806889BrežanyH3
707524263Bzenov807788BzenovS3
707524271Čelovce809187ČelovceS5
707524301Červenica809381ČervenicaH4
707524506Chmeľov820709ChmeľovS3
707524514Chmeľovec820733ChmeľovecS5
707524549Chmiňany820750ChmiňanyS3
707524522Chminianska Nová Ves820776Chminianska Nová VesS5
707524531Chminianske Jakubovany820784Chminianske JakubovanyH3
707524336Demjata810347DemjataS3
707524352Drienov812927DrienovS1
707524361Drienovská Nová Ves812960Drienovská Nová VesS5
707524387Dulova Ves813591Dulova VesS1
707524395Fintice814351FinticeS5
707524409Fričovce814415FričovceH3
707524417Fulianka814423FuliankaS5
707524425Geraltov815055GeraltovS5
707524425Geraltov874035ŽatkovceS3
707524425Geraltov872512ZávadkaS3
707524433Gregorovce815284GregorovceS5
707518522Haniska815705HaniskaS1
707524450Hendrichovce816051HendrichovceH3
707524468Hermanovce816086HermanovceH4
707524476Hrabkov818801HrabkovH2
707524581Janov822108JanovS3
707524590Janovík822205JanovíkS1
707524620Kapušany823571KapušanyS1
707524638Kendice823775KendiceS5
707524646Klenov824143KlenovH2
707524654Kojatice825131KojaticeS1
707524654Kojatice860549Šarišské LužiankyS3
707524662Kokošovce825387KokošovceS5
707524697Krížovany829200KrížovanyH3
707524701Kvačany830119KvačanyH3
707524727Lada830461LadaS1
707524735Lažany831042LažanyS5
707524743Lemešany831298ChabžanyS1
707524743Lemešany831301LemešanyS5
707524751Lesíček831409LesíčekH2
707524760Ličartovce832006LičartovceS5
707559971Lipníky860468LipníkyS1
707524786Lipovce830453LačnovH1
707524786Lipovce832294LipovceH1
707518590Ľubotice833584ĽuboticeS1
707524794Ľubovec833614ĽubovecH3
707524794Ľubovec833622Ruské PekľanyH3
707524808Lúčina833924LúčinaH4
707524841Malý Šariš835943Malý ŠarišS1
707524832Malý Slivník835919Malý SlivníkS5
707556823Medzany836524MedzanyS1
707524867Miklušovce837504MiklušovceH4
707524883Mirkovce837661MirkovceS1
707524905Mošurov838594MošurovS3
707524913Nemcovce839507NemcovceS1
707524930Okružná843431OkružnáH4
707524964Ondrašovce843831OndrašovceS3
707524999Ovčie844845OvčieH4
707525014Petrovany846040MočarmanyS1
707525014Petrovany846058PetrovanyS1
707525022Podhorany847313PodhoranyS3
707525031Podhradík847402PodhradíkH2
707524140Prešov840955Nižná ŠebastováS1
707524140Prešov849502PrešovS5
707524140Prešov860328ŠalgovíkS1
707524140Prešov857301SolivarS1
707525057Proč850268PročS3
707525065Pušovce850748PušovceS3
707525073Radatice850861RadaticeS5
707525111Rokycany852741RokycanyH3
707525138Ruská Nová Ves853623Ruská Nová VesH2
707525189Šarišská Poruba860476Šarišská PorubaS5
707525197Šarišská Trstená860484Šarišská TrstenáS3
707525201Šarišské Bohdanovce860492Šarišské BohdanovceS1
707525154Sedlice854719SedliceH4
707525162Seniakovce854972SeniakovceS1
707525251Šindliar860841ŠindliarH1
707525260Široké860948ŠirokéH2
707525278Štefanovce950017NovéH2
707525278Štefanovce861120ŠtefanovceH2
707559989Suchá Dolina854727Suchá DolinaS3
707525171Svinia859851SviniaS1
707525286Teriakovce863084TeriakovceS1
707525294Terňa800325Babin PotokH2
707525294Terňa818950HradiskoH2
707525294Terňa863092TerňaH2
707525324Trnkov865354TrnkovS1
707525332Tuhrina865583TuhrinaH4
707525341Tulčík865613TulčíkS3
707525383Varhaňovce867411VarhaňovceS1
707525405Veľký Šariš869198Veľký ŠarišS5
707525391Veľký Slivník869171Veľký SlivníkS3
707525413Víťaz869724VíťazH2
707525430Vyšná Šebastová871346Vyšná ŠebastováS1
707525448Záborské871681ZáborskéS1
707525456Záhradné871834ZáhradnéS3
707525499Žehňa874159ŽehňaS1
707525502Žipov874922ŽipovS3
707525472Zlatá Baňa873284Zlatá BaňaH1
707525511Župčany875015ŽupčanyS1
708524182Bajerovce800562BajerovceH1
708524204Bodovce803324BodovceH2
708524239Brezovica806846BrezovicaH2
708524247Brezovička806862BrezovičkaH2
708524280Červená Voda809357Červená VodaS1
708524298Červenica pri Sabinove809403Červenica pri SabinoveS5
708524310Ďačov809993ĎačovH4
708524328Daletice810045DaleticeS5
708524344Drienica812901DrienicaH2
708524379Dubovica813397DubovicaH2
708524441Hanigovce815675HanigovceH2
708524492Hubošovce820059HubošovceS5
708524557Jakovany821853JakovanyH4
708524565Jakubova Voľa821896Jakubova VoľaH4
708524573Jakubovany821926JakubovanyS5
708524603Jarovnice822272JarovniceS5
708524603Jarovnice838004MočidľanyS1
708524611Kamenica823287KamenicaH2
708524671Krásna Lúka828394Krásna LúkaH2
708524689Krivany829137KrivanyH4
708524778Lipany832219LipanyH4
708524816Lúčka833975LúčkaH4
708524824Ľutina834289ĽutinaH4
708524875Milpoš837636MilpošH2
708524921Nižný Slavkov841188Nižný SlavkovH1
708524948Olejníkov843504OlejníkovH1
708524956Oľšov843750OľšovH2
708524981Ostrovany844608OstrovanyS1
708525006Pečovská Nová Ves845876Pečovská Nová VesS5
708525049Poloma848034PolomaH2
708525081Ratvaj851850RatvajH3
708525090Ražňany851914RažňanyS1
708525103Renčišov852007RenčišovH1
708525120Rožkovany852937RožkovanyH4
708525146Sabinov844349OrkucanyS5
708525146Sabinov854212SabinovS5
708525146Sabinov854298ZálesieNP
708525219Šarišské Dravce860514Šarišské DravceH4
