Oznámenie č. 639/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť vodárenstva

Čiastka 247/2006
Platnosť od 16.12.2006

639

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť vodárenstva vydal cenové rozhodnutia na rok 2006:

Regulovaný subjekt Číslo rozhodnutia Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a. s.,
Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica
0050/2006/V 29. 6. 2006 27/2006
2. Obec Chorvátsky Grob,
ul. Mila Urbana 6,
900 25 Chorvátsky Grob
0051/2006/V 29. 6. 2006 27/2006
3. Správa mestského majetku, s. r. o.,
Nám. slobody č. 10,
909 01 Skalica
0052/2006/V 29. 6. 2006 27/2006
4. Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s.,
Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica
0053/2006/V 30. 6. 2006 27/2006
5. Obec Stará Kremnička 198,
965 01 Žiar nad Hronom
0054/2006/V 19. 7. 2006 29/2006
6. Duslo, a. s.,
Administratívna budova, ev. č. 1236,
927 03 Šaľa
0055/2006/V 19. 7. 2006 29/2006
7. Obec Kunešov,
Obecný úrad Kunešov 1,
967 01 Kremnica
0056/2006/V 26. 7. 2006 29/2006
8. Sanatórium Dr. Guhra, n. o.,
Tatranská Polianka,
059 82 Vysoké Tatry
0057/2006/V 27. 7. 2006 29/2006
9. VISTO, s. r. o.,
Bánovská cesta 8220/7A,
010 01 Žilina
0058/2006/V 5. 9. 2006 31/2006
10. Obec Chorvátsky Grob,
ul. Mila Urbana 6,
900 25 Chorvátsky Grob
0059/2006/V 6. 9. 2006 31/2006
11. Obec Vikartovce,
Obecný úrad,
059 19 Vikartovce 159
0060/2006/V 7. 9. 2006 31/2006
12. Obec Hontianske Nemce,
Obecný úrad č. 500,
962 65 Hontianske Nemce
0061/2006/V 18. 9. 2006 31/2006
13. Karpatia, spol. s r. o.,
Penzión Karpatia,
059 60 Tatranská Lesná
0062/2006/V 18. 9. 2006 31/2006

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.