Oznámenie č. 15/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zdaňovaní príjmu z úspor medzi Slovenskou republikou a Jersey

Čiastka 10/2007
Platnosť od 10.01.2007
Účinnosť do 13.11.2016
Zrušený 211/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2005 v súlade s článkom 15 a v súlade s článkom 17 ods. 1 sa uplatňuje od 1. júla 2005 v zmysle oznámenia č. 267/2005 Z. z.

15

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 1. júna 2004 a 19. novembra 2004 bola uzavretá Dohoda o zdaňovaní príjmu z úspor medzi Slovenskou republikou a Jersey.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1644 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 30. mája 2005.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2005 v súlade s článkom 15 a v súlade s článkom 17 ods. 1 sa uplatňuje od 1. júla 2005 v zmysle oznámenia č. 267/2005 Z. z.

DOHODA

VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR A PREDBEŽNOM UPLATŇOVANÍ DOHODY

A. List Slovenskej republiky

Vážený pane,

je mi cťou poukázať na text navrhovanej modelovej dohody medzi každým z ostrovov Guernsey, Ostrovom Man a Jersey a každým z členských štátov Európskej únie, ktorý bude uplatňovať automatickú výmenu informácií, a taktiež na text navrhovanej modelovej dohody medzi každým z ostrovov Guernsey, Ostrovom Man a Jersey a každým z členských štátov Európskej únie, ktorý bude uplatňovať zrážkovú daň počas prechodného obdobia, ktoré sú výsledkom rokovaní vedených s orgánmi ostrovov o dohode o dani z úspor a ktoré boli pripojené vo forme prílohy č. 1 a prílohy č. 2 k výsledkom rokovaní pracovnej skupiny na vysokej úrovni Rady ministrov Európskej únie z 12. marca (dokument 7408/04 FISC 58).

So zreteľom na uvedené texty je mi cťou navrhnúť Vám dohodu o zdaňovaní príjmu z úspor obsiahnutú v prílohe k tomuto listu, ako aj náš vzájomný záväzok splniť v čo najkratšom čase naše vnútorné ústavné formálne požiadavky na účel nadobudnutia platnosti tejto dohody a navzájom sa bezodkladne informovať, keď budú tieto formálne požiadavky splnené.

Počas vykonávania vnútorných postupov a do nadobudnutia platnosti danej dohody o zdaňovaní príjmu z úspor je mi cťou navrhnúť Vám, aby Slovenská republika a Jersey uplatňovali túto dohodu predbežne od 1. januára 2005 alebo odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov, pričom sa berie do úvahy neskorší dátum.

Je mi cťou navrhnúť Vám, ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, aby tento list a Vaše potvrdenie spoločne tvorili dohodu medzi Slovenskou republikou a Jersey.

Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.

Za Slovenskú republiku:

Ivan Mikloš v. r.

V Bratislave 1. júna 2004

B. List Jersey

Vážený pane,

je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z uvedeného dňa, ktorý znie:

„Vážený pane,

je mi cťou poukázať na text navrhovanej modelovej dohody medzi každým z ostrovov Guernsey, Ostrovom Man a Jersey a každým z členských štátov Európskej únie, ktorý bude uplatňovať automatickú výmenu informácií, a taktiež na text navrhovanej modelovej dohody medzi každým z ostrovov Guernsey, Ostrovom Man a Jersey a každým z členských štátov Európskej únie, ktorý bude uplatňovať zrážkovú daň počas prechodného obdobia, ktoré sú výsledkom rokovaní vedených s orgánmi ostrovov o dohode o dani z úspor a ktoré boli pripojené vo forme prílohy č. 1 a prílohy č. 2 k výsledkom rokovaní pracovnej skupiny na vysokej úrovni Rady ministrov Európskej únie z 12. marca (dokument 7408/04 FISC 58).

So zreteľom na uvedené texty je mi cťou navrhnúť Vám dohodu o zdaňovaní príjmu z úspor obsiahnutú v prílohe k tomuto listu, ako aj náš vzájomný záväzok splniť v čo najkratšom čase naše vnútorné ústavné formálne požiadavky na účel nadobudnutia platnosti tejto dohody a navzájom sa bezodkladne informovať, keď budú tieto formálne požiadavky splnené.

Počas vykonávania vnútorných postupov a do nadobudnutia platnosti danej dohody o zdaňovaní príjmu z úspor je mi cťou navrhnúť Vám, aby Slovenská republika a Jersey uplatňovali túto dohodu predbežne od 1. januára 2005 alebo odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov, pričom sa berie do úvahy neskorší dátum.

Je mi cťou navrhnúť Vám, ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, aby tento list a Vaše potvrdenie spoločne tvorili dohodu medzi Slovenskou republikou a Jersey.

Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.“

Môžem Vám potvrdiť, že Jersey súhlasí s obsahom Vášho listu.

Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Jersey:

Frank Walker v. r.

V St. Helieri 19. novembra 2004

Príloha k listu

DOHODA O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A JERSEY

Keďže:

1. Článok 17 smernice 2003/48/ES (ďalej len „smernica“) Rady Európskej únie (ďalej len „Rada“) o zdaňovaní príjmu z úspor ustanovuje, že do 1. januára 2004 členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, ktorej ustanovenia sa uplatňujú od 1. januára 2005 za predpokladu, že

i) Švajčiarska konfederácia, Lichtenštajnské kniežatstvo, Sanmarínska republika, Monacké kniežatstvo a Andorrské kniežatstvo od toho istého dňa uplatňujú opatrenia, ktoré sú rovnocenné s opatreniami obsiahnutými v tejto smernici, v súlade s dohodami uzatvorenými medzi nimi a Európskym spoločenstvom po jednomyseľných rozhodnutiach Rady,

ii) existujú všetky dohody alebo ostatné úpravy, ktoré stanovujú, že všetky príslušné závislé alebo pridružené územia od toho istého dňa uplatňujú automatickú výmenu informácií tým istým spôsobom, ako je ustanovené v kapitole II tejto smernice (alebo počas prechodného obdobia uvedeného v článku 10 uplatňujú zrážkovú daň za takých istých podmienok, ako sú uvedené v článkoch 11 a 12).

