Oznámenie č. 98/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení redakčných zmien a doplnení z 3. decembra 2002

Čiastka 39/2006
Platnosť od 22.02.2006
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k Slovenskej republike protokol nadobudne platnosť 23. februára 2006 podľa článku 24 ods. 4.

98

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júna 1986 bol v Darmstadte uzavretý Protokol o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení redakčných zmien a doplnení z 3. decembra 2002.

Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1966 z 9. novembra 2005 a rozhodla, že protokol je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 30. decembra 2005. Listina o prístupe k dohovoru bola uložená 24. januára 2006 u vlády Švajčiarskej konfederácie, depozitára dohovoru.

Vo vzťahu k Slovenskej republike protokol nadobudne platnosť 23. februára 2006 podľa článku 24 ods. 4.

K oznámeniu č. 98/2006 Z. z.

(štátny znak Švajčiarskej federácie)

Oznámenie - Vzor

PROTOKOL

o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)

PREAMBULA

Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) otvoreného na podpis v Ženeve 24. mája 1983, v znení meniaceho a dopĺňajúceho protokolu pripojeného k rozhodnutiu rady EUM/C/Res. XXXVI., ktorý nadobudol účinnosť 19. novembra 2000 (ďalej len „dohovor“),

želajúc si vymedziť výsady a imunity v súlade s článkom 13 dohovoru,

potvrdzujúc, že účelom výsad a imunít stanovených v tomto protokole je zabezpečiť efektívne vykonávanie úradných činností EUMETSAT-u,

dohodli sa takto:

Článok 1

Použité termíny

Na účely tohto protokolu:

a) „členský štát“ je členský štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru,

b) „archívy“ sú záznamy vrátane korešpondencie, dokumentov, rukopisov, fotografií, filmov, optických a magnetických záznamov, dátových záznamov a počítačových programov, ktoré patria alebo sú vo vlastníctve EUMETSAT-u,

c) „úradné činnosti“ EUMETSAT-u sú všetky činnosti, ktoré vykonáva EUMETSAT pri plnení svojich cieľov vymedzených v článku 2 dohovoru a zahŕňajú jeho administratívne činnosti,

d) „majetok“ je čokoľvek, čo môže byť predmetom vlastníckeho práva, ako aj zmluvných práv,

e) „predstavitelia“ členských štátov sú predstavitelia a ich poradcovia,

f) „zamestnanci“ sú generálny riaditeľ a všetky osoby zamestnané EUMETSAT-om, ktoré majú trvalé zamestnania a ktoré podliehajú jeho Služobnému poriadku,

g) „expert“ je iná osoba než zamestnanec, ktorá je vymenovaná na vykonávanie osobitnej úlohy v prospech EUMETSAT-u a na jeho náklady.

Článok 2

Právna subjektivita

EUMETSAT má právnu subjektivitu v súlade s článkom 1 dohovoru. Má najmä spôsobilosť uzatvárať zmluvy, nadobúdať a disponovať hnuteľným a nehnuteľným majetkom a byť stranou súdnych konaní.

Článok 3

Nedotknuteľnosť archívov

Archívy EUMETSAT-u sú nedotknuteľné.

Článok 4

Imunita voči súdnej právomoci a výkonu práva

1. V rozsahu svojich úradných činností má EUMETSAT imunitu voči súdnej právomoci a výkonu práva okrem týchto prípadov:

a) keď sa rozhodnutím rady výslovne zriekol tejto imunity v konkrétnom prípade; rada má povinnosť zriecť sa tejto imunity vo všetkých prípadoch, v ktorých by imunita narušila výkon spravodlivosti a v ktorých sa jej možno vzdať bez ujmy na záujmoch EUMETSAT-u,

b) v prípade civilnej žaloby tretej strany za škodu vyplývajúcu z nehody spôsobenej vozidlom alebo inými dopravnými prostriedkami, ktoré patria EUMETSAT-u alebo sú prevádzkované v prospech EUMETSAT-u, alebo v prípade dopravného priestupku súvisiaceho s takýmito dopravnými prostriedkami,

c) v prípade výkonu arbitrážneho rozhodnutia na základe článkov 21, 22 alebo 23 tohto protokolu alebo článku 15 dohovoru,

d) v prípade pridelenia platov a služobných požitkov vrátane nárokov na dôchodok, ktoré dlhuje EUMETSAT zamestnancom alebo bývalým zamestnancom na základe rozhodnutia správnych orgánov alebo súdnych orgánov,

e) v prípade protinároku priamo spojeného so súdnymi konaniami iniciovanými EUMETSAT-om,

f) v prípade akejkoľvek komerčnej činnosti, v ktorej by sa EUMETSAT mohol angažovať.