708525235Šarišské Michaľany860557Šarišské MichaľanyS4
708525243Šarišské Sokolovce860565Šarišské SokolovceH2
708525308Tichý Potok863190Tichý PotokH1
708525316Torysa864005TorysaH4
708525359Uzovce866598UzovceS5
708525367Uzovské Pekľany866661Uzovské PekľanyH2
708525375Uzovský Šalgov866679Uzovský ŠalgovH4
708525421Vysoká870919VysokáH1
709520039Belá nad Cirochou802395Belá nad CirochouO1/3
709520080Brezovec806820BrezovecH3
709520136Čukalovce809969ČukalovceH3
709520161Dlhé nad Cirochou811033Dlhé nad CirochouO1/2
709520179Dúbrava813427DúbravaO1/1
709520209Hostovice818704HostoviceH3
709520217Hrabová Roztoka818810Hrabová RoztokaO1/1
709520284Jalová821951JalováH3
709520322Kalná Roztoka823147Kalná RoztokaH3
709520365Klenová824151KlenováO1/2
709520381Kolbasov825697KolbasovH3
709520390Kolonica825778KolonicaO1/1
709520438Ladomirov830526LadomirovO1/1
709520489Michajlov836800MichajlovO1/1
709520551Nová Sedlica841871Nová SedlicaH2
709520594Osadné844446OsadnéH3
709520632Parihuzovce845370ParihuzovceH3
709520641Pčoliné845817PčolinéO1/1
709520659Pichne846546PichneO1/1
709520675Príslop850241PríslopH3
709520730Runina853577RuninaH1
709520748Ruská Volová853666Ruská VolováH3
709520764Ruský Potok853763Ruský PotokH2
709520870Šmigovec860999ŠmigovecO1/1
709520802Snina856941SninaO1/2
709520829Stakčín810088DaraH3
709520829Stakčín844616OstrožnicaH3
709520829Stakčín853674RuskéH3
709520829Stakčín856835Smolník nad CirochouH3
709520829Stakčín857807StakčínH3
709520829Stakčín858471Starina nad CirochouH3
709520829Stakčín867896Veľká PoľanaH3
709520829Stakčín873691ZvalaH3
709520811Stakčínska Roztoka857793Stakčínska RoztokaH3
709520845Strihovce859117StrihovceH4
709520888Topoľa863530TopoľaH3
709520918Ubľa866237UbľaH3
709520934Ulič866440UličH3
709520942Uličské Krivé866458Uličské KrivéH3
709521051Zboj872849ZbojH2
709521108Zemplínske Hámre873225Zemplínske HámreO1/2
710526754Chmeľnica820695ChmeľnicaH4
710526673Čirč809896ČirčH2
710526681Ďurková813923ĎurkováH4
710526690Forbasy814377ForbasyH2
710526703Hajtovka815462HajtovkaH2
710526711Haligovce815578HaligovceH2
710526720Hniezdne816418HniezdneH2
710526738Hraničné819123HraničnéH2
710526746Hromoš819620HromošH2
710526762Jakubany821870JakubanyH1
710526771Jarabina822221JarabinaH1
710526789Kamienka823511KamienkaH1
710526797Kolačkov825433KolačkovH1
710526801Kremná828874KremnáH2
710526819Kyjov830241KyjovH1
710526827Lacková830437LackováH1
710526835Legnava831085LegnavaH2
710526843Lesnica831425LesnicaH2
710526851Litmanová832944LitmanováH1
710526860Lomnička833088LomničkaH1
710526878Ľubotín833606ĽubotínH4
710526886Malý Lipník835897Malý LipníkH3
710526894Matysová836478MatysováH2
710526908Mníšek nad Popradom837920Mníšek nad PopradomH2
710526908Mníšek nad Popradom837938PilhovH2
710526916Nižné Ružbachy841048Nižné RužbachyH2
710526924Nová Ľubovňa841846Nová ĽubovňaH2
710526932Obručné843075ObručnéH1
710526941Orlov844365OrlovH3
710526959Plaveč846848PlavečH4
710526967Plavnica846872PlavnicaH4
710526975Podolínec847674PodolínecH1
710526983Pusté Pole850691Pusté PoleH2
710526991Ruská Voľa nad Popradom853658Ruská Voľa nad PopradomH1
710527033Šambron860361ŠambronH1
710527041Šarišské Jastrabie860522Šarišské JastrabieH1
710526665Stará Ľubovňa858099Stará ĽubovňaH2
710527009Starina858480StarinaH2
710527017Stráňany858765StráňanyH1
710527025Sulín859541Malý SulínH3
710527025Sulín859559Veľký SulínH3
710527050Údol866318ÚdolH2
710527068Veľká Lesná867799Veľká LesnáH1
710527076Veľký Lipník869139Veľký LipníkH1
710527084Vislanka869589VislankaH2
710527092Vyšné Ružbachy871451Vyšné RužbachyH1
711527114Baňa800651BaňaO1/1
711527157Breznica806463BreznicaO1/3
711527165Breznička806510BrezničkaO1/1
711527173Brusnica807001BrusnicaH3
711527181Bukovce807320BukovceO1/1
711527190Bystrá807567BystráO1/1
711527203Bžany807923BžanyH3
711527203Bžany875333ValkovH3
711527335Chotča820873ChotčaO1/2
711527262Duplín813842DuplínO1/3
711527289Gribov815292GribovO1/1
711527297Havaj815942HavajH3
711527343Jakušovce821934JakušovceH3
711527386Kolbovce825701KolbovceH3
711527408Korunková826545KorunkováH3
711527416Kožuchovce827916KožuchovceH3
711527467Krišľovce829048KrišľovceH3
711527793Kručov853755KručovH3
711527475Krušinec829595KrušinecO1/2
711527513Lomné833061LomnéO1/1
711527521Makovce834955MakovceO1/1
711527530Malá Poľana835188Malá PoľanaH3
711527572Miková837512MikováO1/1
711527581Miňovce837644MiňovceH3
711527611Mrázovce838683MrázovceH3
711527637Nižná Olšava840858Nižná OlšavaO1/1
711527700Oľšavka843733OľšavkaO1/1
711527718Potôčky848701PotôčkyO1/1
711527726Potoky848735PotokyO1/1
711527866Šandal860433ŠandalO1/1
711527815Soľník857327SoľníkO1/1
711527823Staškovce858676StaškovceO1/2
711527840Stropkov859249BokšaO1/2
711527840Stropkov859133StropkovO1/2
711527912Tisinec863211TisinecO2
711527921Tokajík863432TokajíkH3
711527939Turany nad Ondavou865796Turany nad OndavouO1/1
711527971Varechovce867381VarechovceO1/1
711527980Veľkrop868841VeľkropO1/1
