Redakčné oznámenie č. r1/c169/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z.

Čiastka 169/2006
Platnosť od 14.07.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety

Text prílohy k nariadeniu vlády má správne znieť:

„Smernica Rady 76/762/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa predných hmlových svetlometov motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 3.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994), smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 1999/18/ES (Ú. v. ES L 97, 12. 4. 1999) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).“.