Oznámenie č. 7/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Regionálnej dohody o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách

Čiastka 5/2006
Platnosť od 06.01.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2000 na základe článku 14 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. decembra 2005 na základe článku 6.

Pôvodný predpis

06.01.2006