711527998Vislava869597VislavaO1/1
711528005Vladiča869775DriečnaH3
711528005Vladiča869791SucháH3
711528005Vladiča869783VladičaH3
711528013Vojtovce870099VojtovceH3
711528021Vyškovce871141VyškovceO1/2
711528048Vyšná Olšava871249Vyšná OlšavaO1/1
711560073Vyšný Hrabovec865800Vyšný HrabovecH3
712527122Belejovce802425BelejovceO4/2
712527131Beňadikovce802581BeňadikovceO4/2
712527149Bodružal803341BodružalH3
712527211Cernina808008CerninaO4/2
712527220Cigla808199CiglaO4/2
712527238Dlhoňa811157DlhoňaH3
712527246Dobroslava811351DobroslavaO4/2
712527254Dubová813311DubováO4/2
712580601Dukovce813567DukovceO4/2
712527271Fijaš814237FijašO4/2
712519197Giraltovce815136GiraltovceO4/2
712519197Giraltovce950033Stredná horaO4/2
712527301Havranec815969HavranecH3
712527319Hrabovčík818828HrabovčíkO4/2
712527327Hunkovce820393HunkovceH3
712527351Jurkova Voľa822906Jurkova VoľaO4/2
712519316Kalnište823163KalništeO4/2
712527360Kapišová823546KapišováO4/2
712527378Kečkovce823759KečkovceO4/2
712519332Kobylnice824984KobylniceH3
712527394Korejovce826278KorejovceH3
712519391Kračúnovce827924KračúnovceO4/2
712527424Krajná Bystrá827941Krajná BystráH3
712527432Krajná Poľana827959Krajná PoľanaH3
712527441Krajná Porúbka827967Krajná PorúbkaH3
712527459Krajné Čierno828041Krajné ČiernoH3
712527483Kružlová829641KružlováO4/2
712519448Kuková829790KukováO4/2
712527491Kurimka829935KurimkaO4/2
712527505Ladomirová830542LadomirováO4/2
712519537Lúčka833967LúčkaO4/2
712519561Lužany pri Topli834386Lužany pri TopliO4/2
712527548Matovce836427MatovceO4/2
712527556Medvedie836516MedvedieH3
712527564Mestisko836761MestiskoO4/2
712519596Mičakovce836770MičakovceH3
712527599Miroľa837687MiroľaH3
712527602Mlynárovce837741MlynárovceO4/2
712527629Nižná Jedľová840815Nižná JedľováO4/2
712527645Nižná Pisaná840866Nižná PisanáO4/2
712527653Nižný Komárnik841137Nižný KomárnikH3
712527661Nižný Mirošov841161Nižný MirošovO4/2
712527670Nižný Orlík841170Nižný OrlíkO4/2
712527688Nová Polianka841862Nová PoliankaO4/2
712527696Okrúhle843415OkrúhleO4/2
712527696Okrúhle843423ŠapinecO4/2
712527734Príkra850233PríkraH3
712527742Pstriná850411PstrináH3
712527751Radoma850993RadomaO4/2
712527769Rakovčík851515RakovčíkO4/2
712527777Rovné852864RovnéO4/2
712527785Roztoky852911RoztokyO4/2
712527874Šarbov860441ŠarbovH3
712527882Šarišský Štiavnik860573Šarišský ŠtiavnikO4/2
712527891Šemetkovce860743ŠemetkovceO4/2
712527807Soboš857114SobošO4/2
712527904Štefurov861171ŠtefurovO4/2
712527831Stročín859125StročínO4/2
712527858Svidnička859737SvidničkaO4/2
712527106Svidník859745SvidníkO4/2
712527947Vagrinec866695VagrinecO4/2
712527955Valkovce867284ValkovceO4/2
712527963Vápeník867365VápeníkH3
712528030Vyšná Jedľová871214Vyšná JedľováO4/2
712528056Vyšná Pisaná871257Vyšná PisanáH3
712528064Vyšný Komárnik871524Vyšný KomárnikO4/2
712528072Vyšný Mirošov871575Vyšný MirošovO4/2
712528081Vyšný Orlík871583Vyšný OrlíkO4/2
712519987Železník874213ŽelezníkO4/2
712519995Želmanovce874281ŽelmanovceO4/2
713544060Babie800309BabieO4/2
713544078Banské801640BanskéH4
713544086Benkovce802662BenkovceO4/2
713544094Bystré807591BystréO4/2
713544108Cabov807974CabovO4/2
713544116Čaklov808661ČaklovO4/2
713544124Čičava809501ČičavaO4/2
713544132Čierne nad Topľou809691Čierne nad TopľouO4/2
713544141Ďapalovce810070ĎapalovceO4/2
713544159Davidov810100DavidovO4/2
713544167Detrík810355DetríkH3
713544175Dlhé Klčovo811025Dlhé KlčovoO4/2
713544183Ďurďoš813877ĎurďošO4/2
713544191Giglovce815101GiglovceO4/2
713544205Girovce815144GirovceH3
713544213Hanušovce nad Topľou815748Hanušovce nad TopľouO4/2
713581674Hencovce816043HencovceO4/2
713544221Hermanovce nad Topľou816094Hermanovce nad TopľouH2
713544230Hlinné816221HlinnéO4/2
713528731Holčíkovce816591HolčíkovceO4/2
713528749Jasenovce822353JasenovceH3
713528757Jastrabie nad Topľou822493Jastrabie nad TopľouO4/2
713528765Juskova Voľa822931Juskova VoľaH3
713528773Kamenná Poruba823457Kamenná PorubaO4/2
713528781Kladzany824020KladzanyO4/2
713528790Komárany825794KomáranyO4/2
713528811Kučín829765Kučín nad OndavouO4/2
713528820Kvakovce830127KvakovceO4/2
713528838Majerovce834742MajerovceO4/2
713528846Malá Domaša834998Malá DomašaO4/2
713528854Matiaška836397MatiaškaH3
713528862Medzianky836591MedziankyO4/2
713528871Merník836737MerníkO4/2
713528889Michalok836893MichalokO4/2
713528901Nižný Hrabovec841072Nižný HrabovecO4/2
713528919Nižný Hrušov841099Nižný HrušovO4/2
713528927Nižný Kručov841145Nižný KručovO4/2
713528935Nová Kelča841765Nová KelčaO4/2
713528943Ondavské Matiašovce843814Ondavské MatiašovceO4/2
713528960Pavlovce845744PavlovceO4/2
713528978Petkovce845949PetkovceO4/2
713528986Petrovce846091PetrovceH3
713528994Piskorovce846686PiskorovceH3
713529001Poša848697PošaO4/2
713529028Prosačov850284ProsačovO4/2
713529036Radvanovce851175RadvanovceO4/2
713529044Rafajovce851205RafajovceO4/2
713529052Remeniny851981RemeninyH3
713529079Rudlov853381RudlovH4
