Nariadenie vlády č. 155/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch

(v znení č. r1/c83/2007 Z. z.)

Čiastka 73/2007
Platnosť od 28.03.2007
Účinnosť od 15.04.2007 do31.12.2016
Zrušený 367/2016 Z. z.

155

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch sa mení a dopĺňa takto:

1. § 19 znie:

㤠19

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.

2. V prílohe sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Smernica Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 79/409/EHS, 92/43/EHS, 97/68/ES, 2001/80/ES a 2001/81/ES v oblasti životného prostredia (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.


Robert Fico v. r.