Oznámenie č. 671/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

Čiastka 257/2006
Platnosť od 23.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007

671

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.) a opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 468/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

68

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

Referent: Ing. Mária Horváthová, tel.: 02/59 58 34 85

Číslo: MF/25814/2006-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/ 2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.) a opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

l) členenie podľa jednotlivých druhov rezerv a opravných položiek,“.

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

2. V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Prebytok nakupovaných zásob, ak sa nepreukáže chybné účtovanie podľa odseku 2, sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.“.

3. V § 14 ods. 11 sa vypúšťa posledná veta.

4. § 18 vrátane nadpisu znie:

㤠18

Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

(1) Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

(2) K cenným papierom a podielom, ktorých zmena reálnej hodnoty sa účtuje na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov okrem cenných papierov a podielov podľa § 14 ods. 12, sa tvorba a zúčtovanie opravnej položky účtuje takto:

a) suma, ktorá tvorí kladný rozdiel medzi ocenením podľa § 25 ods. 1 zákona a reálnou hodnotou tohto majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku alebo účtu 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku; ak sa účtovala zmena reálnej hodnoty v prospech účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, zúčtuje sa opačným účtovným zápisom ako jej tvorba,

b) suma, ktorá tvorí kladný rozdiel medzi reálnou hodnotou tohto majetku a ocenením podľa § 25 ods. 1 zákona a je k tomuto majetku vytvorená opravná položka, sa

1. vo výške vytvorenej opravnej položky zúčtuje na ťarchu účtu 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku alebo účtu 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku,

2. vo výške sumy tvoriacej rozdiel účtuje na ťarchu účtu 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely alebo účtu 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere so súvzťažným zápisom v prospech účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

(3) Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku, ktorého hodnota sa oceňuje metódou vlastného imania, sa účtuje, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako je hodnota tohto majetku ocenená metódou vlastného imania. Opravná položka sa účtuje primerane postupom podľa odseku 2, pričom sa pri jej účtovaní posudzuje hodnota majetku ocenená metódou vlastného imania a hodnota majetku znížená o predpokladané nižšie ekonomické úžitky.

(4) Opravná položka k odpisovanému dlhodobému majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve, pričom ocenením v účtovníctve sa na tieto účely rozumie ocenenie po zohľadnení oprávok a už vytvorenej opravnej položky. Opravná položka k neodpisovanému dlhodobému majetku sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve. Ocenením neodpisovaného dlhodobého majetku v účtovníctve sa rozumie ocenenie po zohľadnení už vytvorenej opravnej položky. Ak predpokladaná predajná cena dlhodobého majetku po odpočítaní nákladov na predaj je vyššia ako predpokladaná hodnota ďalšieho využitia tohto majetku účtovnou jednotkou, pri tvorbe opravnej položky sa zohľadňuje predpokladaná predajná cena znížená o náklady na predaj.

(5) Opravná položka k zásobám sa tvorí, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve. Opravná položka sa vytvára podľa § 23 ods. 1.

(6) Opravná položka k finančnému majetku sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve, pričom ocenením v účtovníctve sa na tieto účely rozumie ocenenie po zohľadnení už vytvorenej opravnej položky.

(7) Opravná položka k pohľadávke sa tvorí najmä k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie.

(8) Opravná položka k dlhodobej pohľadávke a k dlhodobému finančnému majetku, ktorým sú pôžičky, ak je zostatková doba splatnosti tejto pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden rok, upravuje hodnotu tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.

(9) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje opodstatnenosť účtovania tvorby opravnej položky a trvania opodstatnenosti existencie a sumy už vytvorenej opravnej položky k majetku. Posudzuje sa potreba účtovania upravujúcich závierkových účtovných prípadov podľa § 2a ods. 1 písm. b), napríklad v prípade vyhlásenia konkurzu alebo reštrukutralizácie16) na niektorého z odberateľov, ktoré sa uskutočnilo po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(10) Opravná položka nemá aktívny zostatok.