713529109Ruská Voľa853640Ruská VoľaH3
713529125Sačurov854301SačurovO4/2
713529133Sečovská Polianka854697Sečovská PoliankaO4/2
713529141Sedliská854743SedliskáO4/2
713529150Skrabské855898SkrabskéO4/2
713529168Slovenská Kajňa856495Slovenská KajňaO4/2
713529176Soľ857271SoľO4/2
713529184Štefanovce861138ŠtefanovceO4/2
713529192Tovarné864030TovarnéO4/2
713529206Tovarnianska Polianka864048Tovarnianska PoliankaO4/2
713529214Vavrinec867497VavrinecH3
713529222Vechec867578VechecO4/2
713529231Vlača869767VlačaH3
713544051Vranov nad Topľou809217ČemernéO4/2
713544051Vranov nad Topľou870315Vranov nad TopľouO4/2
713529117Vyšný Kazimír853747Vyšný KazimírO4/2
713529257Vyšný Žipov871621Vyšný ŽipovO4/2
713529290Žalobín873969ŽalobínO4/2
713529265Zámutov872326ZámutovH4
713529281Zlatník873471ZlatníkO4/2
801526509Gelnica814741GelnicaH2
801526541Helcmanovce816001HelcmanovceH2
801526550Henclová816035HenclováH1
801543144Hrišovce819441HrišovceH2
801543187Jaklovce821845JaklovceH3
801543233Kluknava824895KluknavaH3
801543241Kojšov825166KojšovH1
801543322Margecany836044MargecanyH3
801543322Margecany836052Rolova HutaH3
801543365Mníšek nad Hnilcom837890Mníšek nad HnilcomH2
801543373Nálepkovo839299NálepkovoH1
801543497Prakovce849120PrakovceH1
801543501Richnava852350RichnavaH3
801543551Smolnícka Huta856819Smolnícka HutaH1
801543560Smolník856851SmolníkH1
801543632Stará Voda858366Stará VodaH4
801543659Švedlár862401ŠvedlárH1
801543683Úhorná866342ÚhornáH1
801543705Veľký Folkmar868973Veľký FolkmarH3
801526649Žakarovce873942ŽakarovceH2
801526631Závadka872547ZávadkaH1
802599891Košice-Džungľa877891BrodyNP
802598119Košice-Kavečany823678KavečanyS3
802598151Košice-Sever827274ČermeľS5
802598151Košice-Sever827444KamennéS5
802598151Košice-Sever826961Severné MestoNP
802599875Košice-Sídlisko Ťahanovce881171Nové ŤahanovceS5
802598186Košice-Staré Mesto827029HuštákyNP
802598186Košice-Staré Mesto827053LetnáNP
802598186Košice-Staré Mesto826928Stredné MestoS1
802598127Košice-Ťahanovce827452ŤahanovceS5
803598194Košice-Lorinčík833134LorinčíkS1
803599972Košice-Luník IX827142LuníkS5
803598216Košice-Myslava827428MyslavaS5
803598208Košice-Pereš827401PerešNP
803599859Košice-Poľov827495PoľovS1
803599841Košice-Šaca827509ŠacaS1
803599841Košice-Šaca878049ŽeleziarneS1
803599883Košice-Sídlisko KVP881228GruntS5
803598224Košice-Západ827207TerasaNP
804598682Košice-Dargovských Hrdinov827339FurčaS3
804599018Košice-Košická Nová Ves827347Košická Nová VesS1
805599093Košice-Barca827380BarcaS1
805599824Košice-Juh827118Južné MestoS1
805599824Košice-Juh881317SkladnáNP
805599794Košice-Krásna828416KrásnaS1
805599816Košice-Nad jazerom877999JazeroS1
805599786Košice-Šebastovce860701ŠebastovceS1
805599913Košice-Vyšné Opátske881406Nižná ÚvraťS3
805599913Košice-Vyšné Opátske827088Vyšné OpátskeNP
806521141Bačkovík800431BačkovíkO1/2
806521159Baška802123BaškaO1/1
806521167Belža802565BelžaO3
806521175Beniakovce802611BeniakovceO1/3
806521183Bidovce802875BidovceO3
806521191Blažice803111BlažiceO3
806559831Bočiar820547BočiarO4/3
806521205Bohdanovce803413BohdanovceO3
806521213Boliarov803626BoliarovO1/2
806521221Budimír807150BudimírO3
806521248Bukovec807389BukovecO1/1
806521256Bunetice807435BuneticeO1/1
806521264Buzica807486BuzicaO1/3
806521281Čakanovce808636ČakanovceO1/2
806521299Čaňa808750ČaňaO3
806521302Čečejovce809004ČečejovceO4/3
806521272Cestice808113CesticeO4/3
806599310Chorváty841463ChorvátyO2
806521477Chrastné820954ChrastnéO1/3
806521311Čižatice809934ČižaticeO1/2
806521329Debraď810118DebraďO1/2
806521337Drienovec812935DrienovecO3
806521345Družstevná pri Hornáde813087Malá VieskaO1/3
806521345Družstevná pri Hornáde813095TepličanyO1/3
806521353Ďurďošík813893ĎurďošíkO1/1
806521361Ďurkov813915ĎurkovO3
806559873Dvorníky-Včeláre871699DvorníkyO1/3
806559873Dvorníky-Včeláre871702VčeláreO1/3
806521370Geča814733GečaO3
806521388Gyňov815306GyňovO3
806521396Hačava815365HačavaH2
806518123Háj866008HájO1/1
806521400Haniska815691HaniskaO3
806521418Herľany816060HerľanyO1/2
806521418Herľany816078ŽírovceO1/2
806521426Hodkovce816574HodkovceO1/2
806518107Hosťovce841455HosťovceO3
806521442Hrašovík819212HrašovíkO3
806521469Hýľov820636HýľovH2
806521485Janík822043JaníkO1/3
806521493Jasov822434JasovO1/1
806521507Kalša823210KalšaO1/3
806521523Kecerovce823708Kecerovské KostoľanyO1/2
806521523Kecerovce823732Kecerovské PekľanyO1/2
806521540Kecerovský Lipovec823741Kecerovský LipovecH2
806559687Kechnec819085KechnecO3
806521558Kokšov-Bakša825409Kokšov-BakšaO4/3
806521566Komárovce826049KomárovceO4/3
806521574Košická Belá827606Košická BeláH3
806521574Košická Belá875309Košické HámreH3
806521574Košická Belá875317Malý FolkmarH3
806521582Košická Polianka827622Košická PoliankaO1/3
806521591Košické Oľšany827631Nižný OlčvárO3
806521591Košické Oľšany827649Vyšný OlčvárO3
806521604Košický Klečenov827673Košický KlečenovO1/1
806582514Kostoľany nad Hornádom813079Kostoľany nad HornádomO1/3