2. Majetok EUMETSAT-u bez ohľadu na miesto, kde sa nachádza, je nedotknuteľný

a) voči akejkoľvek forme zhabania, konfiškácie alebo vyvlastnenia,

b) voči akejkoľvek podobe nútenej správy a správneho alebo predbežného súdneho obmedzenia okrem prípadov ustanovených v predchádzajúcom odseku.

Článok 5

Finančné a colné ustanovenia

1. V rozsahu svojich úradných činností je EUMETSAT, jeho majetok a príjem oslobodený od priamych daní.

2. V prípade, ak EUMETSAT realizuje alebo využíva nákupy alebo služby značnej hodnoty, ktoré sú potrebné na vykonávanie úradných činností EUMETSAT-u, a ak cena takýchto nákupov a služieb zahŕňa dane alebo clá, členský štát, ktorý tieto dane alebo clá uložil, prijme príslušné opatrenia na poskytnutie oslobodenia od týchto daní alebo ciel alebo v prípade, že ich možno identifikovať, zabezpečí ich refundáciu.

3. Tovary dovezené a vyvezené EUMETSAT-om, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho úradných činností, sú oslobodené od všetkých dovozných alebo vývozných ciel a daní a od všetkých dovozných a vývozných zákazov a obmedzení.

4. Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú na dane alebo clá, ktoré sú iba poplatkami za verejnoprospešné služby.

5. Nadobudnuté alebo dovezené tovary, ktoré sú oslobodené na základe tohto článku, sa nepredávajú, neprenajímajú, nepožičiavajú alebo nevydávajú za žiadnu platbu alebo zadarmo, jedine za podmienok stanovených členskými štátmi, ktoré poskytli výnimky alebo refundácie.

Článok 6

Finančné prostriedky, mena a cenné papiere

EUMETSAT môže prijímať a mať v držbe akékoľvek finančné prostriedky, menu, hotovosť alebo cenné papiere. Môže nimi voľne disponovať pri akýchkoľvek svojich úradných činnostiach a mať zriadené účty v ľubovoľnej mene v rozsahu požadovanom na plnenie svojich povinností.

Článok 7

Oznamovanie

1. Pre svoje úradné oznámenia a prepravu všetkých svojich dokumentov využíva EUMETSAT podmienky nie menej výhodné ako podmienky poskytované jednotlivými členskými štátmi ostatným porovnateľným medzinárodným organizáciám.

2. Pri prenose dát, ktoré súvisia s jeho úradnými činnosťami, využíva EUMETSAT na území jednotlivých členských štátov rovnako výhodné podmienky, ako poskytuje uvedený štát svojej národnej meteorologickej službe, zohľadňujúc pritom medzinárodné záväzky uvedeného štátu ohľadom telekomunikácií.

Článok 8

Publikácie

Rozširovanie publikácií a ostatného informačného materiálu, ktorý sa posiela EUMETSAT-u alebo ktorý EUMETSAT posiela, nie je nijakým spôsobom obmedzené.

Článok 9

Predstavitelia

1. Predstavitelia členských štátov pri vykonávaní svojich úradných funkcií a v priebehu svojich ciest na miesto stretnutia alebo z neho využívajú tieto výsady a imunity:

a) imunitu voči zatknutiu a zadržaniu a voči zhabaniu ich osobnej batožiny okrem prípadu závažného trestného činu alebo v prípade pristihnutia pri čine, pokuse o spáchanie priestupku alebo hneď po jeho spáchaní,

b) imunitu voči súdnej právomoci, a to aj po skončení svojej misie, ohľadom skutkov vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktoré urobili pri vykonávaní svojich funkcií; táto imunita sa však neuplatňuje v prípade dopravného priestupku, ktorý spáchal predstaviteľ niektorého členského štátu, a ani v prípade škody spôsobenej vozidlom alebo iným dopravným prostriedkom, ktorý mu patrí alebo ktorý riadil,

c) nedotknuteľnosť pre všetky ich úradné listiny a dokumenty,

d) oslobodenie od všetkých opatrení, ktoré obmedzujú prisťahovalectvo, a od ohlasovacej povinnosti pre cudzích štátnych príslušníkov,

e) to isté zaobchádzanie v záležitosti menových a devízových predpisov, aké sa udeľuje zástupcom cudzích vlád na dočasných úradných misiách,

f) to isté zaobchádzanie v záležitostiach colného odbavenia, čo sa týka ich osobnej batožiny, aké sa udeľuje zástupcom cudzích vlád na dočasných úradných misiách.