(11) Tvorba opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku, k obstarávanému dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na ťarchu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek v účtovej skupine 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku. Tvorba opravnej položky k zásobám, s výnimkou zásob vlastnej výroby, sa účtuje na ťarchu účtu 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek k zásobám v účtovej skupine 19 – Opravné položky k zásobám. Tvorba opravnej položky k zásobám vlastnej výroby sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek v účtovej skupine 19 – Opravné položky k zásobám. Tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku, ku krátkodobému finančnému majetku, k obstarávanému finančnému majetku a k poskytnutým preddavkom na finančný majetok sa účtuje na ťarchu účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravnej položky k finančnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek k finančnému majetku v účtovej skupine 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku alebo 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku, ak ide o krátkodobý finančný majetok. Tvorba opravnej položky k pohľadávke sa účtuje na ťarchu účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke so súvzťažným zápisom v prospech účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam.

(12) Zúčtovanie opravnej položky sa účtuje z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku. Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva, napríklad pri predaji, likvidácií, darovaní, škode, spotrebe a inkase pohľadávky, sa účtuje pred vyradením majetku z účtovníctva.

(13) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku a pri dlhodobom odpisovanom majetku v prospech vecne príslušného účtu oprávok k dlhodobému majetku.

(14) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravnej položky so súvzťažným zápisom v prospech účtu

a) 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku,

b) 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám,

c) 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob,

d) 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku,

e) 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam.

(15) Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že ich suma je iná ako je ich suma v účtovníctve, nevytvárajú sa opravné položky, ale ich zvýšenie alebo zníženie sa účtuje priamo na účte záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov alebo v prospech príslušného účtu výnosov, napríklad, ak nie je záväzok splatený alebo splácaný včas a podľa zmluvy vzniká povinnosť platiť úroky z omeškania alebo penále.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 19 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

6. V § 19 odsek 8 znie:

(8) Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo na tento nákladový druh nie je ustanovený nákladový účet, tvorí sa rezerva na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo účtu 568 – Ostatné náklady na finančnú činnosť. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Pri rezervách sa uplatňuje zásada správneho vyčíslenia konečného zostatku súvahového účtu rezerv a k tomu prislúchajúcich konečných stavov nákladov. “.

7. V § 20 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky.“.

8. V § 21 ods. 2 sa slová „na príslušný účet oprávok“ nahrádzajú slovami „na účet 384 – Výnosy budúcich období a tieto sa rozpúšťajú podľa § 56 ods.12“ a slová „413 – Ostatné kapitálové fondy“ sa nahrádzajú slovami „648- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti“.

9. V § 21 odsek 6 znie:

(6) O znížení hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka podľa § 18 na účtoch účtovej skupiny 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku. Hodnota dlhodobého finančného majetku, ktorým sú pôžičky, ak sú neúročené alebo úročené nižšou úrokovou sadzbou ako je obvyklá úroková sadzba, sa upraví opravnou položkou na jej súčasnú hodnotu.“.

10. V § 23 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

11. V § 36 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „plne odpísaný“ vkladajú slová „po zúčtovaní opravných položiek“.

12. V § 36 odsek 5 znie:

(5) Pri predaji dlhodobého finančného majetku sa účtuje vyradenie majetku z účtovníctva na ťarchu účtu 561 – Predané cenné papiere a podiely so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok. Pred vyradením majetku sa zúčtuje vytvorená opravná položka podľa § 18 ods. 13.“.

13. V § 44 odsek 12 znie:

(12) Na účtoch účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám sa účtuje tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám. Tvorba opravnej položky k zásobám sa účtuje v prospech vecne príslušného účtu účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám. Pri zásobách vlastnej výroby sa účtuje tvorba opravnej položky k zásobám so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnúroorganizačných zásob.“.

14. § 44 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

(13) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia zásob z účtovníctva sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu zásob. Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty zásob sa účtuje v zaniknutej sume na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech účtu 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám. Pri zásobách vlastnej výroby sa účtuje zúčtovanie opravnej položky so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizančých zásob.“.