806521612Kráľovce828238KráľovceO1/3
806521639Kysak830259KysakH3
806521655Malá Ida835030Malá IdaO2
806521663Malá Lodina835137Malá LodinaH3
806521663Malá Lodina875414RužínH3
806521671Medzev836567MedzevH3
806580252Milhosť819107MilhosťO3
806521680Mokrance838268MokranceO3
806521698Moldava nad Bodvou807281BudulovO1/3
806521698Moldava nad Bodvou838322Moldava nad BodvouO1/3
806521701Mudrovce838730MudrovceH2
806518140Nižná Hutka840793Nižná HutkaO1/3
806521728Nižná Kamenica840823Nižná KamenicaO1/2
806521736Nižná Myšľa840840Nižná MyšľaO3
806521744Nižný Čaj841064Nižný ČajO1/3
806521752Nižný Klátov841129Nižný KlátovO1/1
806521761Nižný Lánec841153Nižný LánecO3
806521795Nová Polhora841854Nová PolhoraO4/3
806521787Nováčany841978NováčanyO1/1
806521809Nový Salaš842915Nový SalašO1/2
806521817Obišovce843041ObišovceO1/2
806521825Olšovany843768OlšovanyO1/3
806521833Opátka843857OpátkaH2
806521841Opiná843997OpináO1/1
806521850Paňovce845302PaňovceO1/3
806521868Peder845884PederO2
806521876Perín-Chym845914ChymO3
806521876Perín-Chym845922PerínO3
806521876Perín-Chym871559Vyšný LánecO3
806521884Ploské847046PloskéO1/3
806521892Poproč848506PopročH2
806521906Rákoš851272RákošO1/3
806521914Rankovce851639RankovceO1/2
806521922Rešica852058RešicaO1/3
806521931Rozhanovce852899RozhanovceO1/3
806521949Rudník853518RudníkO1/1
806521957Ruskov853691RuskovO3
806521965Sady nad Torysou854328BysterO3
806521965Sady nad Torysou854344ZdobaO3
806522066Šemša860751ŠemšaO1/3
806521973Seňa854921SeňaO3
806521981Skároš855791SkárošH3
806518115Slančík855987SlančíkO1/2
806522007Slanec856002SlanecO1/2
806522015Slanská Huta856011Slanská HutaO1/1
806522023Slanské Nové Mesto856037Slanské Nové MestoO3
806522031Sokoľ857220SokoľH3
806559865Sokoľany820555SokoľanyO4/3
806522074Štós861359ŠtósH2
806522040Svinica859877SvinicaO1/2
806522082Trebejov864137TrebejovO1/3
806522091Trsťany865460TrsťanyO1/1
806522104Trstené pri Hornáde865508Trstené pri HornádeO3
806559784Turňa nad Bodvou866016Turňa nad BodvouO1/3
806521779Turnianska Nová Ves841471Turnianska Nová VesO3
806522121Vajkovce866717VajkovceO3
806522139Valaliky866725ValalikyO3
806522147Veľká Ida867748Veľká IdaO3
806522155Veľká Lodina867811Veľká LodinaH3
806522163Vtáčkovce870749VtáčkovceO1/1
806522171Vyšná Hutka871192Vyšná HutkaO1/3
806522180Vyšná Kamenica871222Vyšná KamenicaO1/2
806522198Vyšná Myšľa871231Vyšná MyšľaO1/3
806522201Vyšný Čaj871486Vyšný ČajO1/2
806522210Vyšný Klátov871516Vyšný KlátovH2
806582093Vyšný Medzev836583Vyšný MedzevH3
806559881Zádiel871711ZádielH3
806522252Žarnov873977ŽarnovO3
806522261Ždaňa874060ŽdaňaO3
806522244Zlatá Idka873322Zlatá IdkaH1
807522287Bajany800490BajanyS1
807522295Bánovce nad Ondavou801011Bánovce nad OndavouNP
807528137Beša802794BešaS5
807522368Bracovce804002BracovceNP
807513857Budince853585BudinceS1
807522376Budkovce807231BudkovceS1
807522392Čečehov808997ČečehovS1
807528277Čičarovce809497ČičarovceS1
807528307Čierne Pole809705Čierne PoleS1
807528331Drahňov812757DrahňovS1
807522406Dúbravka813451DúbravkaS1
807522414Falkušovce814199FalkušovceNP
807522431Hatalov815918HatalovS1
807522449Hažín815977HažínS1
807522465Hnojné816507HnojnéS1
807522481Horovce818577HorovceNP
807522511Iňačovce821276IňačovceS1
807528391Ižkovce821527IžkovceS2
807522546Jastrabie pri Michalovciach822507Jastrabie pri MichalovciachS1
807522562Jovsa822850JovsaS1
807522571Kačanov822957KačanovS1
807522589Kaluža823228KalužaS1
807528404Kapušianske Kľačany823589Kapušianske KľačanyS1
807522597Klokočov824844KlokočovS3
807522651Krásnovce828751KrásnovceS1
807528463Krišovská Liesková829056Krišovská LieskováS1
807522686Kusín829951KusínS3
807522708Laškovce830704LaškovceNP
807522694Lastomír830666LastomírS1
807522724Lesné831417LesnéS1
807522732Ložín833240LožínNP
807522741Lúčky834041LúčkyS1
807522759Malčice835455Hradištská MoľvaS1
807522759Malčice835463MalčiceS1
807522767Malé Raškovce835668Malé RaškovceS5
807522783Markovce836087MarkovceS1
807528579Maťovské Vojkovce836435Kapušianske VojkovceNP
807528579Maťovské Vojkovce836443MaťovceS1
807522279Michalovce836915MichalovceS1
807522279Michalovce837318MočaranyS1
807522279Michalovce837075StráňanyS1
807522279Michalovce837431TopoľanyS1
807522279Michalovce837156VrbovecNP
807522791Moravany838411MoravanyS1
807522805Nacina Ves839205Nacina VesS1
807528633Oborín843059KucanyS1
807528633Oborín843067OborínS1
807522848Oreské844322OreskéS1
807522864Palín845230PalínNP
807522872Pavlovce nad Uhom845787Pavlovce nad UhomS1
807522881Petrikovce845965PetrikovceS1
807522902Petrovce nad Laborcom846112Petrovce nad LaborcomS1
807522945Poruba pod Vihorlatom848646Poruba pod VihorlatomS1
807522961Pozdišovce849103PozdišovceS1
807528692Ptrukša850446PtrukšaS1
807522988Pusté Čemerné850683Pusté ČemernéS1
807522996Rakovec nad Ondavou851523Rakovec nad OndavouS1
807528714Ruská853593RuskáS1
807523151Šamudovce860417ŠamudovceS1
807523054Senné855171SennéS1
807523062Slavkovce856193SlavkovceS6
