Oznámenie č. 682/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík

Čiastka 260/2006
Platnosť od 29.12.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2007.

682

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 27 ods. 14 písm. a) a d) a § 33f ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2006 Z. z.

opatrenie z 20. decembra 2006 č. 15/2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík (oznámenie č. 672/2004 Z. z.).

Týmto opatrením sa zabezpečuje vecné a terminologické zosúladenie s novelou zákona o bankách v oblasti riadenia rizík v bankách a pobočkách zahraničných bánk. Opatrenie ustanovuje podrobnosti o systéme riadenia rizík, ďalšie druhy rizík, ktoré sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné riadiť, a taktiež ustanovuje, čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 43/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.