2. Vzťahy Jersey s Európskou úniou určuje Protokol č. 3 k Zmluve o pristúpení Spojeného kráľovstva k Európskemu spoločenstvu. Za podmienok stanovených protokolom Jersey netvorí súčasť daňového územia Európskej únie.

3. Jersey berie na vedomie, že zatiaľ čo konečným cieľom členských štátov Európskej únie je umožniť účinné zdaňovanie výplat úroku v členskom štáte sídla vlastníka požitkov na daňové účely prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií týkajúcich sa výplat úroku, tri členské štáty, menovite Rakúsko, Belgicko a Luxembursko, nie sú počas prechodného obdobia povinné vymieňať informácie, ale uplatňujú zrážkovú daň z príjmu z úspor, na ktorý sa vzťahuje táto smernica.

4. „Zrážková daň“, na ktorú odkazuje smernica, sa bude vo vnútroštátnych právnych predpisoch Jersey nazývať „retention tax“ (zadržaná daň). Na účely tejto dohody sa preto tieto dva názvy uvádzajú spoločne ako „zrážková daň/zadržaná daň“ a majú rovnaký význam.

5. Jersey súhlasil s uplatňovaním zadržanej dane s účinnosťou od 1. januára 2005 za predpokladu, že členské štáty prijali zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou a že požiadavky uvedené v článku 17 smernice a článku 17 ods. 2 tejto dohody sa všeobecne splnili.

6. Jersey súhlasil s uplatňovaním automatickej výmeny informácií tým istým spôsobom, ktorý je stanovený v kapitole II smernice, a to od skončenia prechodného obdobia vymedzeného v článku 10 ods. 2 smernice.

7. Jersey má právne predpisy týkajúce sa podnikov pre kolektívne investovanie, ktorých účinky sa považujú za rovnocenné právnym predpisom Európskeho spoločenstva uvedeným v článkoch 2 a 6 smernice.

Slovenská republika a Jersey (ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“), ak kontext nevyžaduje inak,

súhlasili s uzavretím tejto dohody, ktorá obsahuje záväzky len na strane zmluvných strán a ktorá ustanovuje, že

a) príslušný orgán Slovenskej republiky si automaticky vymieňa informácie s príslušným orgánom Jersey rovnakým spôsobom ako s príslušným orgánom členského štátu,

b) Jersey uplatňuje počas prechodného obdobia vymedzeného v článku 10 smernice zadržanú daň od rovnakého dňa a za rovnakých podmienok, ako je uvedené v článkoch 11 a 12 tejto smernice,

c) príslušný orgán Jersey si vymieňa automaticky informácie s príslušným orgánom Slovenskej republiky v súlade s článkom 13 smernice,

d) príslušný orgán Jersey prevedie 75 % príjmu zo zadržanej dane príslušnému orgánu Slovenskej republiky

v súvislosti s výplatami úroku, ktoré vyplatí vyplácajúci zástupca so sídlom v zmluvnej strane fyzickej osobe so sídlom v druhej zmluvnej strane.

Na účely tejto dohody výraz „príslušný orgán“ v prípade zmluvných strán označuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ak ide o Slovenskú republiku, a „the Comptroller of Income Tax“, ak ide o Jersey.

Článok 1

Zadržanie dane vyplácajúcimi zástupcami

Výplaty úroku vymedzené v článku 8 tejto dohody, ktoré vypláca vyplácajúci zástupca so sídlom na Jersey v prospech vlastníkov požitkov v zmysle článku 5 tejto dohody, ktorí majú bydlisko v Slovenskej republike, podliehajú v zmysle článku 3 tejto dohody zadržaniu zo sumy výplat úroku počas prechodného obdobia uvedeného v článku 14 tejto dohody a začínajúceho sa v deň uvedený v článku 15 tejto dohody. Sadzba zadržanej dane je 15 % počas prvých troch rokov prechodného obdobia, 20 % počas troch nasledujúcich rokov a neskôr 35 %.

Článok 2

Oznamovanie informácií vyplácajúcimi zástupcami

1. Ak výplaty úroku vymedzené v článku 8 tejto dohody vypláca vyplácajúci zástupca so sídlom v Slovenskej republike v prospech vlastníkov požitkov na základe článku 5 tejto dohody, ktorí majú bydlisko na Jersey, alebo ak sa uplatňujú ustanovenia článku 3 ods. 1 písm. a), vyplácajúci zástupca oznámi svojmu príslušnému orgánu

a) totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov ustanovené na základe článku 6 tejto dohody,

b) meno a adresu vyplácajúceho zástupcu,

c) číslo účtu vlastníka požitkov, alebo ak chýba, identifikáciu pohľadávky, ktorá zakladá právo na úrok,

d) informácie týkajúce sa výplaty úroku stanovenej v článku 4 ods. 1 tejto dohody; zmluvné strany však môžu obmedziť minimálny rozsah informácií ohľadom výplaty úroku, ktorý má oznamovať vyplácajúci zástupca, na celkovú sumu úroku alebo príjmu a na celkovú sumu výnosov z odpredaja, amortizácie alebo náhrady

a Slovenská republika dodrží odsek 2 tohto článku.

2. Do šiestich mesiacov od skončenia ich zdaňovacieho obdobia príslušný orgán Slovenskej republiky automaticky oznámi príslušnému orgánu Jersey informáciu uvedenú v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku týkajúcu sa všetkých výplat úroku vykonaných počas tohto obdobia.

