Zákon č. 193/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 87/2007
Platnosť od 21.04.2007
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 15 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010