807523071Sliepkovce856444SliepkovceS1
807523097Staré858374StaréS1
807523101Strážske858935StrážskeS1
807523119Stretava859061StretavaNP
807523127Stretavka859079StretavkaNP
807523135Suché859494SuchéS1
807523186Trhovište864757TrhovišteS1
807523194Trnava pri Laborci865273Trnava pri LaborciS1
807523208Tušice866121TušiceS1
807523216Tušická Nová Ves866130Tušická Nová VesS1
807543853Veľké Kapušany868043Veľké KapušanyS1
807543870Veľké Raškovce868256Veľké RaškovceS5
807543888Veľké Slemence868582Veľké SlemenceS1
807523259Vinné869503VinnéS6
807543942Vojany869970VojanyS1
807523275Voľa870129VoľaS1
807523283Vrbnica870439VrbnicaS1
807523291Vysoká nad Uhom871117Vysoká nad UhomS1
807523241Zalužice868779ZalužiceS1
807523348Závadka872504ZávadkaS1
807523372Žbince874051ŽbinceS1
807523356Zbudza872971ZbudzaS1
807523364Zemplínska Široká873209Zemplínska ŠirokáS1
807522635Zemplínske Kopčany826201Zemplínske KopčanyS5
808525537Ardovo800252ArdovoS5
808525545Betliar802841BetliarH1
808525553Bohúňovo803464BohúňovoS5
808525553Bohúňovo803472TibaNP
808525561Bôrka803715BôrkaH2
808525570Brdárka806161BrdárkaH2
808514578Bretka806391BretkaS5
808560022Brzotín807052BrzotínS5
808525596Čierna Lehota809586Čierna LehotaH1
808525600Čoltovo809942ČoltovoS5
808560031Čučma853178ČučmaH1
808525618Dedinky810185DedinkyH1
808525626Dlhá Ves811017Dlhá VesS1
808525634Dobšiná811378DobšináH1
808525642Drnava813061DrnavaH2
808525651Gemerská Hôrka814903Gemerská HôrkaS1
808514748Gemerská Panica814911Gemerská PanicaS1
808525669Gemerská Poloma814938Gemerská PolomaH1
808525693Gočaltovo815179GočaltovoH3
808525707Gočovo815187GočovoH3
808525715Hanková815713HankováH1
808525723Henckovce816027HenckovceH3
808525731Honce816892HonceH3
808525740Hrhov819255HrhovS3
808525758Hrušov819972HrušovS3
808525782Jablonov nad Turňou821721Jablonov nad TurňouS5
808560049Jovice822841JoviceS1
808525821Kečovo823767KečovoS5
808525839Kobeliarovo824976KobeliarovoH2
808525847Koceľovce825018KoceľovceH3
808525855Kováčová827797KováčováH1
808525863Krásnohorská Dlhá Lúka828700Krásnohorská Dlhá LúkaS1
808525871Krásnohorské Podhradie828734Krásnohorské PodhradieS5
808560065Kružná829650KružnáH3
808525898Kunova Teplica829897Kunova TeplicaS5
808525910Lipovník832383LipovníkH4
808525936Lúčka833991LúčkaH2
808525952Markuška836095MarkuškaH3
808525961Meliata836681MeliataS5
808526045Nižná Slaná840912Nižná SlanáH3
808526053Ochtiná843261OchtináH3
808526061Pača844934PačaH1
808526070Pašková845639PaškováH3
808526088Petrovo846155PetrovoH3
808526096Plešivec846929PlešivecS5
808526126Rakovnica851558RakovnicaH3
808526134Rejdová851965RejdováH1
808526177Rochovce852732RochovceH3
808526185Roštár852791RoštárH4
808526193Rozložná852902RozložnáH3
808525529Rožňava853151NadabulaH2
808525529Rožňava852945RožňavaH2
808526207Rožňavské Bystré853275Rožňavské BystréH3
808526215Rudná853402RudnáH2
808526223Silica855499SilicaS5
808526231Silická Brezová855502Silická BrezováS5
808526240Silická Jablonica855511Silická JablonicaH3
808526266Slavec856177SlavecH3
808526266Slavec856185VidováH3
808526274Slavoška856231SlavoškaH3
808526282Slavošovce856258SlavošovceH2
808526312Štítnik861341ŠtítnikH3
808526291Stratená858854StratenáH1
808526339Vlachovo869813VlachovoH1
808526347Vyšná Slaná871311Vyšná SlanáH2
809522309Baškovce802158BaškovceO1/1
809522317Beňatina802603BeňatinaH3
809522325Bežovce802867BežovceO1/2
809522333Blatná Polianka803057Blatná PoliankaO1/2
809522341Blatné Remety803073Blatné RemetyO1/3
809522350Blatné Revištia803090Blatné RevištiaO3
809522384Bunkovce807443BunkovceO2
809522503Choňkovce820849ChoňkovceO1/1
809522422Fekišovce814211FekišovceO3
809522457Hlivištia816230HlivištiaO1/1
809522473Horňa817147HorňaO1/1
809522490Husák820482HusákO1/2
809522520Inovce821284InovceH3
809522538Jasenov822337JasenovO1/3
809522554Jenkovce822744JenkovceO3
809522601Kolibabovce825719KolibabovceO3
809522627Koňuš826162KoňušO1/1
809522643Koromľa826537KoromľaO1/3
809522660Krčava828858KrčavaO2
809522678Kristy829030KristyO1/3
809522716Lekárovce831247LekárovceO3
809522813Nižná Rybnica840891Nižná RybnicaO2
809522821Nižné Nemecké840998Nižné NemeckéO2
809522830Orechová844241OrechováO3
809522856Ostrov844586OstrovO3
809522899Petrovce846082PetrovceO1/1
809522911Pinkovce846678PinkovceO3
809522929Podhoroď847364PodhoroďO1/1
809522937Porostov848620PorostovO1/3
809522953Porúbka848671PorúbkaO1/2
809522970Priekopa849847PriekopaH4
809523003Remetské Hámre851990Remetské HámreH2
809523011Ruská Bystrá853607Ruská BystráH3
809523020Ruskovce853721RuskovceO1/1
809523038Ruský Hrabovec853739Ruský HrabovecH3
809523046Sejkov854760SejkovO2
809523089Sobrance826057KomárovceO2
809523089Sobrance857190SobranceO2
809523143Svätuš859648SvätušO1/1
809523160Tašuľa862525TašuľaO1/2
809523178Tibava863173TibavaO1/3
809523224Úbrež866245ÚbrežO1/2
809523232Veľké Revištia868272Veľké RevištiaO3
809523267Vojnatina870056VojnatinaO3
809523305Vyšná Rybnica871290Vyšná RybnicaH2