Článok 3

Výnimky z postupu pri zadržiavaní dane

1. Jersey vyberajúci zadržanú daň na základe článku 1 tejto dohody zabezpečí v záujme toho, aby vlastníci požitkov mohli požadovať, aby sa nezrážala žiadna daň, jeden z týchto postupov alebo obidva postupy naraz:

a) postup, ktorý dovoľuje vlastníkovi požitkov na základe článku 5 tejto dohody vyhnúť sa zadržanej dani uvedenej v článku 1 tejto dohody tak, že vyslovene poverí svojho vyplácajúceho zástupcu, aby oznámil výplaty úroku príslušnému orgánu zmluvnej strany, v ktorej má vyplácajúci zástupca sídlo; takéto poverenie zahŕňa všetky výplaty úroku vykonané pre vlastníka požitkov vyplácajúcim zástupcom,

b) postup, ktorý zabezpečuje, že zadržaná daň sa nevyberá, ak vlastník požitkov predloží svojmu vyplácajúcemu zástupcovi osvedčenie vyhotovené v jeho mene príslušným orgánom zmluvnej strany bydliska na daňové účely na základe odseku 2 tohto článku.

2. Na žiadosť vlastníka požitkov príslušný orgán zmluvnej strany štátu bydliska na daňové účely vydá osvedčenie, ktoré obsahuje

i) meno, adresu a daňové alebo iné identifikačné číslo, alebo ak chýba, dátum a miesto narodenia vlastníka požitkov,

ii) meno a adresu vyplácajúceho zástupcu,

iii) číslo účtu vlastníka požitkov, alebo ak chýba, identifikáciu cenného papiera.

Takéto osvedčenie je platné počas lehoty nepresahujúcej tri roky. Vydáva sa každému vlastníkovi požitkov, ktorý oň požiada, do dvoch mesiacov od podania žiadosti.

3. Ak sa uplatňuje odsek 1 písm. a) tohto článku, príslušný orgán Jersey, na ktorom má vyplácajúci zástupca sídlo, oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky, bydliska vlastníka požitkov, informácie uvedené v článku 2 ods. 1 tejto dohody. Oznamovanie týchto informácií je automatické a uskutočňuje sa najmenej raz ročne do šiestich mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia ustanoveného právnymi predpismi zmluvnej strany a za všetky výplaty úroku vykonané počas toho roka.

Článok 4

Základ na stanovenie zadržanej dane

1. Vyplácajúci zástupca so sídlom na Jersey vyberá zadržanú daň na základe článku 1 tejto dohody takto:

a) v prípade výplaty úroku na základe článku 8 ods. 1 písm. a) tejto dohody: zo sumy vyplateného alebo na účet pripísaného úroku,

b) v prípade výplaty úroku na základe článku 8 ods. 1 písm. b) alebo d) tejto dohody: zo sumy úroku alebo príjmu uvedeného v písmene b) alebo d) uvedeného článku alebo výberom s rovnakým účinkom, ktorý znáša prijímateľ, z plnej sumy výnosov z odpredaja, splatenia alebo náhrady,

c) v prípade výplaty úroku na základe článku 8 ods. 1 písm. c) tejto dohody: zo sumy úroku uvedeného v tomto článku,

d) v prípade výplaty úroku na základe článku 8 ods. 4 tejto dohody: zo sumy úroku pripísaného jednotlivým členom subjektu uvedeného v článku 7 ods. 2 tejto dohody, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 ods. 1 tejto dohody,

e) ak Jersey vykonáva možnosť voľby na základe článku 8 ods. 5 tejto dohody: zo sumy anualizovaného úroku.

2. Na účely odseku 1 písm. a) a b) tohto článku sa zadržaná daň odpočíta pomerne k obdobiu držby pohľadávky vlastníkom požitkov. Ak vyplácajúci zástupca nedokáže určiť obdobie držby na základe informácií, ktoré má k dispozícii, vyplácajúci zástupca pristupuje k vlastníkovi požitkov, akoby pohľadávku držal počas celej jej existencie, ak vlastník požitkov neposkytne dôkaz o dni jej nadobudnutia.

3. Uloženie zadržanej dane Jersey nebráni druhej zmluvnej strane bydliska vlastníka požitkov, aby zdaňovala príjem na základe svojho vnútroštátneho práva.

4. Počas prechodného obdobia môže Jersey zabezpečiť, že hospodársky subjekt vyplácajúci alebo zabezpečujúci úrok subjektu uvedenému v článku 7 ods. 2 tejto dohody v druhej zmluvnej strane sa považuje za vyplácajúceho zástupcu namiesto daného subjektu a vyberá zadržanú daň z uvedeného úroku, ak daný subjekt formálne nesúhlasil s tým, aby sa jeho meno, adresa a celková suma jemu vyplateného alebo zabezpečeného úroku oznámila na základe posledného odseku článku 7 ods. 2 tejto dohody.

Článok 5

Definícia vlastníka požitkov

1. Na účely tejto dohody výraz „vlastník požitkov“ označuje každú fyzickú osobu, ktorá prijíma výplatu úroku, alebo každú fyzickú osobu, v prospech ktorej je výplata úroku zabezpečená, ak neposkytne dôkaz, že ju neprijala ani nezabezpečila v jeho vlastný prospech. Fyzická osoba sa nepovažuje za vlastníka požitkov, ak

a) koná ako vyplácajúci zástupca v zmysle článku 7 ods. 1 tejto dohody,

b) koná v mene právnickej osoby, subjektu, ktorý je zdaňovaný zo svojich ziskov na základe všeobecných úprav na zdaňovanie podnikania, UCITS schválenej na základe smernice 85/611/EHS, ekvivalentného podniku pre kolektívne investovanie zriadeného na Jersey alebo subjektu uvedeného v článku 7 ods. 2 tejto dohody, pričom v poslednom spomenutom prípade oznamuje meno a adresu tohto subjektu hospodárskemu subjektu, ktorý vykonáva výplatu úroku, a uvedený hospodársky subjekt oznamuje tieto informácie príslušnému orgánu svojej zmluvnej strany bydliska/sídla,

c) koná v mene iného jednotlivca, ktorý je vlastníkom požitkov, a oznamuje vyplácajúcemu zástupcovi totožnosť uvedeného vlastníka požitkov.

