Oznámenie č. 187/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách Slovenskej republiky uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Španielska

Čiastka 85/2007
Platnosť od 19.04.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 29. marca 2007 v súlade s článkom 9.

187

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. marca 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách Slovenskej republiky uzatvorená medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Španielska.

Dohoda nadobudla platnosť 29. marca 2007 v súlade s článkom 9.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, na webovej stránke ministerstva školstva a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.