Zákon č. 107/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 59/2007
Platnosť od 15.03.2007
Účinnosť od 01.09.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. III bodu 11., ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008

OBSAH

107

ZÁKON

zo 7. februára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2007 okrem čl. III bodu 11., ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.