Redakčné oznámenie č. r1/c173/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 207/2006 Z. z.

Čiastka 173/2006
Platnosť od 20.07.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 207/2006 Z. z. o technických požiadavkách na riadenie poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Text prílohy k nariadeniu vlády má správne znieť:

„Smernica Rady 75/321/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii zákonov členských štátov, týkajúca sa riadenia kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 88/411/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 9.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.) a smernice Komisie 98/39/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 20.).“.