809523313Vyšné Nemecké871401Vyšné NemeckéO2
809523321Vyšné Remety871427Vyšné RemetyO1/1
809523330Záhor871745ZáhorO3
810526363Arnutovce800261ArnutovceS5
810526398Betlanovce802824BetlanovceH1
810526436Bystrany807575BystranyS1
810543152Chrasť nad Hornádom820938Chrasť nad HornádomH3
810526444Danišovce810053DanišovceH4
810526533Harichovce815781HarichovceS3
810526568Hincovce816132HincovceS1
810526576Hnilčík816434HnilčíkH1
810526584Hnilec816477HnilecH1
810526592Hrabušice818909HrabušiceH1
810543161Iliašovce821209IliašovceS5
810543195Jamník822027JamníkS5
810543209Kaľava822990KaľavaH3
810543250Kolinovce825760KolinovceH3
810543268Krompachy829307KrompachyH2
810543284Letanovce831514LetanovceH1
810543306Lieskovany832031LieskovanyS5
810543331Markušovce836125MarkušovceS5
810543349Matejovce nad Hornádom836389Matejovce nad HornádomH3
810543357Mlynky837814MlynkyH1
810543403Odorín843164OdorínS5
810543411Olcnava843466OlcnavaH2
810543438Oľšavka843725OľšavkaH4
810543489Poráč848557PoráčH1
810543519Rudňany853411RudňanyH2
810543527Slatvina856169SlatvinaH2
810543535Slovinky856665Nižné SlovinkyH1
810543535Slovinky856681Vyšné SlovinkyH1
810560154Smižany856754SmižanyH1
810526355Spišská Nová Ves857386Spišská Nová VesH1
810543586Spišské Tomášovce857670Spišské TomášovceH2
810543594Spišské Vlachy857696Spišské VlachyH4
810543616Spišský Hrušov857734Spišský HrušovS1
810543667Teplička862738ŠafárkaH4
810543667Teplička862720TepličkaH4
810543713Vítkovce869759VítkovceH3
810543721Vojkovce870030VojkovceH1
810526657Žehra874183ŽehraS5
811528102Bačka800414BačkaS1
811528111Bačkov800422BačkovS1
811528129Bara801674Malá BaraS5
811528129Bara801682Veľká BaraS5
811528145Biel802905BielS1
811528161Boľ803561BoľS1
811528170Borša803847BoršaS1
811528188Boťany803944BoťanyS1
811528200Brehov806170BrehovS5
811528218Brezina806421BrezinaS1
811528226Byšta807681ByštaS1
811528234Cejkov807991CejkovNP
811528242Čeľovce809195ČeľovceS1
811528251Čerhov809276ČerhovS1
811528269Černochov809331ČernochovS5
811528285Čierna809551ČiernaS1
811528293Čierna nad Tisou809594Čierna nad TisouS1
811528315Dargov810096DargovH4
811528323Dobrá811181DobráS1
811528340Dvorianky813991DvoriankyS1
811528358Egreš814172EgrešS1
811528366Hraň819069HraňS1
811528374Hrčeľ819247HrčeľS1
811528382Hriadky819263HriadkyS1
811528412Kašov823635KašovS1
811528421Kazimír875384Malý KazimírS1
811528421Kazimír823686Veľký KazimírS1
811513831Klin nad Bodrogom858960Klin nad BodrogomS1
811528439Kožuchov827908KožuchovS1
811528447Kráľovský Chlmec828360Kráľovský ChlmecS6
811528455Kravany828815KravanyS3
811528471Kuzmice830089KuzmiceS1
811528480Kysta830275KystaS1
811528498Ladmovce830500LadmovceS6
811528501Lastovce830682LastovceS1
811528510Leles831263KapoňaNP
811528510Leles831271LelesS1
811528528Luhyňa834092LuhyňaS1
811513792Malá Tŕňa864765Malá TŕňaS3
811528536Malé Ozorovce835650Malé OzorovceS1
811528544Malé Trakany835706Malé TrakanyS1
811528552Malý Horeš835854Malý HorešS1
811528552Malý Horeš950025Nový HorešS1
811528561Malý Kamenec835862Malý KamenecS1
811528587Michaľany836842MichaľanyS1
811528609Nižný Žipov841200Nižný ŽipovS1
811528617Novosad842851NovosadNP
811528625Nový Ruskov842893Malý RuskovNP
811528625Nový Ruskov842907Veľký RuskovNP
811528676Parchovany803987BožčiceNP
811528676Parchovany845361ParchovanyS1
811528641Plechotice846881PlechoticeS1
811528668Poľany847895PoľanyS1
811528684Pribeník849677PribeníkS1
811528706Rad850845RadS1
811528722Sečovce854531SečovceS1
811543730Sirník855570SirníkS5
811543748Slivník856452SlivníkS1
811543756Slovenské Nové Mesto856631Slovenské Nové MestoNP
811543764Soľnička857319SoľničkaS1
811543772Somotor857343Nová Vieska pri BodroguNP
811543772Somotor857351SomotorNP
811543772Somotor857360VéčS1
811513849Stanča873179StančaS1
811543781Stankovce857840StankovceS1
811543799Strážne858889StrážneS1
811543802Streda nad Bodrogom858978Streda nad BodrogomS5
811528153Svätá Mária875376PavlovoNP
811528153Svätá Mária803332Svätá MáriaS1
811528650Svätuše846902SvätušeS1
811543811Svinice859885SviniceS1
811528099Trebišov837563MilhostovNP
811528099Trebišov864188TrebišovS1
811543829Trnávka865303TrnávkaS1
811543845Veľaty867586VeľatyS1
811513806Veľká Tŕňa864773Veľká TŕňaS5
811543861Veľké Ozorovce868230Veľké OzorovceS1
811543896Veľké Trakany868698Veľké TrakanyS1
811543900Veľký Horeš869007Veľký HorešS1
811543918Veľký Kamenec869015Veľký KamenecNP
811543926Viničky869473ViničkyS6
811543934Višňov869627VišňovS1
811543951Vojčice869996VojčiceS1
811543969Vojka870005VojkaS1
811543977Zatín872393ZatínS1
811543985Zbehňov872822ZbehňovS1
811543993Zemplín873161ZemplínS6
811544001Zemplínska Nová Ves873187ÚporS1
811544001Zemplínska Nová Ves873195Zemplínsky KlečenovS1
811544019Zemplínska Teplica873217Zemplínska TeplicaS1
811544027Zemplínske Hradište873241Zemplínske HradišteS1
811544035Zemplínske Jastrabie873250Zemplínske JastrabieS1
811544043Zemplínsky Branč873268Zemplínsky BrančS1

