Oznámenie č. 188/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2007 – 2010

Čiastka 85/2007
Platnosť od 19.04.2007
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 22. marca 2007 v súlade s článkom 11.

188

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. marca 2007 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2007 – 2010.

Program nadobudol platnosť 22. marca 2007 v súlade s článkom 11.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, na internetovej stránke www.minedu.sk, v Dome zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky, na vysokých školách a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.