Redakčné oznámenie č. r1/c181/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 359/2006 Z. z.

Čiastka 181/2006
Platnosť od 15.08.2006 do31.08.2007
Zrušený 355/2007 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 359/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci

1. V prílohe č. 4 tabuľka č. 1 Polohy trupu má správne znieť:

„Tabuľka č. 1 Polohy trupu

KROK 1:
NEPRIJATEĽNÉ POLOHY
Statické polohy Predklon trupu > 60°
Záklon bez opory celého tela
Výrazný úklon alebo pootočenie trupu > 20°
Dynamické polohy Predklon trupu > 60° pri frekvencii pohybov ≥ 2 . min-1
Výrazný úklon trupu alebo pootočenie > 20° pri frekvencii pohybov ≥ 2 . min-1
PODMIENENE PRIJATEĽNÉ POLOHY
Statické polohy Predklon trupu 40° - 60° bez opory trupu (KROK 2A)
Záklon trupu s oporou tela (KROK 2B)
Výrazný úklon alebo rotácia > 10° a < 20°
Dynamické polohy Predklon trupu > 60° pri frekvencii pohybov < 2 . min1 (KROK 2C)
Výrazný úklon trupu do strán > 20° pri frekvencii pohybov < 2 . min-1 (KROK 2A)
Záklon trupu pri frekvencii pohybov < 2 . min-1 (KROK 2C)
KROK 2: A Prijateľná, ak doba držania v tejto polohe je < ako maximálne prijateľný čas
držania (v min)
B Prijateľná, ak je opora trupu (chrbtová opora)
C Neprijateľná, ak sa stroj používa po dobu dlhšiu ako polovica pracovnej zmeny

2. V prílohe č. 4 tabuľka č. 2 Polohy hlavy a krku má správne znieť:

„Tabuľka č. 2 Polohy hlavy a krku

KROK 1:
NEPRIJATEĽNÉ POLOHY
Statické polohy Predklon hlavy > 25° bez opory trupu
Záklon hlavy bez opory celej hlavy
Úklon a rotácia hlavy > 15°
Dynamické polohy Úklon a rotácia hlavy > 15° pri frekvencii pohybov ≥ 2 . min-1
Predklon hlavy > 25° pri frekvencii pohybov ≥ 2 . min-1
PODMIENENE PRIJATEĽNÉ POLOHY
Statická poloha Predklon hlavy 25° - 40° s oporou celého trupu (KROK 2A)
Dynamické polohy Predklon hlavy 25° - 40° pri frekvencii pohybov < 2 . min-1 (KROK 2B)
Záklon hlavy do 15° pri frekvencii pohybov < 2 . min-1 (KROK 2B)
Úklon a rotácia hlavy do 15° pri frekvencii pohybov < 2 . min-1 (KROK 2B)
KROK 2: A Musí byť dodržaný maximálne prijateľný čas držania
B Neprijateľná, ak sa stroj používa viac ako polovicu pracovnej zmeny

3. V prílohe č. 8 tabuľka Prevod stupňov A, B a C na kvantitatívne stupne 1, 2 alebo 3 má správne znieť:

„Prevod stupňov A, B a C na kvantitatívny stupeň 1, 2 alebo 3:

PREVOD STUPŇOV A, B a C NA STUPNE 1, 2 a 3:
ZÁŤAŽ POČET STUPŇOV A - C STUPEŇ 1 - 3
A B C D
ZRAK ° 0 - 3 0 x 1
°
°
4
°
0
1 - 2
x
x
2
° ° ≥ 3 x 3
SLUCH 1 0 0 x 1
0 1 0 x 2
0 0 1 x 3
OSTATNÉ
ZMYSLY
(vestibulárny
aparát
a taktilné vnemy)
1 0 0 x 1
0
0
1
0
0
1
x
x
2
0 0 1 x 3
0 0 1 x
x
plus min. stupeň C v hľadisku „intenzita práce"
Vysvetlivky:
° = bez ohľadu na počet
x = neprichádza do úvahy