Zákon č. 102/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 57/2007
Platnosť od 13.03.2007
Účinnosť od 18.04.2016
Redakčná poznámka

okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia

102

ZÁKON

z 8. februára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z. a zákona č. 342/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 10 znie:

㤠10

Dozor

Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú

a) orgány úradnej kontroly potravín nad reklamou potravín podľa pôsobnosti vymedzenej v osobitnom predpise,20)

b) Štátny ústav pre kontrolu liečiv21) nad reklamou liekov,

c) Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv21) nad reklamou veterinárnych liečiv,

d) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva21a) nad reklamou kozmetických výrobkov, potravín na osobitné výživové účely vrátane dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov, výživových doplnkov a spotrebiteľsky balených minerálnych, pramenitých a pitných vôd,

e) Slovenská obchodná inšpekcia nad reklamou tabakových výrobkov a reklamou, nad ktorou podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dozor orgány uvedené v písmenách a) až d).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 21a znejú:

20) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

21a) § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 11 ods. 2 sa za slovo „nepredloží“ vkladajú slová „alebo tieto dôkazy sú nedostatočné“.

3. V § 11 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 3 ods. 1 a 3 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1 a 3, ods. 4 okrem písmen d) a e), ods. 6 až 8“ a slová „§ 8 ods. 4 a 24“ sa nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 4“.

4. V § 11 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) od 1 000 000 Sk do 3 000 000 Sk šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 4 písm. d) a e),“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

5. V prílohe k zákonu č. 147/2001 Z. z. sa pripája 4. bod, ktorý znie:

4. Smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1; Ú. v. ES L 250, 19. 9. 1984) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú. v. ES L 290, 23. 10. 1997).“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2007 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.