Nariadenie vlády č. 647/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel

Čiastka 250/2006
Platnosť od 20.12.2006 do30.04.2010
Účinnosť od 01.07.2007 do30.04.2010
Zrušený 168/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem článku I šiesteho bodu, siedmeho bodu a šestnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007

OBSAH

647

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky“.

2. V § 19 ods. 1 sa slová „vozidla bez karosérie“ nahrádzajú slovami „dvojkolesových motorových vozidiel“.

3. V § 19 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Vonkajšie výčnelky trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek určených na prepravu osôb musia spĺňať technické požiadavky uvedené v osobitnom predpise.16) Vzhľadom na rôzne formy konštrukcií týchto vozidiel štátny dopravný úrad6) alebo technická služba môže podľa svojho uváženia a po prerokovaní s výrobcom vozidla uplatňovať technické požiadavky podľa prílohy II kapitoly 3 smernice alebo podľa prílohy I kapitoly 3 smernice na celé vozidlo alebo jeho časť na základe posúdenia najnepriaznivejších podmienok.

(3) Vonkajšie výčnelky trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek určených na prepravu tovaru musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2.5 až 2.8, 3 a 4 prílohy II a v doplnku prílohy II kapitoly 3 smernice.“.

4. V § 22 sa číslice „12 a 13“ nahrádzajú číslicami „12 až 15“.

5. V § 27 ods. 2 sa slovo „smernice“ nahrádza slovami „smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES zo 17. júna 1997 o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/51/ES, smernice Komisie 2003/77/ES a smernice Komisie 2005/30/ES“.

6. V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES zo 17. júna 1997 o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/51/ES, smernice Komisie 2003/77/ES a smernice Komisie 2005/30/ES“.

7. V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Výrobca môže použiť v prípade motocyklov postup testovania ustanovený osobitným predpisom18a) ako alternatívu k odseku 2, pričom v tomto prípade vozidlo musí spĺňať emisné limity uvedené v riadku C tabuľky v bode 2.2.1.1.5 prílohy II kapitoly 5 smernice a všetky ostatné ustanovenia prílohy II kapitoly 5 smernice okrem bodov 2.2.1.1.1. až 2.2.1.1.4.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

18a) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 415/2003 Z. z. o prijatí Dohody týkajúcej sa tvorby globálnych technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré sa môžu montovať alebo používať na kolesových vozidlách. (GTP EHK č. 2).“.

8. Nadpis dvanástej časti znie:

„KOTVOVÉ ÚCHYTKY BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV A BEZPEČNOSTNÉ PÁSY TROJKOLESOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL A ŠTVOKOLIEK“.

9. V § 59 písmeno c) znie:

c) sedadlom konštrukcia, ktorá môže alebo nemusí byť integrálnou časťou konštrukcie vozidla, patrí do jeho príslušenstva a má miesto na sedenie pre jednu dospelú osobu; zahŕňa jednotlivé sedadlo, ako aj časť lavicového sedadla určené na sedenie jednej osoby; sedlo sa nepovažuje za sedadlo na účely kotvových úchytiek podľa § 60 ods. 1,“.

10. § 59 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) sedlom miesto na sedenie, na ktorom vodič alebo cestujúci sedí obkročmo.“.

11. V § 60 ods. 1 sa číslica „2.2“ nahrádza číslicou „2.1.2“.

12. § 65 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) vozidlom s karosériou vozidlo, v ktorom je priestor pre cestujúcich ohraničený alebo môže byť ohraničený aspoň štyrmi z nasledujúcich prvkov:

1. čelné sklo,

2. podlaha,

3. strecha,

4. postranné a zadné steny,

5. dvere.“.

13. Za § 74 sa vkladajú § 74a a 74b, ktoré znejú:

㤠74a

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2007

(1) Štátny dopravný úrad6) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na niektoré komponenty a charakteristiky, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.

(2) Príslušný štátny orgán29) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na niektoré komponenty a charakteristiky, ak sú splnené požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.

§ 74b

Štátny dopravný úrad6) od 1. júla 2007 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre nový typ vozidla vzťahujúceho sa na niektoré komponenty a charakteristiky, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.“.

14. § 75 znie:

㤠75

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.“.

15. V prílohe č. 2 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Smernica Komisie 2006/27/ES z 3. marca 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 93/14/EHS o brzdení dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a 93/34/EHS o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel a 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 66, 8. 3. 2006).“.

16. Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Smernica Komisie 2006/72/ES z 18. augusta 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 227, 19. 8. 2006).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007 okrem článku I šiesteho bodu, siedmeho bodu a šestnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007.


Robert Fico v. r.