Oznámenie č. 11/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 8/2007
Platnosť od 06.01.2007

11

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 21. decembra 2006 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na rok 2007 z 25. októbra 2006 uzavretá medzi zamestnávateľmi v súlade s § 1 ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 553/2003 Z. z.

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2007 z 25. októbra 2006 uzavretá podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2007 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky z 25. októbra 2006 uzavretá medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 13. novembra 2006 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením organizácií verejných prác v Slovenskej republike.

5. Dodatok č. 8 z 8. augusta 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

6. Dodatok č. 1 z 2. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

7. Dodatok č. 1 z 2. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

8. Dodatok č. 2 z 9. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 28. februára 2006 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretej medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

9. Dodatok č. 2 z 10. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 21. novembra 2005 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

10. Dodatok č. 9 zo 16. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

11. Dodatok č. 2 z 2. novembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 26. decembra 2005 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

12. Dodatok č. 4 z 9. novembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 zo 17. februára 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom Chémia Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

13. Dodatok č. 2 zo 6. decembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

14. Dodatok č. 1 z 8. decembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2008 zo 17. marca 2006 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.