2. Ak vyplácajúci zástupca má informácie, ktoré naznačujú, že fyzická osoba, ktorá prijíma výplatu úroku alebo pre ktorú je výplata úroku zabezpečená, nemusí byť vlastníkom požitkov, a ak sa na uvedenú fyzickú osobu neuplatňuje odsek 1 písm. a) a ani odsek 1 písm. b), podnikne všetky primerané kroky na stanovenie totožnosti vlastníka požitkov. Ak vyplácajúci zástupca nie je schopný identifikovať vlastníka požitkov, k predmetnej fyzickej osobe pristupuje ako k vlastníkovi požitkov.

Článok 6

Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov

1. Každá zmluvná strana v rámci svojho územia prijíma a zabezpečuje uplatňovanie postupov potrebných na to, aby sa vyplácajúcemu zástupcovi umožnilo identifikovať vlastníkov požitkov a ich bydlisko na účely tejto dohody. Pri takýchto postupoch sa dodržiavajú minimálne štandardy stanovené v odsekoch 2 a 3.

2. Vyplácajúci zástupca stanovuje totožnosť vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ktoré sa menia v závislosti od toho, kedy sa nadviazali vzťahy medzi vyplácajúcim zástupcom a prijímateľom úroku, takto:

a) v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca stanovuje totožnosť vlastníka požitkov pozostávajúcu z jeho mena a adresy s použitím informácií, ktoré má k dispozícii, najmä podľa predpisov platných v krajine svojho sídla a v prípade Slovenskej republiky podľa ustanovení smernice Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o zabraňovaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo v prípade Jersey podľa ekvivalentných právnych predpisov,

b) v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri absencii zmluvných vzťahov, počínajúc 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca stanovuje totožnosť vlastníka požitkov pozostávajúcu z mena, adresy, a ak je k dispozícii, aj z daňového identifikačného čísla prideleného členským štátom bydliska na daňové účely. Tieto údaje sa stanovujú na základe cestovného pasu alebo úradného preukazu totožnosti predloženého vlastníkom požitkov. Ak sa v cestovnom pase alebo v úradnom preukaze totožnosti nenachádza adresa, stanoví sa na základe akéhokoľvek iného písomného dokladu totožnosti predloženého vlastníkom požitkov. Ak sa v cestovnom pase, úradnom preukaze totožnosti alebo v akomkoľvek inom písomnom doklade totožnosti vrátane, prípadne v osvedčení o bydlisku na daňové účely predloženom vlastníkom požitkov neuvádza daňové identifikačné číslo, totožnosť sa doplní odkazom na dátum a miesto narodenia vlastníka požitkov, ktoré sú stanovené na základe jeho cestovného pasu alebo úradného preukazu totožnosti.

3. Vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ktoré sa menia v závislosti od toho, kedy sa nadviazali vzťahy medzi vyplácajúcim zástupcom a prijímateľom úroku. Na základe týchto podmienok sa miesto bydliska nachádza v krajine, kde má vlastník požitkov trvalú adresu:

a) v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov s použitím informácií, ktoré má k dispozícii, najmä podľa predpisov platných v krajine svojho sídla, a v prípade Slovenskej republiky podľa smernice 91/308/EHS alebo v prípade Jersey podľa ekvivalentných právnych predpisov,

b) v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri absencii zmluvných vzťahov, počínajúc 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe adresy uvedenej v cestovnom pase, úradnom preukaze totožnosti, alebo ak je to potrebné, na základe akéhokoľvek písomného dokladu totožnosti predloženého vlastníkom požitkov a podľa tohto postupu: v prípade jednotlivcov predkladajúcich cestovný pas alebo úradný preukaz totožnosti vydaný členským štátom, ktorí vyhlasujú, že majú bydlisko v tretej krajine, bydlisko sa stanovuje prostredníctvom osvedčenia o bydlisku na daňové účely vydaného príslušným orgánom tretej krajiny, o ktorej jednotlivec vyhlasuje, že v nej má bydlisko. V prípade nepredloženia takého osvedčenia sa za krajinu bydliska považuje členský štát, ktorý vydal cestovný pas alebo iný úradný doklad potvrdzujúci totožnosť.

Článok 7

Definícia vyplácajúceho zástupcu

1. Na účely tejto dohody výraz „vyplácajúci zástupca“ označuje akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý vypláca alebo zabezpečuje úrok na okamžitý prospech vlastníka požitkov bez ohľadu na to, či je subjekt dlžníkom pohľadávky, ktorá prináša úrok, alebo subjektom povereným dlžníkom alebo vlastníkom požitkov vyplácaním úroku alebo zabezpečením vyplácania úroku.

2. Akýkoľvek subjekt so sídlom v zmluvnej strane, ktorému sa vypláca úrok alebo pre ktorého sa úrok zabezpečuje v prospech vlastníka požitkov, sa pri takejto výplate alebo pri zabezpečovaní takejto výplaty tiež považuje za vyplácajúceho zástupcu. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak má hospodársky subjekt na základe úradného dokladu predloženého uvedeným subjektom dôvod veriť, že

a) je to právnická osoba s výnimkou právnických osôb uvedených v odseku 5 tohto článku alebo

b) jej zisky sa zdaňujú na základe všeobecných úprav na zdaňovanie podnikania, alebo

c) je to UCITS uznávaná na základe smernice Rady 85/611/EHS alebo ekvivalentný podnik pre kolektívne investovanie zriadený na Jersey.