15. V § 52 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty30f) v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty30g) vypočítanou po skončení účtovného obdobia30h), sa účtuje podľa charakteru v prospech účtu alebo na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.“.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30f až 30h znejú:

30f) § 50ods.1 až 3 zákona č. 222/2004 Z.z.

30g) § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení zákona č. 523/2005 Z.z.

30h) § 50 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z.z.“.

16. V § 52 ods. 14 sa na konci pripája táto veta:

„O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku sa účtovnej jednotke poskytne.“.

17. V § 57 odsek 1 znie:

(1) Na účte 391 - Opravné položky k pohľadávkam sa účtuje tvorba a zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam. Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech účtu 391 – Opravné položky k pohľadávka. Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam z dôvodu vyradenia pohľadávok z účtovníctva sa účtuje na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu pohľadávok. Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje v zaniknutej sume na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam. “.

18. § 64 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na ťarchu účtu 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám sa účtuje tvorba opravnej položky k zásobám, okrem zásob vlastnej výroby. V prospech účtu 505 –Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatnenosti predpokladu trvania zníženia hodnoty zásob sa účtuje v zaniknutej sume opravná položka k zásobám.“.

19. V § 66 sa na konci pripája táto veta:

„Na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady sa účtuje aj odstupné a odchodné podľa osobitného predpisu.38a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

38a) Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.

20. V § 68 ods. 1 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a opravnými položkami “.

21. V § 68 odseky 5 a 6 znejú:

(5) Na ťarchu účtu 546 – Odpis pohľadávky sa účtuje odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania. Na účte 546 – Odpis pohľadávky sa účtujú aj postúpené pohľadávky z hospodárskej činnosti a odpis pohľadávok podľa osobitného predpisu.16) Pred vyradením pohľadávky z účtovníctva sa zúčtuje vytvorená opravná položka k pohľadávke na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu pohľadávky.

(6) Na účte 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam sa účtuje tvorba a zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke podľa § 18.“.

22. V § 69 nadpis znie:

„Účtová skupina 55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku“.

23. V § 69 odseky 1 až 3 znejú:

(1) V tejto účtovej skupine sa účtujú náklady súvisiace s hospodárskou činnosťou, ktoré sa neúčtujú na účtoch účtových skupín 50 až 54.

(2) Na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú

a) odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

b) zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pri jeho vyradení z používania z dôvodu likvidácie tohto majetku; okrem likvidácie z dôvodu škody, vyradenia z dôvodu predaja, darovania alebo iných podobných dôvodov.

(3) Na ťarchu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku sa účtuje tvorba opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku. Na ťarchu tohto účtu sa účtuje aj tvorba opravnej položky k obstarávanému dlhodobému nehmotnému majetku, k obstarávanému dlhodobému hmotnému majetku a k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok. Zúčtovanie opravných položiek z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku, obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku, obstarávaného dlhodobého hmotného majetku a poskytnutých preddavkov na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, sa účtuje v zaniknutej sume v prospech účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku.“.

24. V § 69 sa vypúšťa odsek 6.

25. V § 70 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Na ťarchu účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku sa účtuje tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku a krátkodobému finančnému majetku, k obstarávanému finančnému majetku a k poskytnutým preddavkom na finančný majetok. Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty finančného majetku sa účtuje v zaniknutej sume v prospech účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

26. § 71 sa vypúšťa.

27. V § 72 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

28. V § 79 sa vypúšťajú odseky 1,2 a 5.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 1a 2.

29. V § 80 odsek 5 znie:

(5) V prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku sa účtujú napríklad dividendy, podiely na zisku a úroky z tohto majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok.“.

30. § 81 sa vypúšťa.

31. V § 82 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

32. Za § 86d sa vkladá § 86e, ktorý znie:

㤠86e

(1) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2007.

(2) Vytvorené opravné položky pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2007, sa zúčtujú podľa § 18 v znení účinnom po 1. januári 2007.

