Zákon č. 677/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Čiastka 259/2006
Platnosť od 29.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 Aktuálne znenie