Vyhláška č. 104/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 237/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Čiastka 57/2007
Platnosť od 13.03.2007 do31.08.2009
Účinnosť od 15.03.2007 do31.08.2009
Zrušený 313/2009 Z. z.

OBSAH