Nariadenie vlády č. 86/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely

Čiastka 34/2006
Platnosť od 16.02.2006
Účinnosť od 01.03.2006 do22.01.2016
Zrušený 77/2016 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2006 - 22.01.2016