Hospodársky subjekt vyplácajúci úrok alebo zabezpečujúci úrok takémuto subjektu so sídlom v druhej zmluvnej strane, ktorý sa na základe tohto odseku považuje za vyplácajúceho zástupcu, oznámi meno a adresu subjektu a celkovú sumu úroku zaplateného alebo zabezpečeného tomuto subjektu príslušnému orgánu zmluvnej strany, na ktorej území má sídlo, ktorý tieto informácie postúpi príslušnému orgánu zmluvnej strany, na ktorej území má subjekt sídlo.

3. Subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku však má možnosť, aby sa k nemu pristupovalo na účely tejto dohody ako k UCITS alebo k ekvivalentnému podniku, ako je to uvedené v odseku 2 písm. c). Vykonávanie tejto možnosti si vyžaduje vydanie osvedčenia zmluvnou stranou, na ktorej území má subjekt sídlo, a jeho predloženie uvedeným subjektom hospodárskemu subjektu. Zmluvné strany stanovia podrobné pravidlá pre túto možnosť v prípade subjektov so sídlom na ich území.

4. Ak hospodársky subjekt a subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku majú sídlo na území tej istej zmluvnej strany, zmluvná strana prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby daný subjekt konajúci ako vyplácajúci zástupca dodržiaval ustanovenia tejto dohody.

5. Právnické osoby vyňaté z pôsobnosti odseku 2 písm. a) tohto článku sú

a) vo Fínsku: avoin yhtio (Ay) a kommandiittiyhtio (Ky)/oppet bolag a kommanditbolag,

b) vo Švédsku: handelsbolag (HB) a kommanditbolag (KB).

Článok 8

Definícia výplaty úroku

1. Na účely tejto dohody výraz „výplata úroku“ označuje

a) úrok vyplatený alebo pripísaný na účet, ktorý sa týka pohľadávok každého druhu, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zabezpečené hypotékou, a bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v nich obsiahnuté práva na účasť na ziskoch dlžníka, a najmä príjem z vládnych cenných papierov a príjem z dlhopisov alebo obligácií vrátane prémií a ziskov spojených s týmito cennými papiermi; penále za oneskorenú výplatu sa nepovažuje za výplatu úroku,

b) úrok, ktorý sa nahromadil alebo sa kapitalizoval pri odpredaji, náhrade alebo splatení pohľadávok uvedených v písmene a),

c) príjem pochádzajúci z výplat úroku buď priamo, alebo prostredníctvom subjektu uvedeného v článku 7 ods. 2 tejto dohody, ktoré sú rozdeľované

i) UCITS schválenou na základe smernice Rady ES 85/611/EHS alebo

ii) ekvivalentným podnikom pre kolektívne investovanie zriadeným na Jersey,

iii) subjektmi, ktoré majú nárok na základe článku 7 ods. 3 tejto dohody,

iv) podnikmi pre kolektívne investovanie zriadenými mimo územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva podľa jej článku 299, a mimo územia Jersey,

d) príjem realizovaný pri odpredaji, náhrade alebo splatení akcií alebo podielov v týchto podnikoch a subjektoch, ak priamo alebo nepriamo prostredníctvom iných podnikov pre kolektívne investovanie alebo iných subjektov uvedených ďalej investujú viac ako 40 % svojich aktív do pohľadávok uvedených v písmene a):

i) UCITS schválená na základe smernice 85/611/EHS alebo

ii) ekvivalentný podnik pre kolektívne investovanie zriadený na Jersey,

iii) subjekty, ktoré majú nárok na základe článku 7 ods. 3 tejto dohody,

iv) podniky pre kolektívne investovanie zriadené mimo územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva podľa jej článku 299, a mimo územia Jersey.

Zmluvné strany však majú možnosť zahrnúť príjem uvedený v odseku 1 písm. d) tohto článku do vymedzenia úroku iba v tom rozsahu, ak taký príjem zodpovedá ziskom priamo alebo nepriamo pochádzajúcim z výplat úroku na základe odseku 1 písm. a) a b) tohto článku.

2. Ak ide o odsek 1 písm. c) a d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie o podiele príjmu, ktorý pochádza z výplat úroku, za výplatu úroku sa považuje celková suma príjmu.

3. Ak ide o odsek 1 písm. d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie o percentuálnom podiele aktív investovaných do pohľadávok, akcií alebo podielov vymedzených v danom odseku, percentuálny podiel sa považuje za vyšší ako 40 %. Ak nemôže určiť sumu príjmu realizovaného vlastníkom požitkov, za príjem sa považuje výnos z odpredaja, náhrady alebo splatenia akcií alebo podielov.

4. Ak je úrok uvedený v odseku 1 tohto článku vyplatený alebo pripísaný na účet subjektu uvedeného v článku 7 ods. 2 tejto dohody a ak takýto subjekt nemá nárok na základe článku 7 ods. 3, považuje sa za výplatu úroku takýmto subjektom.

5. Ak ide o odsek 1 písm. b) a d) tohto článku, zmluvná strana má možnosť vyžadovať od vyplácajúcich zástupcov na svojom území, aby anualizovali úrok počas obdobia, ktoré nemôže presiahnuť obdobie jedného roka, a pristupovali k takému anualizovanému úroku ako k výplate úroku dokonca aj vtedy, ak v tomto období nedošlo k odpredaju, splateniu alebo náhrade.

