Oznámenie č. 667/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 256/2006
Platnosť od 23.12.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

667

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

opatrenie z 13. decembra 2006 č. OPL0406-26177/2006-OL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Opatrenie obsahuje časť A – Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, časť B – Indikačné obmedzenia, časť C – Vysvetlivky ku skratkám, časť D – Zoznam skratiek liekových foriem, časť E – Kódy ATC skupín, časť F – Štáty výrobcov, časť G – Zoznam skratiek výrobcov liekov, časť H – Zoznam skratiek odborností lekárov a časť I – Abecedný zoznam liečiv a liekov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. decembra 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.