Zákon č. 12/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 9/2007
Platnosť od 06.01.2007
Účinnosť od 15.01.2007

OBSAH

12

ZÁKON

z 12. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z. a zákona č. 522/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 6 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

(17) Zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať nábor poistencov na základe mandátnych zmlúv alebo zmlúv o sprostredkovaní s fyzickými osobami alebo právnickými osobami za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu.

(18) Zdravotná poisťovňa nesmie za prijatie a potvrdenie prihlášky na verejné zdravotné poistenie poskytnúť poistencovi peňažnú odplatu, nepeňažnú odmenu alebo inú výhodu finančnej povahy, hmotnej alebo nehmotnej povahy, na ktoré nemá poistenec nárok na základe verejného zdravotného poistenia.“.

2. V § 14 ods. 6 sa číslovka „15“ nahrádza číslovkou „25“.

3. V § 22 ods. 9 písm. b) sa vypúšťajú slová „z dôvodov ustanovených v odseku 10“.

4. § 22 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Predsedu úradu môže vláda odvolať z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 10, na návrh ministra zdravotníctva.“.

5. V § 24 ods. 8 písm. b) sa slová „§ 22 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 10 a 11“.

6. V § 26 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „z dôvodov ustanovených v odseku 9“.

7. V § 30 ods. 1 sa slová „20. októbra“ nahrádzajú slovami „20. decembra“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.