2. Výsady a imunity sa udeľujú zástupcom členských štátov nie na ich osobnú výhodu, ale aby sa zabezpečila úplná nezávislosť pri vykonávaní ich funkcií v súvislosti s EUMETSAT-om. V dôsledku toho má členský štát povinnosť zriecť sa imunity predstaviteľa kedykoľvek, keď by imunita narušila výkon spravodlivosti, a možno sa jej vzdať bez toho, aby boli dotknuté účely, na ktoré sa poskytla.

3. Žiadny členský štát nie je povinný poskytovať výsady a imunity svojim predstaviteľom.

Článok 10

Zamestnanci

Zamestnanci EUMETSAT-u požívajú tieto výsady a imunity:

a) imunity voči súdnej právomoci, dokonca aj keď opustili službu EUMETSAT-u, ohľadom skutkov vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktoré urobili pri vykonávaní svojich funkcií; táto imunita sa však neuplatňuje v prípade dopravného priestupku, ktorý spáchal zamestnanec, a ani v prípade škody spôsobenej vozidlom alebo iným dopravným prostriedkom, ktorý mu patrí alebo ktorý riadil,

b) oslobodenie od všetkých povinností ohľadom brannej povinnosti vrátane vojenskej služby,

c) nedotknuteľnosť pre všetky ich úradné listiny a dokumenty,

d) spolu s členmi svojich rodín, ktorí tvoria súčasť ich domácností, oslobodenie od všetkých opatrení obmedzujúcich prisťahovalectvo a od ohlasovacej povinnosti pre cudzích štátnych príslušníkov,

e) spolu s členmi svojich rodín, ktorí tvoria súčasť ich domácností, tie isté výhody ohľadom repatriácie v čase medzinárodných kríz, ktoré sa bežne udeľujú zamestnancom medzinárodných organizácií,

f) to isté zaobchádzanie ohľadom menových a devízových predpisov, ako sa bežne udeľuje zamestnancom medzinárodných organizácií,

g) oslobodenie od všetkých národných daní z platov a služobných požitkov, ktoré im vypláca EUMETSAT, odo dňa, keď zamestnancov začal zdaňovať EUMETSAT, okrem penzií a ostatných podobných príspevkov vyplácaných EUMETSAT-om. Členské štáty si vyhradzujú právo zohľadniť uvedené platy a služobné požitky pri posudzovaní výšky dane, ktorá sa má uplatniť na príjem z iných zdrojov,

h) právo dovážať bez cla a ostatných dovozných poplatkov svoje vybavenie a osobný hnuteľný majetok vrátane motorového vozidla v čase preberania ich zamestnania na území členského štátu a právo vyvážať ich bez cla po skončení ich zamestnania na základe podmienok stanovených zákonmi a predpismi dotknutého členského štátu. Tovary dovezené a oslobodené na základe tohto odseku sa nepredávajú, neprenajímajú, nepožičiavajú alebo nevydávajú za platbu alebo zadarmo, jedine v súlade s podmienkami stanovenými členskými štátmi, ktoré poskytli úľavy.

Článok 11

Generálny riaditeľ

Okrem výsad a imunít ustanovených pre zamestnancov na základe článku 10 generálny riaditeľ požíva

a) imunitu voči zatknutiu a zadržaniu okrem prípadu pristihnutia pri čine, pokuse o spáchanie priestupku alebo hneď po jeho spáchaní,

b) imunitu voči civilnej a správnej súdnej právomoci a výkonu práva, ktorú požívajú diplomatickí zástupcovia, okrem prípadu škody spôsobenej vozidlom alebo iným dopravným prostriedkom, ktorý mu patrí alebo ktorý riadil,

c) plnú imunitu voči trestnej súdnej právomoci okrem prípadu dopravného priestupku spôsobeného vozidlom alebo iným dopravným prostriedkom, ktorý mu patrí alebo ktorý riadil, okrem písmena a),

d) tie isté výhody pri colnom odbavení jeho osobnej batožiny, aké sa udeľujú diplomatickým zástupcom.

Článok 12

Sociálne zabezpečenie

Za podmienky, že na zamestnancov sa vzťahuje program sociálneho zabezpečenia EUMETSAT-u poskytujúci adekvátnu podporu, EUMETSAT a jeho zamestnanci sú oslobodení od všetkých povinných dávok do národných programov sociálneho zabezpečenia na základe dohôd, ktoré sa uzatvoria s dotknutými členskými štátmi v súlade s článkom 19, alebo ekvivalentných opatrení prijatých členskými štátmi, alebo iných príslušných ustanovení platných v členských štátoch.

Článok 13

Experti

Experti, iní ako zamestnanci, požívajú pri vykonávaní svojich povinností pre EUMETSAT alebo pri vykonávaní misií v jeho mene tieto výsady a imunity:

a) imunitu voči súdnej právomoci, dokonca aj po skončení svojej misie, týkajúcu sa činov vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktoré urobili pri vykonávaní svojich funkcií; táto imunita sa však neuplatňuje v prípade dopravného priestupku, ktorý spáchal expert, a ani v prípade škody spôsobenej vozidlom alebo iným dopravným prostriedkom, ktorý mu patrí alebo ktorý riadil,

b) nedotknuteľnosť pre všetky ich úradné listiny a dokumenty,

c) oslobodenie od všetkých opatrení, ktoré obmedzujú prisťahovalectvo, a od ohlasovacej povinnosti pre cudzích štátnych príslušníkov,

d) to isté zaobchádzanie v záležitosti menových a devízových predpisov, ako sa udeľuje predstaviteľom cudzích vlád na dočasných úradných misiách.

Článok 14

Vzdanie sa

1. Výsady a imunity ustanovené v tomto protokole sa neposkytujú zamestnancom a expertom pre ich osobnú výhodu. Poskytujú sa výlučne na zabezpečenie fungovania EUMETSAT-u a úplnej nezávislosti osôb, ktorým sa udeľujú, za všetkých okolností.

2. Generálny riaditeľ má povinnosť zrušiť imunitu zamestnanca alebo experta vo všetkých prípadoch, keď by imunita narušila výkon spravodlivosti, a možno sa jej vzdať bez ujmy na záujmoch EUMETSAT-u. V prípade generálneho riaditeľa je zrušenie takej imunity v kompetencii rady.

Článok 15

Oznamovanie zamestnacov a expertov

Generálny riaditeľ EUMETSAT-u najmenej raz do roka oznamuje členským štátom mená a štátnu príslušnosť zamestnancov a expertov.

Článok 16

Vstup, pobyt, odchod

Členské štáty prijmú všetky príslušné opatrenia na uľahčenie vstupu, pobytu alebo odchodu ohľadom ich územia pre zástupcov členských štátov, zamestnancov a expertov.

Článok 17

Bezpečnosť

Ustanovenia tohto protokolu sa nedotýkajú práva jednotlivých členských štátov prijať preventívne opatrenia potrebné v záujme ich bezpečnosti.

Článok 18

Spolupráca s členskými štátmi

EUMETSAT vždy spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov, aby tak uľahčoval náležité vykonávanie spravodlivosti, zabezpečoval dodržiavanie zákonov a predpisov a bránil zneužívaniu výsad, imunít a výhod ustanovených v tomto protokole.

Článok 19

Doplnkové dohody

EUMETSAT smie uzatvárať s jedným členským štátom alebo viacerými členskými štátmi doplnkové dohody na účely uskutočňovania ustanovení tohto protokolu týkajúce sa takéhoto štátu alebo štátov a iných dojednaní na zabezpečenie efektívneho fungovania EUMETSAT-u.

Článok 20

Výsady a imunity pre štátnych príslušníkov a občanov s trvalým pobytom

Žiadny členský štát nie je povinný udeľovať výsady a imunity uvedené v článku 9, článku 10 písm. b), d), e), f) a h), článku 11 a článku 13 písm. c) a d) svojim štátnym príslušníkom alebo občanom s trvalým pobytom na jeho území.

