Vyhláška č. 190/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla

Čiastka 86/2007
Platnosť od 19.04.2007 do31.05.2010
Účinnosť od 01.05.2007 do31.05.2010
Zrušený 169/2010 Z. z.

190

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 11. apríla 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 18 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Osvedčenia o evidencii podľa predpisov účinných do 30. apríla 2007 možno vydávať najdlhšie do 31. decembra 2007.“.

2. § 7 znie:

㤠7

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.“.

3. Príloha č. 1 znie:

VZOR – SPECIMEN

Príloha č. 1 k vyhláške č. 614/2006 Z. z.

Příloha 01

4. Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2007.


Ľubomír Vážny v. r.