Vyhláška č. 114/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení vyhlášky č. 187/2006 Z. z.

Čiastka 62/2007
Platnosť od 17.03.2007
Účinnosť od 01.04.2007 do14.03.2019
Zrušený 74/2019 Z. z.

OBSAH

114

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 23. februára 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení vyhlášky č. 187/2006 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení vyhlášky č. 187/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 10 písmeno b) znie:

b) v ďalšom špecializačnom odbore v rozsahu podľa odseku 8.“.

2. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Do minút účasti zdravotníckeho pracovníka na vzdelávacej aktivite podľa prílohy č. 1 sa započíta iba čas odborných prednášok a čas diskusie.“.

3. V prílohe č. 1 časti B bode 1 sa slová „60 minút účasti“ nahrádzajú slovami „každých 60 minút preukázateľnej účasti“.

4. V prílohe č. 1 časti B bode 2 sa slová „120 minút účasti“ nahrádzajú slovami „každých 60 minút preukázateľnej účasti“.

5. V prílohe č. 1 časti B bod 3 znie:

3. Za každých 60 minút preukázateľnej účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite organizovanej na okresnej úrovni, krajskej úrovni alebo celoslovenskej úrovni,3) ktorej minimálne trvanie je 360 minút, sa prizná účastníkovi 1 kredit. Pri viacdňovej vzdelávacej aktivite sa prizná účastníkovi najviac 8 kreditov za každý deň účasti.“.

6. V prílohe č. 1 časti B bod 4 znie:

4. Za každých 60 minút preukázateľnej účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite vedenej v cudzom jazyku alebo konanej v zahraničí sa účastníkovi prizná 1 kredit.“.

7. V prílohe č. 1 časti B bodoch 5 a 7 sa za slová „na vzdelávacej aktivite na“ vkladá slovo „miestnej,“.

8. V prílohe č. 1 časti B bodoch 5 až 9 a v bode 11 posledná veta znie: „Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú.“.

9. V prílohe č. 1 časti B bodoch 5 až 9 a v bode 11 sa na konci pripája táto veta:

„Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov.“.

10. V prílohe č. 1 časti B bode 6 sa číslo „15“ nahrádza číslom „10“ a číslo „10“ sa nahrádza číslom „5“.

11. V prílohe č. 1 časti B bode 7 sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“ a výraz „1“ sa nahrádza výrazom „2 kredity“.

12. V prílohe č. 1 časti B bode 12 písm. a) sa slovo „úvodník“ nahrádza slovami „odborný úvodník“.

13. V prílohe č. 1 sa časť B dopĺňa bodmi 17 a 18, ktoré znejú:

17. Za preukázané úspešné absolvovanie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania8) využívajúceho korešpondenčnú metódu dištančného vzdelávania9) sa priznajú kredity podľa dĺžky trvania vzdelávacej aktivity podľa tabuľky č. 3.

Tabuľka č. 3
CELKOVÝ POČET KREDITOV
Dištančné
vzdelávanie
v trvaní
Le-
kár
Zubný
lekár
Farma-
ceut
Sestra Pôrodná
asistent-
ka
Labo-
rant
Asis-
tent
Tech-
nik
Iný
zdravotníc-
ky pracov-
ník
2 roky 100 100 40 40 - 40 40 - 40
1 rok 50 50 20 20 20 20 20 20 20
6 mesiacov 25 25 10 10 10 10 10 10 10
3 mesiace 20 20 8 8 8 8 8 8 8

18. Za preukázané úspešné absolvovanie akreditovaného študijného programu dištančného vzdelávania5) realizovaného prostredníctvom počítačových sietí6) sa absolventovi po predložení príslušného dokladu7) priznajú kredity podľa dĺžky trvania vzdelávacej aktivity podľa tabuľky č. 3.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 7 znejú:

5) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.

6) Príloha č. 5 časť B bod 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

7) § 41 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.“.

14. V prílohe č. 2 písm. d) sa na konci pripája táto veta: „Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak sa prednáška opakovane prezentuje na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa prizná za každú takto opakovanú prednášku iba polovica z uvedených kreditov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.


Ivan Valentovič v. r.