Vysvetlivky:

NP – nezaradená pôda

H1 – priemerná nadmorská výška je nad 700 m n. m.

H2 – priemerná nadmorská výška je nad 600 m n. m. a menšia ako 700 m n. m.

H3 – svahovitosť je väčšia alebo sa rovná 20 % na ploche väčšej ako 50 % katastrálneho územia obce

H4 – priemerná nadmorská výška je väčšia alebo sa rovná 500 m n.m. a je menšia ako 600 m n. m. a je v kombinácii so svahovitosťou obce väčšou ako 15 % na ploche väčšej ako 50 % katastrálneho územia obce

01/1 – výnosovosť pôd je nižšia ako 17 bodov

01/2 – výnosovosť pôd je vyššia alebo sa rovná 17 bodom a je nižšia ako 22 bodov

01/3 – výnosovosť pôd je vyššia alebo sa rovná 22 bodom a je nižšia ako 27 bodov

02 – zastúpenie trvalých trávnych porastov a krmovín sa rovná alebo je vyššie ako 50 %

03 – výnos úrody obilia je menší ako 80 % národného priemeru

04/1 – priemerná výnosovosť pôd príslušnej obce, ktorá je nižšia ako 27 bodov

04/2 – priemerná výnosovosť pôd príslušnej obce, ktorá je nižšia ako 27 bodov

04/3 – priemerná výnosovosť pôd príslušnej obce, ktorá je nižšia ako 27 bodov

S1 – podiel zamokrených pôd z poľnohospodárskej pôdy je väčší alebo sa rovná 50 %

S2 – podiel pôd extrémne suchých z poľnohospodárskej pôdy je väčší alebo sa rovná 50 %

S3 – podiel skeletovitých pôd z poľnohospodárskej výroby je väčší alebo sa rovná 50 %

S4 – pôda v oblasti flyšového pásma

S5 – pôda v nízkoprodukčnej oblasti

S6 – pôda v oblasti prechodných území.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 213/2007 Z. z.

VÝŠKA VYROVNÁVACIEHO PRÍSPEVKU

Typ oblastiVyrovnávací príspevok euro/ha ročne
na obdobie rokov 2007 až 2013
H1126,71
H2115,20
H3103,69
H486,39
Typ oblastiVyrovnávací príspevok euro/ha ročne
na obdobie rokov 2007 až 2013
O1/188,28
O1/268,36
O1/356,96
O239,87
O331,34
O4/168,36
O4/274,03
O4/354,11
Typ oblastiVyrovnávací príspevok euro/ha ročne
na obdobie rokov 2007 až 2013
S138,29
S225,00
S353,15
S436,14
S555,27
S640,40

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 213/2007 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25) v znení:

– Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. L 236, 23. 9. 2003),

– nariadenia Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40),

– nariadenia Rady (ES) č. 567/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43) a

– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 34).

3. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení:

– nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).

5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

2) Článok 18 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

3) Článok 19 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

4) Článok 20 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

5) § 2 písm. a) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

5a) Čl. 7 a 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 873/2007 z 24. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).

6) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
§ 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

7) § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 274/2006 Z. z.

8) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.

9) Čl. 51 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v znení nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie /ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).

10) Čl. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

11) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.

12) Čl. 11 nariadenia (ES) č. 796/2004.

13) § 2 písm. b) zákona č. 274/2006 Z. z.

14) Čl. 9 nariadenia (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).

15) Čl. 11 nariadenia (ES) č. 1975/2006.

16) Čl. 16 a čl. 23 nariadenia (ES) č. 1975/2006.

17) Čl. 2 nariadenia (ES) č. 1975/2006.

18) Čl. 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).

19) § 69 Obchodného zákonníka.

20) Čl. 93 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.