Nariadenie vlády č. 650/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Čiastka 251/2006
Platnosť od 20.12.2006 do30.09.2007
Účinnosť od 01.01.2007 do30.09.2007
Zrušený 432/2007 Z. z.

650

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

zo 6. decembra 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 536/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr podľa § 9 zákona na jednotlivé účely podľa § 5 ods. 1 zákona.

§ 2

(1) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na

a) výstavbu bytu v bytovom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť fyzickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 70 % základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej k 1. januáru roka podania žiadosti podľa § 11 ods. 1 zákona (ďalej len „základná sadzba“), najmenej však 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt,

b) výstavbu bytu v bytovom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 100 % základnej sadzby, najmenej však 5,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt,

c) výstavbu bytu v bytovom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť fyzickej osobe, ktorá v deň podania žiadosti neprevýšila 35 rokov veku; v prípade manželov postačuje, ak aspoň jeden z manželov v deň podania žiadosti neprevýšil 35 rokov veku, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 40 % základnej sadzby, najmenej však 2,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 400 000 Sk na byt,

d) výstavbu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť fyzickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 70 % základnej sadzby, najmenej však 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt,

e) výstavbu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť právnickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 100 % základnej sadzby, najmenej však 5,0 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt,

f) výstavbu bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona možno poskytnúť fyzickej osobe po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti alebo uplynutím jedného roka po dosiahnutí plnoletosti, ak súd predĺžil ústavnú starostlivosť, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 1 400 000 Sk na byt,

g) výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,0 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 15 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy,

h) kúpu bytu v bytovom dome alebo na kúpu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť fyzickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 70 % základnej sadzby, najmenej však 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt,

i) kúpu bytu v bytovom dome alebo na kúpu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť fyzickej osobe, ktorá v deň podania žiadosti neprevýšila 35 rokov veku; v prípade manželov postačuje, ak aspoň jeden z manželov v deň podania žiadosti neprevýšil 35 rokov veku, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 40 % základnej sadzby, najmenej však 2,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt,

j) kúpu bytu v bytovom dome alebo na kúpu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť obci, ak je byt určený na nájom podľa § 8 ods. 4 písm. b) zákona, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 200 000 Sk na byt,

k) kúpu bytu v bytovom dome alebo na kúpu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno fyzickej osobe uvedenej v písmene f), najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt,

l) obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 11 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu,

m) výstavbu nájomného bytu podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť len právnickej osobe podľa § 8 ods. 6 zákona, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 200 000 Sk na byt.

(2) Ročná úroková sadzba vypočítaná podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta smerom nahor.

§ 3

Nenávratný príspevok podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d) a f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac

a) 70 000 Sk na garsónku,

b) 85 000 Sk na jednoizbový byt,

c) 110 000 Sk na dvojizbový byt,

d) 140 000 Sk na trojizbový byt alebo viacizbový byt.


§ 4

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 80/2006 Z. z.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Robert Fico v. r.