Nariadenie vlády č. 180/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek

Čiastka 81/2007
Platnosť od 04.04.2007
Účinnosť od 15.04.2007 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

180

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, mení sa a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:

b) typové schválenie ES vozidiel kategórie T4, T5, C1 až C5, R1 až R4, S1 a S2,“.

2. § 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13 znie:

(3) Na typové schválenie vozidiel13) kategórie T4, T5, C1 až C5, R1 až R4, S1 a S2 sa okrem technických požiadaviek ustanovených osobitným predpisom vzťahujú technické požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády pre príslušné kategórie vozidiel.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.“.

3. § 20 znie:

㤠20

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 5.“.

4. V prílohe č. 5 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.


Robert Fico v. r.