Nariadenie vlády č. 695/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2004 Z. z.

Čiastka 266/2006
Platnosť od 30.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007

OBSAH

695

NARIADENIE  VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2004 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 53 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Bezpečná krajina pôvodu

Za bezpečné krajiny pôvodu sa považujú Austrálsky zväz, Ghanská republika, Chorvátska republika, Islandská republika, Japonsko, Juhoafrická republika, Kanada, Kenská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Maurícijská republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Seychelská republika, Spojené štáty americké a Švajčiarska konfederácia.“.

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.

3. Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha

k nariadeniu vlády č. 716/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Ú. v. EÚ L 326, 13. 12. 2005, s. 13).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Robert Fico v. r.