6. Odlišne od odseku 1 písm. c) a d) tohto článku má zmluvná strana právo vylúčiť z definície výplaty úroku akýkoľvek príjem uvedený v týchto ustanoveniach od podnikov alebo subjektov zriadených na jej území, ak investícia do pohľadávok takýchto subjektov uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku nepresiahla 15 % ich aktív. Podobne, odlišne od odseku 4 tohto článku, má zmluvná strana možnosť vylúčiť z definície výplaty úroku v odseku 1 tohto článku úrok vyplatený alebo pripísaný na účet subjektu uvedeného v článku 7 ods. 2 tejto dohody, ktorý nemal nárok na základe článku 7 ods. 3 tejto dohody a ktorý je zriadený na jej území, ak investícia tohto subjektu do pohľadávok uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku nepresiahla 15 % jeho aktív.

Vykonávanie takejto možnosti jednou zmluvnou stranou je záväzné pre druhú zmluvnú stranu.

7. Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 písm. d) tohto článku a odseku 3 tohto článku je od 1. januára 2011 25 %.

8. Percentuálne podiely uvedené v odseku 1 písm. d) tohto článku a v odseku 6 tohto článku sa určujú v závislosti od investičnej politiky stanovenej v pravidlách fondu alebo v registračných dokumentoch príslušných podnikov alebo subjektov a v prípade, že chýbajú, s ohľadom na aktuálne zloženie aktív príslušných podnikov alebo subjektov.

Článok 9

Delenie príjmu zo zadržanej dane

1. Jersey si ponechá 25 % zadržanej dane odpočítanej na základe tejto dohody a prevedie zvyšných 75 % príjmu inej zmluvnej strane.

2. Jersey vyberajúci zadržanú daň na základe článku 4 ods. 4 tejto dohody si ponechá 25 % z príjmu a 75 % príjmu prevedie Slovenskej republike v pomere k prevodom vykonávaným podľa odseku 1 tohto článku.

3. Tieto prevody sa uskutočňujú každý rok formou jednej splátky najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia ustanoveného právnymi predpismi Jersey.

4. Jersey vyberajúci zadržanú daň prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie náležitého fungovania systému delenia príjmov.

Článok 10

Zamedzenie dvojitého zdanenia

1. Zmluvná strana, v ktorej má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, zabezpečí zamedzenie dvojitého zdanenia, ktoré by mohlo byť dôsledkom uloženia zadržanej dane Jersey, na ktorú sa táto dohoda odvoláva na základe týchto ustanovení:

i) ak úrok prijatý vlastníkom požitkov podliehal zadržanej dani na Jersey, druhá zmluvná strana poskytne zápočet dane rovný sume dane zadržanej na základe jej vnútroštátneho práva. Ak táto suma presahuje sumu dane dlžnej na základe jej vnútroštátneho práva, zmluvná strana bydliska na daňové účely vráti prevyšujúcu sumu zadržanej dane vlastníkovi požitkov,

ii) ak okrem zadržanej dane uvedenej v článku 4 tejto dohody úrok prijatý vlastníkom požitkov podliehal akémukoľvek inému typu zrážkovej dane/zadržanej dane a zmluvná strana bydliska na daňové účely poskytuje na takú zrážkovú daň/zadržanú daň daňový zápočet na základe jej vnútroštátneho práva alebo dohovorov o dvojitom zdanení, táto iná zrážková daň/zadržaná daň sa započíta pred uplatnením postupu stanoveného v bode i) tohto článku.

2. Zmluvná strana, ktorá je krajinou bydliska na daňové účely vlastníka požitkov, môže nahradiť mechanizmus zápočtu dane uvedený v odseku 1 náhradou zadržanej dane uvedenej v článku 1 tejto dohody.

Článok 11

Prechodné ustanovenia pre obchodovateľné dlhové cenné papiere

1. Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 14 tejto dohody, ale najneskôr do 31. decembra 2010 domáce a medzinárodné dlhopisy a ostatné obchodovateľné dlhové cenné papiere, ktoré boli po prvýkrát vydané pred 1. marcom 2001 alebo v prípade ktorých pôvodné emisné prospekty schválili príslušné orgány na základe smernice Rady 80/390/EHS alebo zodpovedné orgány v tretích krajinách pred uvedeným dňom, sa nepovažujú za pohľadávky na základe článku 8 ods. 1 písm. a) tejto dohody za predpokladu, že sa počínajúc 1. marcom 2002 nevydajú žiadne ďalšie emisie týchto dlhových cenných papierov. Ak by však prechodné obdobie pokračovalo po 31. decembri 2010, ustanovenia tohto článku sa budú naďalej uplatňovať iba so zreteľom na tieto obchodovateľné dlhové cenné papiere:

– ktoré obsahujú klauzuly o pripočítaní úroku zaplateného v inej krajine („gross-up“) alebo o predčasnej náhrade, a

– ak vyplácajúci zástupca sídli v zmluvnej strane, ktorá uplatňuje zadržanú daň, pričom uvedený vyplácajúci zástupca vypláca úrok alebo zabezpečuje výplatu úroku na bezprostredný prospech vlastníka požitkov, ktorý má sídlo na území druhej zmluvnej strany.

Ak sa počínajúc 1. marcom 2002 uskutoční ďalšia emisia uvedeného obchodovateľného dlhového cenného papiera vydaného vládou alebo súvisiacim subjektom, ktorý koná ako správny orgán alebo ktorého úloha je uznávaná medzinárodnou zmluvou, ako je vymedzené v prílohe k tejto dohode, celá emisia takého cenného papiera pozostávajúca z pôvodnej emisie a akejkoľvek ďalšej emisie sa považuje za pohľadávku na základe článku 8 ods. 1 písm. a) tejto dohody.

Ak sa počínajúc 1. marcom 2002 uskutoční ďalšia emisia uvedeného obchodovateľného dlhového cenného papiera vydaného akýmkoľvek iným emitentom, na ktorého sa nevzťahuje druhý pododsek, táto ďalšia emisia sa považuje za pohľadávku na základe článku 8 ods. 1 písm. a) tejto dohody.