(3) Vytvorené rezervy pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí sa po 1. januári 2007, sa použijú a zrušia podľa § 19 ods. 8 v znení účinnom po 1. januári 2007.“.

33. Príloha č.1 znie:

„Príloha č. 1 k opatreniu č. 23054/2002-92

RÁMCOVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA PRE PODNIKATEĽOV

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

011 – Zriaďovacie náklady

012 – Aktivované náklady na vývoj

013 – Softvér

014 – Oceniteľné práva

015 – Goodwill

019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný

021 – Stavby

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

025 – Pestovateľské celky trvalých porastov

026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný

031 – Pozemky

032 – Umelecké diela a zbierky

04 – Obstaranie dlhodobého majetku

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

06 – Dlhodobý finančný majetok

061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

067 – Ostatné pôžičky

069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

071 – Oprávky k zriaďovacím nákladom

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

073 – Oprávky k softvéru

074 – Oprávky k oceniteľným právam

075 – Oprávky ku goodwillu

079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 – Oprávky k stavbám

082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 – Opravné položky k dlhodobému majetku

091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku

098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Účtová trieda 1 – Zásoby

11 – Materiál

111 – Obstaranie materiálu

112 – Materiál na sklade

119 – Materiál na ceste

12 – Zásoby vlastnej výroby

121 – Nedokončená výroba

122 – Polotovary vlastnej výroby

123 – Výrobky

124 – Zvieratá

13 – Tovar

131 – Obstaranie tovaru

132 – Tovar na sklade a v predajniach

139 – Tovar na ceste

19 – Opravné položky k zásobám

191 – Opravné položky k materiálu

192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe

193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby

194 – Opravné položky k výrobkom

195 – Opravné položky k zvieratám

196 – Opravné položky k tovaru

Účtová trieda 2 – Finančné účty

21 – Peniaze

211 – Pokladnica

213 – Ceniny

22 – Účty v bankách

221 – Bankové účty

23 – Bežné bankové úvery

231 – Krátkodobé bankové úvery

232 – Eskontné úvery

24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci

241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 – Krátkodobý finančný majetok

251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie

252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie

255 – Vlastné dlhopisy

256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 – Prevody medzi finančnými účtami

