Oznámenie č. 649/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

Čiastka 250/2006
Platnosť od 20.12.2006 do31.05.2014
Účinnosť do 31.05.2014
Zrušený 132/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

649

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 9. júna 2005 č. 2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich.

Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na kvalitu ovocia, zeleniny, jedlých húb, olejnín a suchých škrupinových plodov určených na ľudskú spotrebu, na ich dovoz, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu, ako aj požiadavky na výrobu, dovoz, manipuláciu a uvádzanie do obehu výrobkov z nich.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Výnos je uverejnený v čiastke 23/2006 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z januára 2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.