Nariadenie vlády č. 168/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 190/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Čiastka 78/2007
Platnosť od 31.03.2007 do31.10.2014
Účinnosť od 15.04.2007 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

168

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 190/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 190/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Osvedčenie musí byť očíslované podľa požiadaviek ustanovených v prílohe XV bode 4 smernice.“.

2. V § 4 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Osvedčenie musí byť očíslované podľa požiadaviek ustanovených v prílohe XV bode 4 smernice.“.

3. § 6 znie:

㤠6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.

4. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 190/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 71/320/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúca sa brzdových zariadení určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Rady 74/132/EHS 1974 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.), smernice Komisie 75/524/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 3.), smernice Komisie 79/489/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.), smernice Komisie 85/647/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 88/194/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 9.), smernice Komisie 91/422/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Komisie 98/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 20.), smernice Komisie 2002/78/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 30.) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojenom k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.


Robert Fico v. r.