Opatrenie č. 680/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2007

Čiastka 259/2006
Platnosť od 29.12.2006 do31.12.2007
Účinnosť do 31.12.2007
Zrušený 596/2007 Z. z.

OBSAH

680

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. decembra 2006,

ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2007

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodková hodnota v roku 2007 je 232,51 Sk.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Viera Tomanová v. r.