Oznámenie č. 670/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 257/2006
Platnosť od 23.12.2006
Najbližšie účinné znenie 01.01.2007
Zrušený 388/2014 Z. z.

670

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.) a opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Oznámenie o oprave textu v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

ročník FS (41) , číslo 2 (19.1.2007)

V opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25812/2006-74, uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2006 (por. č. 67), v prílohe č. 2 „Výkaz ziskov a strát“ sa na riadku číslo 21 vkladá číslo „655“ a na riadku číslo 22 sa vkladá číslo „555“.

67

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Referent: Ing. Mária Horváthová, tel.: 02/59 58 34 85

Číslo: MF/25812/2006-74

Ing. Silvia Tomková, tel.: 02/59 58 34 78

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z. ) a opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z. ) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 prvej vete sa slová „4 a 6“ nahrádzajú slovami „3 a 5“.

2. V § 2 odsek 3 znie:

(3) V súvahe v bežnom účtovnom období v stĺpci 1 časti 1 (brutto) sa vykazujú položky strany aktív, v ktorých nie sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám strany aktív súvahy za bežné účtovné obdobie, ktoré sa vykazujú v stĺpci 1 časti 2 (korekcia). V stĺpci 2 (netto) sa vykazuje rozdiel medzi časťou 1 a časťou 2 stĺpca 1. V stĺpci 3 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.“.

3. V § 2 ods. 4 sa číslo „5“ nahrádza číslom „4“ a číslo „6“ sa nahrádza číslom „5“.

4. Za § 4b sa vkladá § 4ba, ktorý znie:

㤠4ba

(1) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2007.

(2) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2007, sa na účely vykazovania v stĺpci 2 výkazu ziskov a strát zostatky výsledkových účtov preradia podľa položiek výkazu ziskov a strát.“.

5. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.

6. V prílohe č. 3 časti F. sa slová „zníženie a zrušenie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „zúčtovanie“ v príslušnom tvare.

7. V prílohe č. 3 časti G. písm. b) sa slovo „zníženie“ nahrádza slovom „použitie“.

8. V prílohe č. 3 Vysvetlivkách k prehľadu peňažných tokov body 7 a 8 znejú:

„7 Údaje sa vykazujú z účtov účtovej skupiny 45, pričom zmena stavu rezerv sa vykazuje ako rozdiel konečného zostatku účtov účtovej skupiny 45 a začiatočného stavu účtov účtovej skupiny 45. Kladný rozdiel sa vykazuje so znamienkom plus (+) a záporný rozdiel so znamienkom mínus (-). Položka sa zisťuje aj z nákladových účtov, na ktorých sa účtovalo o tvorbe a zrušení rezervy. Vplyv účtovných prípadov účtovaných ako krátkodobé rezervy sa v položke nezohľadní. Údaje z nákladových účtov, na ktorých sa účtovalo o tvorbe rezervy, sa pripočítavajú a údaje z nákladových účtov, na ktorých sa účtovalo o zrušení rezervy, sa odpočítavajú a výsledok sa vykazuje s príslušným znamienkom.

8 Údaje sa vykazujú z účtov 505, 547, 553, 565 a príslušných účtov účtovej skupiny 61. Údaje z výsledkových účtov, na ktorých sa účtovalo o tvorbe opravnej položky, sa pripočítavajú. Údaje z výsledkových účtov, na ktorých sa účtovalo o zúčtovaní opravnej položky z dôvodu čiastočného alebo úplného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku a údaje z príslušných súvahových účtov, na ktorých sa účtovalo o zúčtovaní opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva, sa odpočítavajú, pričom výsledok sa vykazuje s príslušným znamienkom.“.

9. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k opatreniu č. 4455/2003-92

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), v znení smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), v znení smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), v znení smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), v znení smernice Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1).

2. Smernica Komisie 80/723/EHS z 25. júna 1980 o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a štátnymi podnikmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 8/zv. 1) v znení smernice Komisie 85/413/EHS z 24. júla 1985 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 8/zv. 1), v znení smernice Komisie 93/84/EHS z 30. septembra 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 8/zv. 1) a v znení smernice Komisie 2000/52/ES z 26. júla 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 8/zv. 2).

3. Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1) v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), v znení smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), v znení smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1).“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Súvaha

Súvaha - Vzor

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát - Vzor