Zákon č. 672/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 258/2006
Platnosť od 28.12.2006
Účinnosť od 15.06.2007
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 4, 29 a 43, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. júna 2007