261 – Peniaze na ceste

29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

31 – Pohľadávky

311 – Odberatelia

312 – Zmenky na inkaso

313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere

314 – Poskytnuté preddavky

315 – Ostatné pohľadávky

32 – Záväzky

321 – Dodávatelia

322 – Zmenky na úhradu

323 – Krátkodobé rezervy

324 – Prijaté preddavky

325 – Ostatné záväzky

326 – Nevyfakturované dodávky

33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

331 – Zamestnanci

333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom

335 – Pohľadávky voči zamestnancom

336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

34 – Zúčtovanie daní a dotácií

341 – Daň z príjmov

342 – Ostatné priame dane

343 – Daň z pridanej hodnoty

345 – Ostatné dane a poplatky

346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu

347 – Ostatné dotácie

35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu

351 – Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie

354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia

36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu

361 – Záväzky v rámci konsolidovaného celku

364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

368 – Záväzky voči účastníkom združenia

37 – Iné pohľadávky a iné záväzky

371 – Pohľadávky z predaja podniku

372 – Záväzky z kúpy podniku

373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

374 – Pohľadávky z nájmu

375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov

376 – Nakúpené opcie

377 – Predané opcie

378 – Iné pohľadávky

379 – Iné záväzky

38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

381 – Náklady budúcich období

382 – Komplexné náklady budúcich období

383 – Výdavky budúcich období

384 – Výnosy budúcich období

385 – Príjmy budúcich období

39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

391 – Opravné položky k pohľadávkam

395 – Vnútorné zúčtovanie

398 – Spojovací účet pri združení

Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

41 – Základné imanie a kapitálové fondy

411 – Základné imanie

412 – Emisné ážio

413 – Ostatné kapitálové fondy

414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov

419 – Zmeny základného imania

42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

421 – Zákonný rezervný fond

422 – Nedeliteľný fond

423 – Štatutárne fondy

427 – Ostatné fondy

428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

429 – Neuhradená strata minulých rokov

43 – Výsledok hospodárenia

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

45 – Rezervy

451 – Rezervy zákonné

459 – Ostatné rezervy

46 – Bankové úvery

461 – Bankové úvery

47 – Dlhodobé záväzky

471 – Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku

472 – Záväzky zo sociálneho fondu

473 – Vydané dlhopisy

474 – Záväzky z nájmu

475 – Dlhodobé prijaté preddavky

476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

478 – Dlhodobé zmenky na úhradu

479 – Ostatné dlhodobé záväzky

48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

49 – Fyzická osoba – podnikateľ

491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

Účtová trieda 5 – Náklady

50 – Spotrebované nákupy

501 – Spotreba materiálu

502 – Spotreba energie

503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

504 – Predaný tovar

505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám

51 – Služby

511 – Opravy a udržiavanie

512 – Cestovné

513 – Náklady na reprezentáciu

518 – Ostatné služby

52 – Osobné náklady

521 – Mzdové náklady

522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti

523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

524 – Zákonné sociálne poistenie

525 – Ostatné sociálne poistenie

526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa

527 – Zákonné sociálne náklady

528 – Ostatné sociálne náklady

53 – Dane a poplatky

531 – Daň z motorových vozidiel

532 – Daň z nehnuteľnosti

538 – Ostatné dane a poplatky

54 – Iné náklady na hospodársku činnosť

541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

542 – Predaný materiál

543 – Dary

544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

546 – Odpis pohľadávky

547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť

549 – Manká a škody

55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

56 – Finančné náklady

561 – Predané cenné papiere a podiely

562 – Úroky

563 – Kurzové straty

564 – Náklady na precenenie cenných papierov

565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

566 – Náklady na krátkodobý finančný majetok

567 – Náklady na derivátové operácie

568 – Ostatné finančné náklady

569 – Manká a škody na finančnom majetku

58 – Mimoriadne náklady

582 – Škody

588 – Ostatné mimoriadne náklady

59 – Dane z príjmov a prevodové účty

591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti

592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti

593 – Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti

594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti

595 – Dodatočné odvody dane z príjmov

596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

597 – Prevod nákladov na hospodársku činnosť

598 – Prevod finančných nákladov

Účtová trieda 6 – Výnosy

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

601 – Tržby za vlastné výrobky

602 – Tržby z predaja služieb

604 – Tržby za tovar

61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

611 – Zmena stavu nedokončenej výroby

612 – Zmena stavu polotovarov

613 – Zmena stavu výrobkov

614 – Zmena stavu zvierat

62 – Aktivácia

621 – Aktivácia materiálu a tovaru

622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti

641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

642 – Tržby z predaja materiálu

644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok

648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

65 – Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti

655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

66 – Finančné výnosy

661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov

662 – Úroky

663 – Kurzové zisky

664 – Výnosy z precenenia cenných papierov

665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku

666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku

667 – Výnosy z derivátových operácií

668 – Ostatné finančné výnosy

68 – Mimoriadne výnosy

682 – Náhrady škôd

688 – Ostatné mimoriadne výnosy

69 – Prevodové účty

697 – Prevod výnosov z hospodárskej činnosti

698 – Prevod finančných výnosov

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

70 – Súvahové uzávierkové účty

701 – Začiatočný účet súvahový

702 – Konečný účet súvahový

71 – Výsledkový uzávierkový účet

710 – Účet ziskov a strát

75 až 79 – Podsúvahové účty

Účtové triedy 8 a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo“.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 468/2003 Z. z.), sa mení takto:

1. V § 3 písm. a) úvodnej vete sa slová „681 –Výnosy zo zmeny metódy “ nahrádzajú slovami „648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti“.

2. V § 3 písm. b) úvodnej vete sa slová „581 – Náklady na zmenu metódy“ nahrádzajú slovami „548- Ostatné náklady na hospodársku činnosť“.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií