Vyhláška č. 9/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Čiastka 7/2006
Platnosť od 11.01.2006
Účinnosť od 01.02.2006

OBSAH