Redakčné oznámenie č. r1/c232/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z.

Čiastka 232/2006
Platnosť od 28.11.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom

V § 6 ods. 6 majú byť namiesto slov „Na účely typového schválenia jednotlivého vozidla,10) týkajúceho sa vznetových motorov, musí jednotlivé vozidlo splniť limitné hodnoty ustanovené v riadku A bodu 6.2.1 prílohy I smernice.“ správne uvedené slová „Na účely schválenia jednotlivého vozidla,10) týkajúceho sa vznetových motorov, musí jednotlivé vozidlo splniť limitné hodnoty ustanovené v riadku A bodu 6.2.1 prílohy I smernice.“.