2. Nič v tomto článku nebráni zmluvným stranám, aby zdaňovali príjem z obchodovateľných dlhových cenných papierov uvedených v odseku 1 na základe svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 12

Postup pri vzájomnej dohode

Ak medzi zmluvnými stranami vzniknú ťažkosti alebo pochybnosti týkajúce sa vykonávania alebo výkladu tejto dohody, zmluvné strany prejavia maximálne úsilie vyriešiť záležitosť vzájomnou dohodou.

Článok 13

Dôvernosť

1. Všetky informácie poskytnuté a prijaté príslušným orgánom zmluvnej strany sú dôverné.

2. Informácie poskytnuté príslušnému orgánu zmluvnej strany sa nesmú použiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany na žiadne iné účely ako na účely priameho zdaňovania.

3. Poskytnuté informácie sa môžu sprístupniť len osobám alebo orgánom, ktoré sa zaoberajú priamym zdaňovaním, a tieto osoby alebo orgány ich môžu použiť len na tieto účely alebo na účely dohľadu vrátane rozhodnutia o prípadnom odvolaní. Na tieto účely môžu byť informácie sprístupnené na verejných súdnych konaniach alebo iných súdnych konaniach.

4. Ak sa príslušný orgán zmluvnej strany domnieva, že informácie, ktoré dostal od príslušného úradu druhej zmluvnej strany, sú pravdepodobne užitočné pre príslušný orgán iného členského štátu, môže tieto informácie odovzdať tomuto príslušnému orgánu so súhlasom príslušného úradu, ktorý informácie poskytol.

Článok 14

Prechodné obdobie

Na konci prechodného obdobia, ako je definované v článku 10 ods. 2 smernice, Jersey prestane uplatňovať zadržanú daň a delenie príjmov ustanovené v tejto dohode a uplatňuje so zreteľom na druhú zmluvnú stranu ustanovenia týkajúce sa automatickej výmeny informácií rovnakým spôsobom, ako je ustanovené v kapitole II smernice. Ak sa počas prechodného obdobia Jersey rozhodne uplatňovať ustanovenia týkajúce sa automatickej výmeny informácií rovnakým spôsobom, ako je ustanovené v kapitole II smernice, nebude naďalej uplatňovať zrážkovú daň/zadržanú daň a delenie príjmov ustanovené v článku 9 tejto dohody.

Článok 15

Nadobudnutie platnosti

V zmysle ustanovení článku 17 tejto dohody táto dohoda nadobúda platnosť 1. januára 2005.

Článok 16

Skončenie

1. Táto dohoda zostáva v platnosti, kým ju neskončí jedna zo zmluvných strán.

2. Každá zo zmluvných strán môže skončiť túto dohodu tak, že to písomne oznámi druhej zmluvnej strane, pričom uvedie okolnosti, ktoré ju viedli k tomuto oznámeniu. V tomto prípade táto dohoda stráca platnosť 12 mesiacov po podaní oznámenia.

Článok 17

Uplatňovanie a pozastavenie uplatňovania

1. Uplatňovanie tejto dohody je podmienené tým, aby všetky členské štáty Európskej únie, Spojené štáty americké, Švajčiarsko, Andorra, Lichtenštajnsko, Monako a Sanmarínska republika a všetky príslušné závislé a pridružené územia členských štátov Európskeho spoločenstva v tomto poradí prijali a vykonávali opatrenia, ktoré sú v súlade alebo sú rovnocenné s tými, ktoré sú obsiahnuté v smernici alebo v tejto dohode, a zabezpečili rovnaké dátumy vykonávania.

2. Zmluvné strany najneskôr šesť mesiacov pred dátumom uvedeným v článku 15 tejto dohody jednomyseľne rozhodnú, či podmienka stanovená v odseku 1 bude splnená so zreteľom na dátumy nadobudnutia účinnosti príslušných opatrení v členských štátoch, vo vymenovaných tretích krajinách a na príslušných závislých alebo pridružených územiach.

3. Na základe postupu pri vzájomnej dohode stanoveného v článku 12 tejto dohody uplatňovanie tejto dohody alebo jej častí môže pozastaviť každá zo zmluvných strán s okamžitým účinkom prostredníctvom oznámenia odovzdaného druhej zmluvnej strane, v ktorom sú uvedené okolnosti vedúce k takémuto oznámeniu, a to v prípade, že sa prestane, dočasne alebo trvalo, uplatňovať smernica na základe práva Európskeho spoločenstva, alebo v prípade, že členský štát pozastaví uplatňovanie jeho vykonávacích právnych predpisov. Vykonávanie dohody sa obnoví, len čo prestanú platiť okolnosti vedúce k jeho pozastaveniu.

4. V zmysle postupu pri vzájomnej dohode stanoveného v článku 12 tejto dohody každá zo zmluvných strán môže pozastaviť uplatňovanie tejto dohody prostredníctvom oznámenia odovzdaného druhej zmluvnej strane, v ktorom sú uvedené okolnosti vedúce k takému oznámeniu, a to v prípade, že jedna z tretích krajín alebo jedno z území uvedených v odseku 1 prestane následne uplatňovať opatrenia uvedené v tomto odseku. Pozastavenie uplatňovania sa vykoná najskôr dva mesiace po oznámení. Uplatňovanie dohody sa obnoví, len čo príslušná tretia krajina alebo územie obnoví opatrenia.

Vypracované v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické.

