Vyhláška č. 657/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok

Čiastka 252/2006
Platnosť od 21.12.2006
Účinnosť od 31.12.2006

OBSAH

657

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 12. decembra 2006,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok

Národná banka Slovenska podľa § 77 ods. 6 a § 143g ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok sa mení takto:

1. § 8 sa vypúšťa.

2. Príloha č. 1 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.


Ivan Šramko v. r.