Zákon č. 109/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 60/2007
Platnosť od 15.03.2007 do31.12.2009
Účinnosť od 01.04.2007 do31.12.2009
Zrušený 513/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2007 - 31.12.2009

Pôvodný predpis

15.03.2007