Nariadenie vlády č. 80/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2005 Z. z.

Čiastka 31/2006
Platnosť od 14.02.2006 do31.12.2006
Účinnosť od 15.02.2006 do31.12.2006
Zrušený 650/2006 Z. z.

OBSAH

80

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2005 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 8 sa číslo „100“ nahrádza číslom „20“ a za slová „základnej sadzby“ sa vkladajú slová „najmenej však 1 %,“.

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli Štátnemu fondu rozvoja bývania doručené pred účinnosťou tohto nariadenia a nebolo o nich rozhodnuté, sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006 a stráca účinnosť 31. decembra 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.