Príloha k dohode

ZOZNAM SÚVISIACICH SUBJEKTOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 11

Na účely článku 11 tejto dohody sa za „súvisiaci subjekt, ktorý koná ako orgán verejnej správy alebo ktorého úloha je uznávaná medzinárodnou zmluvou,“ považujú tieto subjekty:

SUBJEKTY V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE

Belgicko

– Vlaams Gewest (Flámsky región)

– Région wallonne (Valónsky región)

– Région bruxelloise/Brussels Gewest (Bruselský región)

– Communauté française (Francúzske spoločenstvo)

– Vlaamse Gemeenschap (Flámske spoločenstvo)

– Deutschsprachige Gemeinschaft (Nemecky hovoriace spoločenstvo)

Španielsko

– Xunta de Galicia (vláda autonómneho spoločenstva Galície)

– Junta de Andalucía (vláda autonómneho spoločenstva Andalúzie)

– Junta de Extremadura (vláda autonómneho spoločenstva Estremadury)

– Junta de Castilla-La Mancha (vláda autonómneho spoločenstva Kastílie-La Manche)

– Junta de Castilla-León (vláda autonómneho spoločenstva Kastílie-Leónu)

– Gobierno Foral de Navarra (vláda autonómneho spoločenstva Navarry)

– Govern de les Illes Balears (vláda autonómneho spoločenstva Baleárskych ostrovov)

– Generalitat de Catalunya (vláda autonómneho spoločenstva Katalánska)

– Generalitat de Valencia (vláda autonómneho spoločenstva Valencie)

– Diputación General de Aragón (vláda autonómneho spoločenstva Aragónska)

– Gobierno de las Islas Canarias (vláda autonómneho spoločenstva Kanárskych ostrovov)

– Gobierno de Murcia (vláda autonómneho spoločenstva Murcie)

– Gobierno de Madrid (vláda autonómneho spoločenstva Madridu)

– Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (vláda autonómneho spoločenstva Baskicka)

– Diputación Foral de Guipúzcoa (regionálna rada Guipúzcoy)

– Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (regionálna rada Biskajska)

– Diputación Foral de Álava (regionálna rada Álavy)

– Ayuntamiento de Madrid (mestská rada Madridu)

– Ayuntamiento de Barcelona (mestská rada Barcelony)

– Cabildo Insular de Gran Canaria (ostrovná rada Gran Canarie)

– Cabildo Insular de Tenerife (ostrovná rada Tenerife)

– Instituto de Crédito Oficial (Verejný úverový ústav)

– Instituto Catalán de Finanzas (Finančný ústav Katalánska)

– Instituto Valenciano de Finanzas (Finančný ústav Valencie)

Grécko

– Οργανιδμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Národný telekomunikačný úrad)

– Οργανιδμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Národná železničná spoločnosť)

– Δημόδια Επιχείρηδη Ηλεκτριδμού (Štátna elektrárenská spoločnosť)

Francúzsko

– La Caisse d´amortissement de la dette sociale (CADES) (Fond na úhradu dlhu sociálneho zabezpečenia)

– L´Agence française de développement (AFD) (Francúzska rozvojová agentúra)

– Réseau Ferré de France (RFF) (Francúzska železničná sieť)

– Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Národný diaľničný fond)

– Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Zväz verejných nemocníc parížskej oblasti)

– Charbonnages de France (CDF) (Ústredie francúzskych štátnych spoločností na ťažbu čierneho uhlia)

– Entreprise miniere et chimique (EMC) (Štátna ťažobná a chemická spoločnosť)

Taliansko

– regióny

– provincie

– mestá a obce

– Cassa Depositi e Prestiti (Fond vkladov a pôžičiek)

Lotyšsko

– Pađvaldîbas (miestne samosprávy)

Poľsko

– gminy (obce)

– powiaty (okresy)

– województwa (vojvodstvá)

– związki gmin (združenia obcí)

– związki powiatów (združenia okresov)

– związki województw (združenia vojvodstiev)

– miasto stołeczne Warszawa (hlavné mesto Varšava)

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentúra pre reštrukturalizáciu a modernizáciu poľnohospodárstva)

– Agencja Nieruchomości Rolnych (Agentúra pre poľnohospodársky majetok)

Portugalsko

– Regiăo Autónoma da Madeira (autonómna oblasť Madeira)

– Regiăo Autónoma dos Açores (autonómna oblasť Azory)

– mestá a obce

Slovensko

– mestá a obce

– Železnice Slovenskej republiky

– Štátny fond cestného hospodárstva

– Slovenské elektrárne

– Vodohospodárska výstavba

MEDZINÁRODNÉ SUBJEKTY

– Európska banka pre obnovu a rozvoj

– Európska investičná banka

– Ázijská rozvojová banka

– Africká rozvojová banka

– Svetová banka/Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj/Medzinárodný menový fond

– Medzinárodné finančné združenie

– Medziamerická rozvojová banka

– Rozvojová banka Rady Európy

– Euratom

– Európske spoločenstvo

– Andské rozvojové združenie

– Eurofima

– Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ

– Nordická investičná banka

– Karibská rozvojová banka

Ustanovenia článku 11 sa netýkajú žiadnych medzinárodných záväzkov, ktoré mohli zmluvné strany prijať vo vzťahu k uvedeným medzinárodným subjektom.

SUBJEKTY V TRETÍCH KRAJINÁCH

Subjekty, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

1. Subjekt sa podľa vnútroštátnych kritérií jednoznačne považuje za verejný subjekt.

2. Takýto verejný subjekt je netrhovým výrobcom, ktorý spravuje a financuje skupinu činností hlavne poskytovaním netrhových tovarov a služieb určených v prospech spoločenstva, ktoré účinne kontroluje štátna správa.

3. Takýto verejný subjekt vydáva cenné papiere pravidelne a vo veľkom rozsahu.

4. Príslušný štát je schopný zaručiť, že takýto verejný subjekt nevykoná predčasnú náhradu v prípade klauzúl o pripočítaní úroku zaplateného v inej krajine („gross-up“).

PODMIENKY NA ZMENU TEJTO PRÍLOHY

Zoznam súvisiacich subjektov v tejto prílohe sa môže zmeniť na základe vzájomnej dohody.