Vyhláška č. 684/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Čiastka 261/2006
Platnosť od 29.12.2006
Účinnosť od 01.01.2008
Redakčná poznámka

okrem § 2 ods. 14, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008