Článok 21

Arbitrážna klauzula v písomných zmluvách

Pri uzatváraní písomných zmlúv, ktoré nie sú uzatvorené v súlade so Služobným poriadkom, EUMETSAT ustanovuje arbitráž. Arbitrážna klauzula alebo zvláštna arbitrážna dohoda uzatvorená na tento účel uvádza uplatňovaný zákon a postup, zloženie tribunálu, postup pre vymenovanie arbitrov a sídlo tribunálu. Vykonávanie arbitrážneho rozhodnutia sa riadi predpismi platnými v štáte, na ktorého území sa rozhodnutie má vykonávať.

Článok 22

Urovnávanie sporov ohľadom škody, nezmluvnej zodpovednosti alebo zamestnancov a expertov

Ľubovoľný členský štát môže predkladať na arbitráž v súlade s postupom ustanoveným v článku 15 dohovoru akýkoľvek spor

a) vyplývajúci zo škody spôsobenej EUMETSAT-om,

b) ktorý sa týka akejkoľvek nezmluvnej zodpovednosti EUMETSAT-u,

c) ktorý sa týka zamestnanca alebo experta a v ktorom si dotknutá osoba môže nárokovať imunitu voči súdnej právomoci, ak sa od tejto imunity neodstúpilo.

Článok 23

Urovnávanie sporov ohľadom výkladu alebo uplatňovania tohto protokolu

Akýkoľvek spor medzi EUMETSAT-om a členským štátom alebo medzi dvoma alebo viacerými štátmi, ktorý sa týka výkladu alebo uplatňovania tohto protokolu, ktorý sa neurovná rokovaniami alebo prostredníctvom rady, sa na požiadanie ľubovoľnej strany sporu predkladá na arbitráž v súlade s postupom ustanoveným v článku 15 dohovoru.

Článok 24

Nadobudnutie platnosti, trvanie a skončenie platnosti

1. Tento protokol je otvorený na podpis alebo na pristúpenie štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.

2. Spomenuté štáty sa stávajú stranami tohto protokolu

– buď podpisom, ktorý nepodlieha ratifikácii, akceptácii alebo schváleniu,

– alebo uložením listiny o ratifikácii, akceptácii alebo schválení u vlády Švajčiarskej konfederácie, ktorá je depozitárom, ak bol protokol podpísaný s výhradou ratifikácie, akceptácie alebo schválenia,

– alebo uložením listiny o pristúpení.

Švajčiarska vláda oznámi všetkým štátom, ktoré podpísali dohovor alebo k nemu pristúpili, a generálnemu riaditeľovi EUMETSAT-u podpísanie, uloženie akejkoľvek listiny o ratifikácii, akceptácii, schválení alebo pristúpení, nadobudnutie platnosti tohto protokolu, akékoľvek vypovedanie tohto protokolu a skončenie jeho platnosti. Pri nadobudnutí platnosti tohto protokolu ho depozitár zaregistruje u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.

3. Tento protokol nadobúda platnosť tridsať dní po jeho podpise bez výhrady ratifikácie, akceptácie alebo schválenia podpisu šiestimi štátmi alebo tridsať dní odo dňa uloženia ich listín o ratifikácii, akceptácii, schválení alebo pristúpení.

4. Po nadobudnutí platnosti tohto protokolu protokol nadobúda účinnosť voči štátom, ktoré ho podpísali bez výhrady ratifikácie, akceptácie alebo schválenia podpisu alebo uložili svoje listiny o ratifikácii, akceptácii, schválení alebo pristúpení, tridsať dní po dni podpisu alebo uloženia príslušnej listiny.

5. Tento protokol zostáva v platnosti do skončenia platnosti dohovoru.

6. Akékoľvek vypovedanie dohovoru zo strany členského štátu v súlade s článkom 19 dohovoru automaticky znamená vypovedanie tohto protokolu zo strany uvedeného štátu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnení zástupcovia, riadne poverení na tento účel, podpísali tento protokol.

Dané v Darmstadte 1. decembra 1986 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť, v jedinom exemplári, ktorý bude uložený v archívoch vlády Švajčiarskej konfederácie, ktorá odovzdá overené kópie všetkým signatárskym a pristupujúcim štátom.

Anglické znenie protokolu