Oznámenie č. 70/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 29/2006
Platnosť od 11.02.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 3. februára 2006 podľa článku 22 ods. 1.

70

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. decembra 2004 bola v Tirane uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudla platnosť 3. februára 2006 podľa článku 22 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky. Text dohody v úplnom znení uverejní Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2006.