Vyhláška č. 88/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Muránska planina

Čiastka 34/2006
Platnosť od 16.02.2006 do31.12.2008
Účinnosť od 01.03.2006 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

88

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 7. februára 2006

o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Muránska planina

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Na pripomenutie významu ochrany prírody a krajiny sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Muránska planina (ďalej len „päťstokorunák“).

(2) Päťstokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jeho hmotnosť je 33,63 g, priemer 40 mm a hrúbka 3,15 mm. Pri razbe päťstokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.

§ 2

(1) Na líci päťstokorunáka v spodnej časti mincového poľa sú vyobrazené kvety lykovca muránskeho a nad nimi časť zrúcanín Muránskeho hradu. V spodnej časti vľavo od vyobrazenia kvetov lykovca muránskeho je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Nad ním je smerom zdola nahor a v hornej časti smerom zľava doprava názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Letopočet razby „2006“ je pri spodnom okraji päťstokorunáka a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu päťstokorunáka sochára Karola Lička a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik „MK“ medzi dvoma razidlami sú vpravo pod vyobrazením časti zrúcanín Muránskeho hradu.

(2) Na rube päťstokorunáka je vyobrazený pár koní norika muránskeho typu a nad ním časť panorámy Muránskej planiny, ktorú dotvára názov národného parku „NÁRODNÝ PARK MURÁNSKA PLANINA“, ktorý je umiestnený tak, že slová „NÁRODNÝ PARK“ sú vľavo zdola nahor a slová „MURÁNSKA PLANINA“ sú zľava doprava v hornej časti. Pri pravom spodnom okraji mince je v dvoch riadkoch umiestnené označenie nominálnej hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“.

(3) Na hrane päťstokorunáka je reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“. Začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením štylizovaného kvetu lykovca muránskeho.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.


Ivan Šramko v. r.